Emeğin Gücü Üretimden Tüketime Genel Gıda Güvenlik Denetim Sistemi. (3GDS)
 
Anasayfa Hakkımızda 3GDS Danışmanlık Hizmetlerimiz Mevzuat Güncel Makale İletişim
    Mevzuat  
   
 
          Yönetmelik  
  Türk Gıda Kodeksi Yönetmelik ve Ekleri

TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİ

Yetki Kanunu 560 S.K.H.K.

Yayımlandığı R.Gazete Kasım 1997, 23172

•12 •13 •13A •13B •13C •17 •18 •19 •20 •21 •22 •23 •24 •25 •26 •27 •28 •29 •30 31• 32• 33• 34• 35• •36 37 • 38

"Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin 31.05.1998 tarihli ve 23358 sayılı, 22.02.1999 tarihli ve 23619 sayılı, 24.10.1999 tarihli ve 23856 sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanan değişiklikleri aşağıdaki ana metin içine işlenmiştir."


Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

Yayımlandığı R.Gazete

13 Eylül 2000, 24169

Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

Yayımlandığı R.Gazete

23 Ocak 2002, 24649

Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

Yayımlandığı R.Gazete

28 Nisan 2002, 24739

Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

Yayımlandığı R.Gazete

31 Mayıs 2002, 24771

Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yayımlandığı R.Gazete

25 Ağustos 2002, 24857

Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yayımlandığı R.Gazete

23 Eylül 2002, 24885

Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

Yayımlandığı R.Gazete

17 Temmuz 2003, 25171

Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yayımlandığı R.Gazete

30 Haziran 2005-25861

Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yayımlandığı R.Gazete

11 Ocak 2005 -25697

 

 

 

Tanımlar

Gıda Katkı Maddeleri

Gıda Aroma Maddeleri

Bulaşanlar

Pestisit Kalıntıları

Veteriner İlaçları Tolerans Düzeyleri

Gıda Hijyeni

Gıda Maddeleri Üreten   İşyerlerinin Taşıması Gereken Özellikler

Ambalajlama -Etiketleme ve İşaretleme

Gıdaların Taşınması ve Depolanması

Numune Alma  ve Analiz Metodları

Denetim

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; üretici ve tüketici menfaatleri ile halk sağlığını korumak, gıda maddelerinin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretim, hazırlama, işleme, muhafaza, depolama, taşıma ve pazarlanmasını sağlamak üzere gıda maddelerinin özelliklerini belirlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik; gıdaların kalite ve hijyenle ilgili özelliklerini, katkı maddelerini, aroma maddelerini, pestisit ve veteriner ilaç kalıntılarını, gıda bulaşanlarını, ambalaj ve işaretleme, depolama ve taşıma kurallarını, numune alma ve analiz metodlarını kapsar.
Hukuki Dayanak
Madde 3- Bu Yönetmelik, 24/6/1995 tarihli ve 560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesine göre hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;
Ambalajlama: Gıda maddelerinin; içinde tutma, koruma ve bilgi verme amacıyla ambalaj materyali kullanılarak sarılmaları ve/veya kaplara yerleştirilmelerini,
Ambalajlama gazları: Ambalajlamadan önce, ambalajlama sırasında veya gıda ambalaja konulduktan sonra gıdanın raf ömrünü uzatmak amacıyla ambalaj kabının içine verilen hava dışındaki gazları ve gaz karışımlarını,
Ambalaj materyali: Gıda maddelerini dış etkenlerden koruyan ve içine konan gıda maddesini birarada tutarak taşıma, depolama, dağıtım, tanıtım ve reklam gibi pazarlama işlemlerini kolaylaştıran veya gıda maddeleri ile temasta bulunmak üzere üretilen plastik, cam, seramik, kağıt, metal, ahşap ve/veya bunların karışımından elde edilen materyalleri,
Aroma arttırıcılar: Gıdanın mevcut tat ve/veya kokusunu arttıran maddeleri,
Aroma maddesi: Gıda maddelerine tat ve koku vermek ve bunları geliştirmek için kullanılan maddeleri ve bunların üretiminde kullanılan kaynak materyalleri,
Asitler: Asitliği arttıran ve/veya gıdada ekşi bir tat oluşumunu sağlayan maddeleri,
Asitlik düzenleyiciler: Gıdaların asitlik veya alkaliliğini değiştiren veya kontrol eden maddeleri,
Ayırıcılar: Metalik iyonlarla kimyasal kompleks oluşturan maddeleri,
Belirleyici kalıntı: Süt, yumurta ve hayvan dokularındaki toplam veteriner ilaç kalıntısı miktarı hakkında bilgi veren ve vücuttaki biyokimyasal seyri bilinen kalıntıları,
Beslenme açısından etiketleme: Gıda maddesinin beslenme açısından sahip olduğu bazı özelliklerinin ve/veya ayrıcalıklarının etikette belirtilmesini,
Brüt ağırlık: Gıda maddesinin ambalajıyla birlikte toplam ağırlığını,
Bulaşma: Üründe istenmeyen herhangi bir maddenin bulunması durumunu,
CoE -Council of Europe Assosiation- no: Aroma maddelerine Avrupa Birliği tarafından verilen numaraları,
Dağıtım ambalajı: Gıda maddesinin, depolama, yükleme, boşaltma ve taşıma işlemlerini kolaylaştırmak üzere gıda maddesinin ambalajlı veya ambalajsız olarak içine konulduğu ambalajı,
Depo: Ham, yarı mamül ve mamül gıda maddeleri ile, katkı maddesi, yan ürünler, gıda ambalajları ve materyallerinin tüketime sunulmadan veya işlenmeden önce kalitelerinin ve tazeliklerinin bozulmadan korunması amacıyla uygun şekilde yalıtılmış, uygun sıcaklık derecesinde, özel tesisatlarla nem oranı veya hava sirkülasyonu ayarlanabilir kapalı bölümleri,
Depolama: Ham, yarı mamül ve mamül gıda maddeleri ile katkı maddesi, yan ürünler, gıda ambalajları ve materyallerinin tüketime sunulmadan veya işlemeye tabi tutulmadan önce doğal yapılarını bozmayacak koşullarda tekniğine uygun olarak saklanması işlemini,
Dezenfeksiyon: Gıda maddelerinin kirlenmesini önlemek amacıyla, gıda maddesinin özelliklerini etkilemeden, fiziksel ve/veya kimyasal yollarla ortamdaki mikroorganizmaların arındırılması işlemini,
Dökme: Ambalajlı veya ambalajsız gıda maddelerinde gıdanın niteliklerine uygun ve şekli sınırlandırılmamış kaplarda satışa sunulma şeklini,
Düşük enerjili gıda: Katılarda 100 gramında 40 kilokaloriden az, sıvılarda 100 mililitresinde 20 kilokaloriden az enerji içeren gıdaları,
Dış ambalaj: Gıda maddesinin iç ambalajlı veya ambalajsız olarak tüketiciye sunulmak üzere birden fazla birim halinde, üretimi sırasında içine konulduğu engelleme malzemesini ve ambalajını,
EC -European Community- kodu: Her bir gıda katkı maddesi için Avrupa Birliği tarafından belirlenen kod numaralarını,
Emülgatörler: Bir gıda maddesinde, yağ ve su gibi iki veya daha fazla fazın homojen bir karışımını oluşturan veya sabit tutan maddeleri,
Emülgatör tuzları: Peynirde bulunan proteinleri dispers hale getirerek yağ ve diğer bileşenlerin homojen dağılımını sağlayan maddeleri,
Enerjisi azaltılmış gıda: Orijinal gıda veya benzeri ürüne kıyasla enerji değeri en az % 25 oranında azaltılmış gıdaları,
Etiket: Gıda maddesini tanıtıcı her türlü yazılı veya basılı bilgi, marka, damga ve işaretleri içeren ve gıda ile birlikte sunulan veya ambalajında basılı bulunan tanıtım bildirimini,
Etiketleme: Gıda maddesine ait değişik şekillerde hazırlanan tanıtım bildiriminin gıda maddesiyle birlikte sunulması işlemini,
Fason üretim: Gıda maddelerinin üretimini yapan veya yaptıran özel ve tüzel kişiler arasında, üretime başlamadan önce karşılıklı yapılan sözleşmeye ve izne bağlı üretimi,
FEMA -Flavour and Extract Manufacturers- no: Aroma maddelerine Amerika Birleşik Devletleri Aroma Maddesi ve Ekstrakt Üreticileri Birliği tarafından verilen numaraları,
Gıda bulaşanları: Bitki, hayvan ve toprak kökenli yabancı maddeler,ilaç kalıntıları,metalik ve biyolojik bulaşmalar; insan sağlığına zararlı olan plastik madde, deterjan, dezenfektan, radyoaktif madde kalıntıları ve her türlü istenmeyen maddeleri,
Gıda güvenilirliği: Gıda maddelerinin her türlü bozulma ve bulaşma etkeninden uzaklaştırılarak tüketime uygun olmasını,
Gıda hijyeni: Gıda maddelerinin güvenilir olarak tüketime sunulması için gıda zincirinin safhalarında alınan önlemleri,
Gıda katkı maddesi: Tek başına gıda olarak tüketilmeyen veya gıda ham veya yardımcı maddesi olarak kullanılmayan, tek başına besleyici değeri olan veya olmayan; seçilen teknoloji gereği kullanılan işlem veya imalat sırasında kalıntı veya türevleri mamül maddede bulunabilen, gıdanın üretilmesi, tasnifi, işlenmesi, hazırlanması, ambalajlanması, taşınması, depolanması sırasında gıda maddesinin tat, koku, görünüş, yapı ve diğer niteliklerini korumak, düzeltmek veya istenmeyen değişikliklere engel olmak ve düzeltmek amacıyla kullanılmasına izin verilen maddeleri,
Gıda maddesi: Tütün ve sadece ilaç olarak kullanılanlar hariç olmak üzere, içkiler ve sakızlar ile hazırlama ve işleme gereği kullanılan maddeler dahil insanlar tarafından yenilen ve içilen ham, yarı veya tam işlenmiş her türlü maddeleri,
Gıda maddeleri üreten işyeri: Gıda maddelerinin hammaddeden başlayarak sınıflandırma, işleme, değerlendirme, dayanıklı hale getirme işlemlerinin yapıldığı ve gıda maddeleri satış yerlerine gönderilmek üzere depolandığı tesisler ile bu tesislerin tamamlayıcısı sayılacak yerlerin tamamını,
Gıda zinciri: Gıda maddelerinin üretiminde hammaddeden başlayarak hazırlama, işleme, imalat, ambalajlama, depolama, taşıma, dağıtım ve piyasaya arz aşamalarının tümünü,
GMP -Good Manufacturing Practice- veya QS -Quantum Satis-: Kullanılan katkı maddesinin beklenilen teknolojik etkiyi sağlayan en az miktarını,
Hacim arttırıcılar: Gıdaların faydalanılabilir enerji değerini arttırmadan, gıdaların hacmini arttıran maddeleri,
Hammadde: Gıda maddelerinin üretiminde kullanılan; hasat, kesim, sağım, avlama, toplama sonucu elde edilen ürünü,
İç ambalaj: Gıda maddesiyle doğrudan temasta olsun veya olmasın, bir birim olarak tüketiciye sunulmak üzere, gıda maddesinin üretim sırasında içine konulduğu engelleme malzemesini ve ambalajını,
İtici gazlar: Gıdanın, bulunduğu kaptan dışarı çıkmasını sağlayan hava dışındaki gazları,
İşlem yardımcıları: Tek başına gıda bileşeni olarak kullanılmayan, belirli bir teknolojik amaca yönelik olarak hammadde gıda veya bileşenlerinin işlenmesi veya üretimi sırasında kullanılan ; son üründe kendi veya türevlerinin kalıntılarının bulunması kaçınılmaz olan ancak kalıntısı sağlık açısından risk oluşturmayan maddeleri,
İşlenmemiş gıda: Bölünmüş, parçalanmış, kemiğinden ayrılmış, soyulmuş, temizlenmiş, ayıklanmış, öğütülmüş, kesilmiş, kıyılmış, inceltilmiş, dondurulmuş, derin dondurulmuş, soğutulmuş, paketlenmiş olsun veya olmasın; doğal yapılarında değişikliğe neden olacak herhangi bir işlem uygulanmamış gıdaları,
Jelleştiriciler: Jel oluşumu ile gıdada farklı bir tekstür oluşturan maddeleri,
Kabartıcılar: Gaz oluşturarak hamurun hacmini arttıran madde veya madde kombinasyonlarını,
Kabul edilebilir en yüksek değer veya MRLs: Bir gıda maddesinde istenmeyen bir maddenin bulunmasına sınırlı olarak izin verilen en yüksek miktarı,
Kabul edilebilir günlük alım miktarı veya ADI -Acceptable Daily Intake-: İnsan vücut ağırlığının kg’ı başına mg olarak bir ömür boyunca insan sağlığı üzerinde hiçbir olumsuz etki oluşturmadan gıdalarla günlük olarak alınabilecek en yüksek kalıntı miktarını,
Kabul edilebilirlik sayısı: Bir partinin kabul edilebilmesi için numunede bulunabilecek maksimum kusurlu sayısını,
Köpük oluşturucular: Sıvı veya katı gıdalarda gaz fazın homojen dağılımını sağlayan maddeleri,
Köpüklenmeyi önleyiciler: Köpüklenmeyi azaltan veya önleyen maddeleri,
Koruyucular: Gıdaların mikroorganizmalarla bozulmalarını önleyerek raf ömürlerinin uzatılmasını sağlayan maddeleri,
Kritik kontrol noktası: Gıda üretim aşamalarında gıda güvenilirliğine yönelik oluşabilecek tehlikelerin saptanarak önlenmesi, kabul edilebilir sınırlara indirilmesi veya ortadan kaldırılması amacıyla kontrol uygulanabilen işlem basamağını,
Kritik limit: Kabul edilebilir ile kabul edilemez arasındaki sınır değeri,
Kusurlu numune: Numune ünitesinin Türk Gıda Kodeksine uymaması halini,
Kıvam arttırıcılar: Gıdanın kıvamını arttıran maddeleri,
Mamül madde: Belli bir teknoloji kullanılarak elde edilen tüketime hazırlanmış gıda maddelerini,
Modifiye nişastalar: Fiziksel veya enzimatik uygulamaya, asit veya alkali inceltme veya ağartmaya tabi tutulmuş olsun veya olmasın yenilebilir nişastaların bir veya daha fazla kimyasal işleme tabi tutulması ile elde edilen maddeleri,
Muayene ve analiz: Numune alma işlemi ile başlıyan ve o partinin istenilen özelliklere uygunluğunu kontrol etmek için yapılan işlemlerin tümünü,
Nem tutucular: Gıda maddelerinin düşük rutubetli ortamdan etkilenip kurumasını önleyen veya toz gıdaların sıvı ortamlarda erimesini kolaylaştıran maddeleri,
Net miktar: Ambalaj içindeki gıda maddesinin miktarını,
Numune: Bir partinin aranılan özelliklerinin muayenesini yapmak amacıyla niteliğine bakılmaksızın partinin çeşitli yerlerinden tekniğine uygun biçimde alınan , partiyi tam olarak temsil eden bir veya daha çok sayıdaki birimi,
Numune alma: Partiden numune ünitelerini alma işlemini,
Numune alma planı: Alınan örneğin test ve analiz sonuçları temel alınarak bir parti veya üretimin kabul veya red kararının verilebilmesi için hazırlanan, numune büyüklüğü, muayene seviyeleri, kabul veya red sayılarını kapsayan numune alma şemasını,
Numune büyüklüğü: Partiden alınan toplam numune içindeki birim ambalaj sayısını,
Numune ünitesi: Tek bir ünite olarak analize tabi tutulacak olan tek tek birimleri, bunlardan alınan bir kısım veya bu kısımların karışımları ile oluşturulan birimi,
Oksitlenmeyi önleyiciler: Oksidasyonun neden olduğu bozulmaları önleyerek gıdaların raf ömürlerinin uzatılmasını sağlayan maddeleri,
Özel beslenme amaçlı gıda: Bebek mamaları ve çocuk gıdaları da dahil, özel fizyolojik koşullar ve/veya hastalıklar nedeni ile ortaya çıkan özel beslenme ihtiyacını karşılamak amacıyla hazırlanan veya formüle edilen, kendilerine ait özel bileşimini veya üretim basamaklarına bağlı olarak normal tüketim için üretilen gıda maddelerinden açıkça ayrılabilen, bildirimindeki beslenme amaçlarına uygun ve bu uygunluğu işaret edici şekilde pazara sunulan gıda maddelerini,
Parlatıcılar: Yağlayıcılar da dahil gıdaların dış yüzeyine uygulandığında parlak bir görünüm veren veya koruyucu bir tabaka sağlayan maddeleri,
Parti: Aynı koşullarda ve zamanda üretilen aynı boy, tip ve ambalajdaki ürün örnekleri veya ambalajları topluluğunu,
Parti büyüklüğü: Parti içindeki birim ambalaj sayısını,
Pestisit: Tarımsal ürünlerin üretimi, işlenmesi, depolanması, taşınması ve dağıtılması sırasında zararlıların kontrolü, uzaklaştırılması, imha edilmesi, önlenmesi amacıyla kullanılan; bitki gelişimini düzenleyiciler dahil kimyasal maddeleri,
Pestisit kalıntısı: Pestisit kullanımı sonucu tarımsal ürünlerde ve gıdalarda ortaya çıkan, pestisit türevleri, dönüşüm ürünleri, metabolitleri, parçalanma ürünleri de dahil toksikolojik anlamda kirliliğe sebep olan maddeleri,
Raf ömrü: Gıda maddelerinin üretim tarihinden itibaren uygun koşullarda spesifik özelliklerini muhafaza edebildiği süreyi,
Renklendiriciler: Tek başına gıda olarak tüketilmeyen veya gıdalarda ana bileşen olarak kullanılmayan, gıdaya renk artırıcı veya renk düzenleyici olarak katılan maddeleri,
Risk: Gıda maddesinde bir tehlikenin olabilirliğini,
Sertleştiriciler: Meyve ve sebzelerin dokularını sert veya gevrek tutan veya mevcut jelleştiriciler ile reaksiyona girerek jel oluşumunu sağlayan veya güçlendiren maddeleri,
Sıvı pektin: Kurutulmuş elma püresi veya narenciye meyvelerinin kabuğundan veya her ikisinin karışımından seyreltilmiş asitle işlenmesini takiben sodyum veya potasyum tuzları ile kısmi nötralizasyon sonucu elde edilen pektini içeren ürünleri,
Soğuk zincir: Soğuk zincir gereksinimi olan gıda maddelerinin üretiminden tüketimine kadar her aşamada kendi özelliklerini koruyabilmesi için uygulanması zorunlu olan soğuk muhafaza, soğuk taşıma ve benzeri işlemlerinin tamamını,
Son tüketim tarihi: Gıda maddeleri için önerilen en son tüketim tarihini,
Stabilizatörler: Gıdaların fiziko-kimyasal durumlarını korumalarını sağlayan, iki veya daha fazla karıştırılamaz fazın homojen dağılımını ve gıdaların var olan renklerini koruyan veya kuvvetlendiren maddeleri,
Süzme ağırlığı: Ambalaj içindeki gıdanın, sıvı kısmı uygun yöntemlerle ayrıldıktan sonra kalan kısmının ağırlığını,
Şeker: Mono ve disakkaritleri,
Şeker ilavesiz gıda: Dışarıdan mono veya disakkarit ilave edilmemiş gıdaları,
Tatlandırıcılar: Gıdalarda tatlı bir lezzet sağlayan, şeker dışındaki maddeleri,
Taşıma: Ham, yarı mamül ve mamül gıda maddeleri ile katkı maddesi, işlenmeye mahsus yan ürünler, gıda ambalajları ve materyallerinin özelliklerine uygun araç ve gereçler ile bir yerden başka bir yere nakledilmesini,
Taşıyıcılar: Gıda katkı maddelerini çözmek, seyreltmek veya dağılımını sağlamak gibi fiziksel yollarla modifiye ederek; bu maddelerin teknolojik fonksiyonlarını değiştirmeden, kendileri de teknolojik bir etki yapmadan gıda katkı maddelerinin uygulama ve kullanımını kolaylaştıran maddeleri,
Tehlike: Gıda maddesinde biyolojik, kimyasal veya fiziksel olarak ortaya çıkabilen potansiyel zararları,
Temizlik: Gıda maddesi üreten işyerlerinde kirin, toprağın, gıda kalıntılarının, yağın ve diğer istenmeyen maddelerin ortamdan uzaklaştırılması işlemini,
Tolerans düzeyi: Hayvana uygulanan bir veteriner ilacının, o hayvanın insan gıdası olarak değerlendirilen dokularında bulunmasına izin verilen yoğunluğunu,
Topaklanmayı önleyiciler: Gıda partiküllerinin birbirine yapışması eğilimini azaltan veya önleyen maddeleri,
Üretim tarihi: Gıda maddelerinin üretildiği tarihi,
Veteriner ilaç kalıntısı: Toksikolojik yönden risk taşıyan veteriner ilaçlarının değişmemiş şekillerinin ve/veya metabolitlerinin hayvan doku veya organlarındaki serbest ve veya bağlı olarak bulunan miktarlarını,
Veteriner ilaçları: Hayvanları tedavi, koruma ve teşhis amacıyla veya hayvanın davranış ya da fizyolojik fonksiyonlarını değiştirmek amacıyla uygulanan maddeleri,
Zararlı canlı: Doğrudan veya dolaylı olarak gıda maddesinde bulaşmaya yol açabilecek her türlü canlıyı,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Gıda Katkı Maddeleri
Gıdalarda Katkı Maddelerinin Kullanımı
Madde 5- Gıdalarda katkı maddelerinin kullanımı aşağıdaki esaslara uygun olacaktır:
a) Aşağıda anılan maddeler katkı maddesi olarak değerlendirilmez:
İçme suyu arıtmada kullanılan maddeler,
Sıvı pektin,
Sakız esasları,
Beyaz veya sarı dekstrin , kavrulmuş veya dekstrine edilmiş nişasta, asit veya alkali uygulaması ile modifiye edilmiş nişasta, ağartılmış nişasta, fiziksel olarak modifiye edilmiş nişasta ve amilolitik enzim uygulamasına tabi tutulmuş nişasta,
Amonyum klorür,
Kan plazması, yenilebilen jelatin, protein hidrolizatları ve bunların tuzları, süt proteini ve gluten,
Glutamik asit dışındaki aminoasitler ve bunların tuzları, glisin, sistein, sistin ve bunların tuzları ve katkı fonksiyonu olmayanları,
Kazeinatlar ve kazein,
İnülin,
İşlem yardımcıları,
Bitki üretiminde, bitkileri korumak amacıyla kullanılan maddeler,
Aromalar,
Gıdalara beslenme ögesi olarak katılan mineral, vitamin , iz elementler ve benzeri ürünler.
b) EK-1, 2, 3, 5, 6 da belirtilen durumlar dışında aşağıdaki gıdalarda katkı maddesi kullanılamaz:
İşlenmemiş gıdalar,
Bal,
Bitkisel ve hayvansal kaynaklı, emülsifiye edilmemiş katı ve sıvı yağlar,
Tereyağı,
Pastörize ve sterilize süt ve krema,
Aromalandırılmamış , fermentasyonu durdurulmamış süt ürünleri,
Doğal mineral sular ve kaynak suları,
Aromalandırılmış, kolay çözünebilen kahveler hariç olmak üzere kahve ve kahve ekstraktları,
Aromalandırılmamış yaprak çay,
Şeker,
Kuru makarna,
Sterilize yayıkaltı hariç olmak üzere aromalandırılmamış doğal yayık altı suyu.
c) 0-3 yaş arası çocuk gıdalarında tatlandırıcı kullanılamaz.
d) Ek-7 de belirtilen durumlar dışında aşağıdaki gıdalarda renklendirici kullanılamaz:
Rakı,
İşlenmemiş gıdalar,
Şişelenmiş veya ambalajlı sular,
Tam yağlı, yarım yağlı ve yağsız, pastörize veya sterilize aromalandırılmamış sütler,
Çikolatalı sütler,
Aromalandırılmamış fermente süt ürünleri,
Aromalandırılmamış yayıkaltı suyu,
Aromalandırılmamış krema ve toz krema,
Ham hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağlar,
Yumurta ve yumurta ürünleri,
Un ve benzeri öğütülmüş ürünler ve nişastalar,
Ekmek ve benzeri ürünler,
Makarna ve mantı benzerleri,
Şekerler,
Domates salçası ve konserve domatesler,
Domates bazlı soslar,
Meyve suyu, nektarları ve sebze suları,
İşlenmiş meyve , sebze ve mantarlar,
Kestane püresi,
Balık, kabuklular, yumuşakçalar, et , kümes hayvanları ve av hayvanlarının etleri ve bunların preparatları ,
Kakao ürünleri ve çikolata ürünlerindeki çikolata kısmı,
Kavrulmuş kahve, çay, hindiba, çay ve hindiba ekstraktları, çay, bitki, meyve ve hububatların infüzyon preparatları, bu ürünlerin karışımları ve kolay çözünebilenen karışımları,
Tuz, tuz ikameleri, baharatlar ve baharat karışımları,
Şaraplar,
Şarap sirkeleri,
Sağlık sorunlu bebek ve çocuklar için hazırlanmış gıdalar dahil olmak üzere tüm bebek ve çocuk gıdaları,
Bal,
Malt ve malt ürünleri,
Aromalandırılmamış peynirler,
Keçi ve koyun sütünden elde edilen tereyağı.
e) Gıda katkı maddeleri saflık kriterlerine uygun olacaktır.
f) Bir gıda maddesinin herhangi bir bileşeninde kullanılmasına izin verilen katkı maddesi o gıdanın kendisinde de bulunabilir.
g) Bir gıda maddesinin üretiminde aromatik veya besleyici özellikleri nedeni ile kullanılan, ancak ikinci etkisi renk vermek olan paprika, turmerik, safran gibi maddeler renklendirici olarak değerlendirilemezler.
h) Peynir kaplamaları, salam ve sucuk kılıfları gibi gıdaların yenilemeyen dış kısımlarında kullanılan boyalar renklendirici olarak değerlendirilemezler. Bu boyalar Yönetmeliğin 9 uncu bölümü içerisinde değerlendirilirler.
ı) Et ve et ürünlerinin damgalanmasında sadece E155 Brown HT, E 133 Briliant blue FCF veya E 129 Allura red veya E133 Brilliant blue FCF ile E 129 Allura red AC nin uygun oranlarda karışımı kullanılabilir.
j) Yumurta kabuklarının dekoratif olarak renklendirilmesinde veya damgalanmasında sadece gıdalarda kullanılmasına izin verilen renklendiriciler kullanılabilir.
k) Gıda katkı maddelerinin sınıf, ad ve sinonimi, EC nosu, kullanılacağı mamul, kullanılabileceği maksimum miktarı ile diğer teknik zorunluluklar EK-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ve 11 de yer alan listelerde verilmiştir.
Katkı Maddelerinin Etiketlenmesi
Madde 6- Gıda katkı maddesi veya kombinasyonlarının ambalaj ve/veya etiketi üzerinde aşağıdaki bilgiler okunaklı ve silinemez biçimde bulundurulacaktır:
Üretici veya ambalajlayıcı veya satıcı firmanın adı veya ticari adı ve işyeri adresi,
Katkı maddesinin adı ve EC kodu,
Madde karışım halinde ise, her bir katkı maddesinin adı, EC kodu ve ağırlıkça azalan sırası,
Katkı maddesine; seyreltilmesini, çözdürülmesini, standardizasyonunu, satışını veya depolanmasını kolaylaştırmak amacı ile değişik maddeler veya gıda bileşenleri katıldı ise, kullanılan maddenin adı, kullanım amacı ve her bir bileşenin ağırlıkça azalan sırası,
“Gıdada kullanım içindir” ifadesi veya gıdada kullanılacağını belirtir farklı bir ifade,
Gerekli ise özel depolama ve kullanım şartları,
Kullanım talimatı,
Parti veya seri numarası,
Net miktarı,
Gıdada kullanım miktarı sınırlı olan bileşenlerin % ‘leri,
Katkı maddesi hayvansal kaynaklardan elde edilmiş ise elde edildiği hayvanın cinsi,
Üretim tarihi,
Bu Yönetmeliğin 9 uncu bölümüne uygun olarak son tüketim tarihi.
Gıda Katkı Maddelerinin Saflık Kriterleri
Madde 7- Gıda katkı maddelerinin saflık kriterleri ayrıca yayımlanacaktır.
Uyarıcı İfadeler
Madde 8- Poliol ve/veya aspartam içeren ve direkt olarak tüketiciye sunulacak tatlandırıcıların etiketlerinde:
- Polioller: “Aşırı Tüketimi Laksatif Etkiye Neden Olabilir”,
- Aspartam: “Fenilalanin İhtiva Eder”
uyarıları yer alacaktır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Gıda Aroma Maddeleri
Gıdalarda Aroma Maddelerinin Kullanımı
Madde 9- Gıdalarda aroma maddelerinin kullanımı aşağıdaki esaslara uygun olacaktır:
a) Hayvansal veya bitkisel kökenli olup doğasında aroma verme özelliği bulunan maddelerin koku ve tat verme amacıyla kullanılmadıkları durumlarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.
b) Aroma verici maddelerin içinde aşağıda anılan ve EK-13 A’da verilen maddeler bulunabilir:
Aroma maddelerinin depolanması ve kullanımı için gerekli olan katkı maddeleri,
Aroma maddelerini çözdürmek ve seyreltmek için kullanılan ürünler,
Aroma maddelerinin üretiminde kullanılması zorunlu olan katkı maddeleri ve işlem yardımcıları.
c) Aromaların içinde toksikolojik açıdan tehlike yaratacak miktarda herhangi bir element veya madde olmamalıdır.
d) Aroma maddelerinde
Arsenik : 3 mg/kg
Kurşun : 10 mg/kg
Kadmiyum : 1 mg/kg
Civa : 1 mg/kg
dan fazla olmamalıdır.
e) Aroma kullanımı sonucunda gıdalarda 0,03 mg/kg dan fazla 3,4 benzopiren bulunmamalıdır.
f) Aroma maddelerinin veya aroma verme özelliği olan diğer bileşenlerin kullanımı nedeniyle gıdalarda bulunabilen maddelerin kabul edilebilir en yüksek değerleri EK-12 de verilmiştir.
g) Aroma maddeleri aşağıdaki kategorilere ayrılır:
Doğal aroma vericiler: Uygun fiziksel, enzimatik veya mikrobiyolojik yöntemlerle bitkisel veya hayvansal kaynaklardan elde edilen , aroma özelliği taşıyan maddelerdir.
Doğala özdeş aroma vericiler: Kimyasal yollarla sentezlenen veya izole edilen, kimyasal yapı olarak doğal aromalar ile aynı olan maddelerdir. Kullanımına izin verilen doğala özdeş aroma verici maddelerin listesi EK-13 B’de verilmiştir.
Yapay aroma vericiler: Kimyasal yollarla sentezlenen ancak kimyasal yapısı doğal aromalardan farklı olan maddelerdir. Kullanımına izin verilen yapay aroma verici maddelerin listesi EK-13 de verilmiştir.
Aroma karışımları: Doğal aroma vericiler dışında uygun fiziksel, enzimatik veya mikrobiyolojik metodlarla bitkisel veya hayvansal kaynaklardan elde edilen ürünlerdir.
Reaksiyon aromaları: Sıcaklığı 1800C ı ve süresi 15 dakikayı geçmeyen işlemlerle elde edilen başlangıçta aroma verici özelliği olmayan, en az bir bileşeni azot ve diğer bileşeni indirgen şeker içeren iki maddenin birlikte reaksiyona girmesi sonucu oluşan aroma verici karışımlardır.
Tütsü aromaları: Bazı gıdaların tütsüleme işleminde kullanılan tütsü ekstraktlarıdır.
h) Aroma maddesi hayvansal kaynaklı ise hangi hayvana ait olduğu üretici tarafından belgelenmek zorundadır.
ı) Aroma maddesinin etiketinde "doğal" ifadesi veya aynı anlama gelen bir başka ifade , aroma maddesi bünyesinde sadece doğal aroma vericiler ve/veya aroma karışımlarını içeriyorsa kullanılabilir.
i) Doğal bir aroma maddesinin adı “Doğal Çilek Aroması” ifadesinde olduğu gibi bir gıda maddesine veya bir aroma kaynağına referans oluşturuyorsa, bu aromanın tamamının uygun fiziksel, enzimatik veya mikrobiyolojik yollarla bu gıdadan veya kaynaktan elde edilmesi zorunludur.Aksi durumda “doğal” ifadesi kullanılamaz.
Aroma Verici Maddelerin Etiketlenmesi
Madde 10- Aroma verici maddelerin etiketlenmesi ile ilgili kurallar aşağıdadır:
a) Doğrudan tüketiciye satış amacı olmayan aroma maddelerınin ambalajları ve/veya etiketleri aşağıdaki bilgileri açık ve silinemez bir biçimde bulunduracaktır:
Üreticinin, ithalatçının, ambalajlayıcının veya satıcının adı, ticari adı ve işyeri adresi,
" Aroma Maddesi " veya aromayı tarif edecek spesifik bir ifade,
Gıdalarda kullanıma uygun olduğunu belirtir ifade,
Aroma verici maddelerin kategorileri açısından ağırlık sırasına göre listesi,
Aroma verici maddelerin içinde bu Yönetmeliğin 9 uncu Maddesinin (b) bendinde anılan maddelerden biri veya birkaçı bulunuyor ise ağırlık sırasına göre her bir maddenin adı, sınıfı ve varsa EC kodu,
EK-12 de verilen bileşenlerin ve 3,4 benzopirenin maksimum miktarları,
“ Gıda Üretimi İçindir.” ifadesi,
Ağırlık veya hacim olarak miktarı,
Parti numarası,
Üretim tarihi ve raf ömrü,
Gerektiğinde özel depolama ve kullanım şartları.
Etiket üzerinde “ Gıda Üretimi İçindir, Perakende Satış İçin Değildir” ifadesinin bulunması durumunda; üreticinin adı, satış tanımı, gıdalarda kullanıma uygun olduğunu belirtir ifade, malın ağırlık veya hacim olarak miktarı, parti numarası ve üretim tarihi ve raf ömrüne ait bilgilerin etiket üzerinde yer alması yeterlidir. Diğer bilgiler müşteriye bir belge ile sunulabilir.
b) Direkt olarak tüketiciye satılacak aroma maddelerinin etiketleri ve/ veya ambalajları aşağıdaki bilgileri açık ve silinemez bir biçimde bulunduracaktır:
"Aroma Maddesi" veya aromayı tarif edecek spesifik bir ifade,
Gıdalarla kullanıma uygun olduğunu belirtir ifade,
Üretim tarihi ve raf ömrü,
Gerektiğinde özel depolama ve kullanım şartları,
Kullanım talimatı,
Ağırlık veya hacim olarak net miktarı,
Üreticinin, ithalatçının, ambalajlayıcının veya satıcının adı, ticari adı ve işyeri adresi,
Parti numarası,
Aromaların içinde bu Yönetmeliğin 9 uncu Maddesinin (b) bendinde anılan maddelerden bir veya birkaçı bulunuyor ise ağırlık sırasına göre her bir maddenin adı ve varsa EC kodu
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Bulaşanlar
Gıda Maddelerindeki Kabul Edilebilir En Yüksek Bulaşan Değerleri
Madde 11- Gıda maddelerinde bulunabilecek mikrobiyal toksinler EK-14 te, metal ve metaloidler EK-15 de, yabancı madde ve bileşikleri EK-16 da verilmiştir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Pestisit Kalıntıları
Pestisit Kalıntı Limitlerinin Uygulama Esasları
Madde 12- Tarımsal ürünlerde pestisit kalıntı limitlerinin uygulama esasları aşağıda verilmiştir:
a) Tarımsal ürünlerde 8/9/1995 tarih ve 22398 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Zirai Mücadelede Kullanılan Pestisit ve Benzeri Maddelerin Ruhsatlandırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” e göre ruhsatlandırılmış pestisitlerin kabul edilebilir en yüksek kalıntı limitleri EK-17 de verilmiştir.
b) Ürünler için EK-17 de verilen kabul edilebilir en yüksek limitler ürünlerin piyasaya arzında dikkate alınacak ve uygulanacaktır.
c) Dökme şeklinde piyasaya sunulan ürünlerde etiket üzerinde; ürünün hasat edildiği bölge ve üreticisinin adı ve adresi bulunacaktır.
d) Ürünlerdeki pestisit kalıntılarının EK-17 deki limitlere uygun olmaması halinde üretici sorumludur.
e) Ürün etiketi üzerinde yukarıdaki bilgilerin bulunmaması halinde pestisit kalıntı limitleri uygun olmayan ürünleri tüketime sunan satıcı sorumludur.
ALTINCI BÖLÜM
Veteriner İlaçları Tolerans Düzeyleri
Veteriner İlaçları İçin Tolerans Düzeyleri Ve Yasal Arınma Sürelerine Ait Değerler
Madde 13- Veteriner ilaçları için tolerans düzeylerine ilişkin değerler EK-18 de verilmiştir. 
YEDİNCİ BÖLÜM
Gıda Hijyeni
Hammaddenin Sağlandığı Alanlarla İlgili Kurallar
Madde 14- Hammaddenin sağlandığı alanlarla ilgili kurallar aşağıdadır:
a) Gıdalara kabul edilemez düzeylerde zararlı maddeler taşıma ihtimali bulunan alanlarda hammadde üretimi yapılmamalıdır.
b) Hammaddelerin endüstriyel, evsel ve zirai atıklarla bulaşması önlenmeli ve bu tür atıkların hammadde sağlanan alanlardan uzaklaştırılması ile ilgili işlemler resmi otoritelerce kabul edilebilir olmalıdır.
c) Hammaddeler sağlığa zararlı maddeler içeren sularla sulanmamalıdır.
d) Hammaddeler üretiminden işleme noktasına gelinceye kadar fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik bulaşanlardan korunmalıdır.
e) Hammaddelerin üretiminde kullanılan alet, ekipman ve taşıyıcılar sağlığa zararlı olmamalıdır.
f) İnsan tüketimi için uygun olmayan maddeler hammaddeden ayrılarak hijyenik kurallara uygun bir biçimde ortamdan uzaklaştırılmalıdır.
g) Hammaddeleri bulaşmaya karşı korunabilen, hasar ve bozulmanın en aza indirilebildiği koşullarda depolanmalıdır.
h) Hammaddelerinin taşınmasını sağlayacak araçlar temiz olmalı, gerektiğinde dezenfekte edilmelidir. Ürünün özelliği gerektiriyorsa soğutucu gibi özel donanımlar kullanılmalıdır. Hammadde ile temas eden buz içme suyundan yapılmalı, bulaşmadan korunarak işlenmelidir.
Gıdaların İşlenmesi İle İlgili Kurallar
Madde 15- Gıdaların işlenmesi ile ilgili kurallar aşağıdadır:
a) Hammadde, yardımcı madde veya katkı maddeleri; ayıklama, hazırlama veya işleme sırasında bozuk veya yabancı maddeler, parazitler, mikroorganizmalar veya bunların toksinleri açısından kabul edilebilir düzeye indirilemedikçe işletmeye alınmamalıdır. Bu maddeler üretim hattına alınmadan önce denetimden ve sınıflamadan geçirilmeli ve gerekiyorsa laboratuvar testleri uygulanmalıdır.
b) Hammadde, yardımcı madde ve katkı maddeleri bozulmanın ve bulaşmanın önlenebileceği, zararın en aza indirilebileceği koşullarda depolanmalıdır. Stoklanan hammadde, yardımcı madde ve katkı maddeleri depoya giriş sırasına göre kullanılmalıdır.
c) Gıdaların işlenmesinde çalışan personel son ürünü bulaştırma riski açısından gerek görüldüğünde, üretimin değişik basamaklarında tüm koruyucu kıyafetlerini değiştirmeli, ellerini yıkamalı ve gerekirse dezenfekte etmelidir.
d) Ambalajlama dahil üretimin bütün aşamalarında işlemlerin, teknolojinin gerektirdiği süreleri aşmaması sağlanmalı, bu yolla bulaşmaya, bozulmaya, patojenik ve bozulma etmeni mikroorganizmaların gelişmesine neden olunmamalıdır.
e) Ambalaj materyali bu Yönetmeliğin 9 uncu Bölümüne uygun olmalı ve ürünü bulaşmadan korumalıdır. Ambalajlar, kullanımdan önce uygun koşullarda olup olmadıkları, temizleme ve/veya dezenfekte işlemine tabi tutulup tutulmadıkları konusunda denetlenmelidir. Yıkama işlemi uygulanan ambalajların içinde dolumdan önce su kalmamalıdır. Tüm ambalaj maddeleri hijyenik şartlarda ve temiz yerlerde depolanmalıdır. Paketleme veye dolum alanında sadece hemen kullanılacak olan ambalaj materyalleri bulundurulmalıdır.
f) Ambalajlar partinin tanınması için üretildiği fabrikası ve partisi açıkça okunacak şekilde kodlanmalıdır. Her parti için üretim kayıtları tutularak parti ile ilgili üretim detayları ve tarihi sürekli olarak okunaklı bir şekilde kaydedilmelidir. Bu kayıtlar en az ürünün raf ömrü boyunca muhafaza edilmelidir.
g) Son ürün, mikroorganizmaların bulaşmasını ve/veya gelişimini engelleyecek ve ürünü bozulmaya, ambalajı da hasara karşı koruyacak şekilde depolanmalı ve nakledilmelidir. Depolama süresince sadece tüketime uygun gıdalar dağıtılmalıdır. Dağıtımda ürünlerin özelliklerine uygun periyodik kontrolleri yapılmalı, ürünler depoya giriş sırasına göre sevkedilmelidir.
h) Gıda güvenilirliği açısından tehlike oluşturan aynı partiden ürünler satış noktalarından hemen geri alınmalı, söz konusu ürünler imha,insan tüketimi dışında bir amaçla kullanım veya yeniden işleme safhalarına kadar denetim altında tutulmalıdır.
Kontrol İşlemleri
Madde 16- Gıda üretim alanlarının kontrolu:
a) Gıda üretiminin tüm basamaklarında; yetiştirmeden başlayarak işleme,imalat, dağıtım ve tüketim noktasına ulaşıncaya kadar olabilecek tehlikeler belirlenmeli ve bu tehlikelere karşı etkili olabilecek tedbirler saptanmalıdır.
b) Muhtemel tehlikeyi engellemek veya en aza indirmek için üretim zincirinde “kritik kontrol noktaları” belirlenmelidir.
c) Kritik kontrol noktalarına ait kritik limitler tespit edilmelidir.
d) Kritik kontrol noktalarının belirlenen program doğrultusunda denetlenmesi için izleme sistemi oluşturulmalıdır.
e) İzleme sisteminde belirli bir kontrol noktasında istenmeyen bir durum gözlendiği zaman etkin önlemler alınmalıdır.
f) Kontrol sisteminin etkili bir biçimde çalıştığı, ilave testler ve işlemlerle desteklenmelidir.
g) Tüm bu aşamalarla ilgili kayıtların ve uygulanan işlemlerin yer aldığı bir dökümantasyon sistemi oluşturulmalıdır.
Kontrol Sisteminin Uygulama Aşamaları
Madde 17- Kontrol işlemlerinin uygulama aşamaları aşağıdadır:
a) Ürünle ilgili spesifik bilgi ve deneyime sahip bir kontrol grubu oluşturulmalıdır.
b) Ürünün tam ve doğru bir tanımı yapılmalıdır.
c) Gıdanın planlanan tüketim şekli ve tüketicileri tanımlanmalıdır.
d) Uzman kişiler tarafından oluşturulan kontrol grubu tarafından bir akış şeması yapılmalıdır.
e) Akış şemasının tüm basamakları ve süreleri kontrol grubu tarafından işlemlerle karşılaştırılmalı, gerektiğinde akış şemasına ilaveler yapılmalıdır.
f) Hazırlanan bu şema çerçevesinde 16 ıncı maddede belirtilen kontrol işlemleri ile ilgili kurallar her aşamada sırasıyla uygulanmalıdır.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Gıda Maddeleri Üreten İşyerlerinin Taşıması Gereken Özellikler
İşyeri Özellikleri
Madde 18- İşyerlerinin taşıması gereken genel özellikler, işyerinde kullanılacak su, buz ve buhar, işyerine ait sıvı atık hatları, işyerlerinde bulunması gereken sosyal tesis, tuvaletler, aydınlatma ve havalandırma, katı atıkların depolanması ve uzaklaştırılması, işyeri çevresi, işyerlerinde bulunacak hammadde alım yerleri, depolama, laboratuvar, yakıt depoları, işyerinin temizlik ve dezenfeksiyon koşulları, güvenlikle ilgili evcil hayvanlar, zararlı canlılar, işyerinde görevli personelin eğitimi ve sağlık kontrolü, görevli personelin hastalık bildirimi, çalışanların hijyeni-davranışları-gözetimi, gıda işleme alanında ziyaretçilere ilişkin kurallar ile gıda maddesi üreten işyerlerinin taşıması gerekli diğer asgari ve teknik şartlara ilişkin hususlarda 10/7/1996 tarih ve 22692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Gıda Üretim ve Satış Yerleri Hakkında Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
DOKUZUNCU BÖLÜM
Ambalajlama ve Etiketleme-İşaretleme
Ambalajlama
Madde 19- Ambalajlama ile ilgili kurallar aşağıdadır:
a) Türk Gıda Kodeksinde yer alan tüm gıda maddelerinin ambalajlanması zorunludur.
b) Ambalajlanmış gıda maddesi, ambalajı değiştirilmediği veya açılmadığı sürece gıda maddesine erişilemez durumda olmalıdır.
c) Gıda maddelerinin ambalajında kullanılan plastik materyallerin teknik özellikleri EK-23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ve 36’da verilmiştir.
d) Gazete ve gıda ambalaj materyali olarak üretilmemiş basılı ve yazılı kağıtlar, yeniden işlenmiş kağıtlar ve plastikler gıda ambalaj materyali olarak kullanılmazlar.
Ambalaj Materyalleri
Madde 20- Ambalaj materyallerinin genel özellikleri aşağıdadır:
a) Ambalaj materyali gıda maddesini özelliğine bağlı olarak sıcaklık değişimleri, nem, hava, ışık gibi olumsuz dış etkenlerden korumalıdır.
b) Gıda maddelerinin bileşiminde istenmeyen değişikliklere ve organoleptik özelliklerinde bozulmalara neden olmamalı ve gıda maddesiyle etkileşim göstermemelidir.
c) Ambalaj materyali üzerinde izin tarihi ve numarası ile üretici firmanın adı, bulunduğu il ve plastik materyalin kimyasal adlarının baş harfleri belirtilmelidir.
d) Doldurma, taşıma ve depolama koşullarına dayanıklı ve istiflemeye uygun olmalıdır.
Kağıt Esaslı Ambalaj Materyalleri
Madde 21- Kağıt esaslı ambalaj materyallerinin kullanımıyla ilgili kurallar aşağıdadır:
a) Gıda maddelerini doğrudan sarmaya veya içine koymaya uygun kağıt, karton, oluklu mukavva vb. içindeki maddenin bileşimini ve duyusal özelliklerini değiştirmeyecek, dışarıya sızıntı ve akıntı yapmasına imkan vermeyecek nitelikte olmalı ve gıda ile direkt temas halindeki yüzey boya içermemelidir.
b) Gıda maddeleri ile doğrudan temas edecek kağıt ve kartonların bileşiminde titandioksit (TiO2) % 3’ü, kurşun 20 mg/kg’ı, arsenik 2 mg/kg’ı, klorür %0,2’yi, poliklorbifenil 2 mg/kg’ı geçmemeli ve bu materyaller formaldehit içermemelidir.
Metal Esaslı Ambalaj Materyalleri
Madde 22- Metal esaslı ambalaj materyallerinin kullanımı ile ilgili kurallar aşağıdadır:
a) Gıda maddelerinin konulduğu paslanmaz çelik dışındaki metal esaslı ambalajlar gıdanın özelliğine göre kalay, krom, kromoksit, alüminyum folyo, lak veya plastik ile kaplanmış olmalıdır. Kaplama maddeleri kaplanılan tüm yüzeylere homojen bir şekilde dağılmalıdır. Lak ve plastik kaplamalarda bu maddelerin özellikleri plastik maddelerin teknik özelliklerine uygun olmalıdır. Kalay miktarı en az 4.9 g/m2, krom miktarı en az 50 mg/m2 ve kromoksit miktarı en az 7 mg/m2 olmalıdır.
b) Kaplama maddelerinin bileşiminde, antimon, kadmiyum ve arsenik miktarı % 0,02 den, kurşun miktarı % 0,5 den fazla olmamalıdır.
c) Alüminyum folyo ve tüplerde alüminyum miktarı en az % 95 olmalıdır.
d) Metal kapların kalaylanmasında kullanılan kalayda arsenik bulunmamalıdır.
e) Metal ambalaj kapaklarında kullanılacak contalar, kapak kenarına homojen bir şekilde dağılmalı, kopma olmamalı, ısıl işlemlerden zarar görmemelidir. Contaların özellikleri de plastik maddelerin teknik özellikleri bölümüne uygun olmalıdır.
f) Asitli gıdaların ve içkilerin çinko ve çinko ile galvanize edilmiş kaplarla teması yasaktır.
Cam Ambalaj Materyalleri
Madde 23- Cam ambalaj materyallerinin kullanımı ile ilgili kurallar aşağıdadır:
a) Cam ambalajların tipleri, büyüklükleri ve biçimleri çok çeşitli olmakla birlikte gıda maddeleri için kullanılanlar beş grup altında toplanabilir:
1- Bira meşrubat ve maden suyu şişeleri,
2- Kavanozlar, süt , meyva suyu ve ketçap şişeleri,
3- Su şişeleri,
4- Alkollü içki ve şarap şişeleri,
5- Sürahi, damacana gibi şişeler.
b) Çeşitli cam ambalajlar için olması gereken en az iç basınç değerleri aşağıda verilmiştir:


Cam Ambalajın Sınıfı 

İç Basınç Dayanımı Kg/cm2

Bira şişeleri 

Geri dönüşlü

12

Geri dönüşsüz

10

Meşrubat şişeleri 

Geri dönüşlü

16

Geri dönüşsüz

10

Maden suyu, meyve suyu şişeleri

 

10

c) Cam kapların ani sıcaklık değişimine dayanım dereceleri en az 42° C olmalıdır.
d) Cam ambalajın içindeki ürüne bağlı olarak meydana gelebilecek basınç dikkate alınarak ambalajın içinde bir kısım boşluk bırakılmalıdır. Çeşitli ürün grupları için bırakılması gereken tepe boşluğu miktarları aşağıda verilmiştir:
Ürün Tepe Boşluğu (%)
Su ve Benzeri İçecekler 3-5
Alkollü İçecekler 3-8
Uçucu Organik Sıvılar 10 veya daha fazla
Vakumla Kapatılmış Gıdalar 6-12
Karbonatlı İçecekler 4-7
e) Cam kapakların ağzına konulan madeni kapaklar ve mantar tıpaları bir kere kullanılmalıdır.
f) Mantarların yapıştırılmasında, suda çözünmeyen ve toksik olmayan yapıştırıcılar kullanılmalıdır.
Plastik Esaslı Ambalaj Materyalleri
Madde 24- Plastik esaslı ambalaj materyallerinin kullanımı ile ilgili kurallar aşağıdadır:
a) Gıda maddeleriyle temasta bulunacak plastikler, yüksek molekül ağırlıklı polimerlerden oluşacak ve kimyasal bakımından inert bulunacaktır. Yapılarda kalabilecek monomer miktarları plastiklere ait teknik özelliklere uygun olacaktır.
b) Gıda maddeleriyle temasta bulunacak plastiklere üretim sırasında katılan; plastifiyan- yumuşatıcı, antioksidan- oksidasyondan koruyucu, stabilizan-dayanıklılık sağlayıcı, emülgatör-homojenleştirici, librifiyan-parlatıcı, boya katalizör-hızlandırıcı gibi katkı maddelerin miktarı, gıda maddesinin kalitesini değiştirmeyecek ve toksik bir etki yapmasına neden olmayacak düzeyde olmalıdır.
c) Gıda maddeleriyle temasta bulunacak plastik malzemeler gıda maddelerini emmemeli, gıdayı sızdırmamalı, tat, koku ve rengini değiştirmemeli, taşıma ve depolama şartlarının gerektirdiği fiziksel ve mekanik özelliklere sahip olmalıdır.
d) Yiyecek ve içeceklerin ambalajı olarak kullanılan plastikler bir kez kullanılabilirler. Ancak plastiklerin geri dönüşlü olarak kullanımı ile ilgili usul ve esaslar Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenir.
e) Gıda maddelerinin doğrudan ambalajlanmasında kullanılacak plastiklerin veya diğer malzemelerin yapıştırma, sıvama, laklama, nüfuz ettirme ve benzeri metotlarla kaplanmasında kullanılan plastik madde ihtiva eden ürünler ile her türlü reçine kaplamaları bu bölümde belirtilen niteliklerde olmalıdır.
f) Gıda maddeleri ile temas edecek plastiklerde kullanılacak boyar maddeler, gıda maddelerinde hiç bir geçirgenlik vermemeli ve toksik madde içermemelidir.
g) Boyar maddeler yüksek saflık göstermeli ve ağır metaller aşağıdaki sınırlara uygun olmalıdır:
Kurşun % 0.01 g
Arsenik % 0.005 g
Krom % 0.025 g
Antimon % 0.025 g
Civa % 0.005 g ( N/10’luk HCl’de )
Kadmiyum % 0.01 g ” ”
Çinko % 0.2 g ” ”
Selenyum % 0.01 g ” ”
Baryum % 0.01 g ” ” ”
h) Aromatik amin kalıntıları % 0.05 g’ı aşmamalıdır.
ı) Karbon karasında benzen ekstraktı en çok % 0.1 olmalıdır.
i) Plastiklerin yapısına giren kimyasal maddeler, gıda benzeri çözücülerle 60 ppm, veya gıda ve benzeri çözücülerin temas ettiği yüzeylerde 10 mg/dm2 ‘den daha fazla çözünürlük vermemelidir. Geçme ve ekstraksiyon çalışmaları kendi kategorilerindeki gıdalarla 10 gün süreyle ve normal koşullardaki en yüksek sıcaklığın üzerindeki bir sıcaklıkta yapılmalıdır.
j) Gıda maddeleriyle temasta bulunacak plastik maddeler kolay kırılmayan, yırtılmayan ve şekil bozukluğuna uğramayan bir yapıda olmalıdır.
k) Plastiklerle temasta bulunacak gıda maddeleri aşağıda belirtilen gruplara ayrılırlar:
1- Sulu maddeler,
2- Alkollü maddeler,
3- Yağlı maddeler,
4- Kuru, katı maddeler, Asitli maddeler.
l) Gıda maddeleriyle temas edecek plastiklerde kullanılacak boyar maddeler ile ilgili olarak bu Yönetmelikde yer almayan hususlarda Yönetmeliğin genel hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca düzenleme yapılır.
Etiketleme Ve İşaretleme
Madde 25- Etiketleme ile ilgili kurallar aşağıdadır:
a) Satışa sunulan her gıda maddesinin ambalajında etiket bulundurulması mecburidir.
b) Gıda maddesinin etiket bilgileri tam ve doğru olarak ifade edilmelidir.
c) Etiketleme dili Türkçe olmalıdır. Türkçe’nin yanısıra başka resmi diller de kullanılabilir.
d) Tüm yazılar, fonla kontrast teşkil edecek şekilde , silinmez karakterde, okunabilir renk ve boyutta olmalı, ambalaja sağlam bir şekilde basılmış, yapıştırılmış veya tutturulmuş olmalıdır.
e) Gıda maddesinin etiketi sahte, yanıltıcı veya gıdanın karakterine göre hatalı bir izlenim yaratacak, tüketiciyi yanıltacak resim, şekil ve benzerlerini içermemelidir.
f) Özel beslenme amaçlı gıdalar dahil herhangi bir gıda maddesinin etiketinde, o gıda maddesinin hastalıkları önleme, iyileştirme ve tedavi etme özelliği olduğunu bildiren veya ima eden ifadeler yer alamaz.
g) Beslenme yönünden etiketleme özel beslenme amaçlı gıdaların ve bileşiminde farklılık yapıldığı beyan edilen gıdaların etiketlenmesinde mecburi olup, diğer gıda maddelerinde ihtiyaridir.
h) Enerji veya yağ değerlerinde sağlanan en az %25 lik azalmalar etiket üzerinde “azaltılmış” veya eşdeğeri bir kelimeyle ifade edilir.
ı) Besin ögelerinin miktarları etiket üzerinde EK-19 da verildiği şekilde, her 100 g veya 100 ml için veya her porsiyonda rakamsal olarak belirtilmelidir. Ancak, vitamin ve minerallerin bu çizelgede yer alması için EK-20 de verilen Beslenme Referans Değerlerinin en az %5 ini karşılaması gerekmektedir.
i) Gıda maddesinin bileşimindeki besin ögeleri ile ilgili beyanlarda EK-21 de verilen koşullar dikkate alınmalıdır.
Etiket Bilgileri

Madde 26- Gıda maddelerinin etiketinde bulundurulması zorunlu bilgiler aşağıdadır:
a) Gıda maddesinin adı,
b) İçindekiler,
c) Net miktarı,
d) Firmanın adı, adresi ve üretildiği yer,
e) Üretim tarihi ve son tüketim tarihi veya raf ömrü,
f) Parti numarası ve/veya seri numarası,
g) Üretim izin tarihi ve sicil numarası veya ithalat kontrol belgesi tarihi ve sayısı,
h) Orijin ülke,
ı) Gerektiğinde kullanım bilgisi ve/veya muhafaza şartları.
Ancak direkt tüketiciye sunulmayacak gıdalarda (a), (d), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen bilgilerin etiket üzerinde bulundurulması zorunludur. Diğer bilgiler etiket üzerinde veya bir belge halinde gıda ile birlikte sunulacaktır. (a),(c) ve (e) bentlerinde yer alan bilgiler ambalajın aynı yüzünde bulunmalıdır
Etiket Bilgilerinin Tanımları
Madde 27- Gıda maddelerinin etiketinde bulunması zorunlu bilgilerin tanımları aşağıdadır:
a) Gıda maddesinin adı: Gıda maddesinin adı veya böyle bir adın olmaması halinde, ürünün gerçek doğası hakkında yeterli ve doğru bilgiyi tüketiciye sunan açıklayıcı tanımla belirtilmelidir. Hiçbir ticari ünvan, marka veya fantazi ad ürünün adı olarak kullanılamaz.
b) İçindekiler: Gıda maddesinin üretiminde veya hazırlanmasında kullanılan hammadde ve gıda katkı maddeleri etiket üzerinde üretim sırasında kullanıldıkları miktara göre azalan oranlarda belirtilmelidir. Gıda katkı maddeleri bu yönetmeliğin ikinci bölümünde yer alan sınıflamaya göre fonksiyonları ile birlikte adı veya EC kod numarası ile verilmelidir.
Gıda maddesinin bileşiminde tatlandırıcı var ise “İçinde Tatlandırıcı Vardır”ifadesi, gıda maddesine %10 veya daha fazla poliol eklenmiş ise “Aşırı Tüketimi Laksatif Etkiye Neden Olabilir” ifadesi, kullanılan tatlandırıcı içerisinde aspartam var ise “Fenil Alanin İçerir” ifadesi yer almalıdır.
Hacim olarak %1.2 den fazla alkol içeren içkilerde alkol derecesi ambalaj üzerinde tüketici tarafından kolaylıkla görülebilecek şekilde yer almalıdır.
c) Net miktarı:
- Sıvı gıda maddelerinde hacim olarak,
- Katı gıda maddelerinde ağırlık veya tane ile satılanlarda adet olarak,
- Yarı katı gıda maddelerinde ağırlık veya hacim olarak belirtilmelidir.
- Sıvı ile birlikte hazırlanan katı gıda maddelerinin süzme ağırlığı verilmelidir.
Gıda maddelerinin net miktar ve süzme ağırlığı metrik sisteme göre beyan edilmelidir. Gıda maddelerinin net miktarlarındaki tolerans değerleri EK-22 de verilmiştir.
d) Firmanın adı, adresi ve üretildiği yer: İmalatçı veya ambalajlayıcı veya ithalatçı veya ihracatçı veya dağıtıcı firmanın ticari unvanı, açık adresi, tescilli markası ve üretim yeri bildirilmelidir.
Fason üretim yaptırılması halinde üretim yapan firmanın adı ve adresi belirtilmelidir.
e) Üretim tarihi ve son tüketim tarihi veya raf ömrü: Gıda maddesinin üretildiği tarih, son tüketim tarihi veya raf ömrü etiket üzerinde aşağıdaki şekilde belirtilmelidir.
Raf ömrü Üretim-Son tüketim tarihi
3 aydan kısa ise gün ve ay
3 -18 ay arasında ise ay ve yıl
18 aydan uzun ise yıl
Gıda maddelerinde raf ömrü verildiğinde;
- Tarih belirtildiğinde gün içeriyorsa ; “.......Günden Önce Tüketilmelidir”,
- Mikrobiyolojik yönden çabuk bozulabilecek gıda maddeleri için “.......e Kadar Tüketilmelidir”
- Diğer durumlarda “....,..Sonuna Kadar Tüketilmelidir”
ifadesine yer verilmelidir.
f) Parti ve/veya seri numarası varsa kod numarası: Parti ve/veya seri numarası varsa kod numarası belirtilmelidir.
g) Üretim izin tarihi, sayısı ve sicil numarası veya ithalat kontrol belgesi tarihi ve sayısı: Etiket üzerinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca verilen üretim izin tarihi, sayısı ve sicil numarası veya ithalat kontrol belgesi tarihi ve sayısı belirtilmelidir.
h) Orijin ülke: “Türk Malı” veya “TM” olarak belirtilmelidir. İthal malı gıda maddelerinde ise ülke adı verilmelidir.
ı) Gerektiğinde kullanım bilgisi ve/veya muhafaza şartları: Tüketim öncesi bir işlem gerektiren durumlarda gıdanın doğru kullanımını sağlamak için gerekli hazırlama bilgisi etiket üzerinde yer almalıdır. Gıda maddesinin son tüketim tarihi veya raf ömrünün yanısıra özel muhafaza şartlarını gerektiriyorsa bu şartlar ve bu şartlarda kullanımı etiket üzerinde belirtilmelidir.
Küçük Ambalajlı Gıdaların Etiketlenmesi
Madde 28- En geniş yüzeyi 10 cm2 den küçük olan ambalajlarda, bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (c) ve (e) bentlerinde belirtilen bigilerin bulunması yeterlidir. Bu tür gıda maddelerinin etiketlerinde bulunması zorunlu olan diğer etiket bilgileri dış ambalaj üzerinde verilir.
Dış Ambalajların Etiketlenmesi
Madde 29- Dış ambalajların etiketlenmesiyle ilgili genel hükümler aşağıdadır:
a) Gıda maddesinin adı: Gıda maddesinin yaygın olarak kullanılan adı veya gıdanın adına ilave olarak onun gerçek tabiatını belirleyen tipi, çeşidi, türü gibi tanımlar belirtilmelidir.
b) Gıda maddesinin son tüketim tarihi veya raf ömrü belirtilmelidir.
c) Firmanın adı, adresi ve üretildiği yer: İmalatçı veya ambalajlayıcı veya ithalatçı veya ihracatçı veya dağıtıcı firmanın ticari unvanı, açık adresi, tescilli markası ve üretim yeri bildirilmelidir.
d) Parti ve/veya seri numarası varsa kod numarası belirtilmelidir.
e) İçindeki iç ambalaj adedi belirtilmelidir.
f) İç ambalaj üzerindeki bilgiler dış ambalajdan görülebildiğinde dış ambalaj üzerine yazılmayabilir.
Dağıtım Ambalajlarının Etiketlenmesi
Madde 30- Gıda maddelerinin kolay ve güvenilir bir biçimde taşınması, gönderildiği yere ulaştığı zaman kolay fark edilmesi için dağıtım ambalajlarının etiketleri üzerinde bulunması gerekli olan bilgiler aşağıdadır:
a) Gıda maddesinin adı,
b) Brüt ağırlığı,
c) İçerdiği ambalaj adedi.
Dökme Gıdalar
Madde 31- Fıçı birası, alkolsüz aromalı içecekler, şekerlemeler, teneke peyniri, tulum peyniri, yaş meyve ve sebzeler gibi dökme olarak satışa sunulan gıda maddelerinin tüketim veya satış yerlerine sevk edilmesinde gıda maddesinin adı, üretici firmanın adı ve adresi, üretim yeri, üretim tarihi, parti ve/veya seri numarası, varsa kod numarası ile ilgili bilgileri içeren etiketler tüketicinin göreceği yerlerde bulundurulmalı veya gıda maddesiyle birlikte tüketiciye sunulmalıdır.
ONUNCU BÖLÜM
Gıdaların Taşınması ve Depolanması
Taşıma ve Depolama Kuralları
Madde 32- Gıdaların taşınması ve depolanması ile ilgili asgari teknik ve hijyenik kurallar aşağıda verilmiştir:
a) Gıda maddeleri depolama ve taşıma esnasında her türlü dış etkenden zarar görmeyecek,bozulmayacak şekilde korunmalıdır.
b) Depolar giyinme yerleri, yatakhaneler, lavabolar, tuvaletler, banyolar, idari bölümler ve dinlenme yerlerinden ayrı olmalıdır. Depolar hiç bir zaman amacı dışında kullanılmamalıdır.
c) Taşıma araçları ve depolarda havalandırma, sıcaklık ve rutubet ürün özelliklerine uygun olmalı, depolarda sıcaklık ve rutubet ölçer cihazlar bulundurulmalı, bilgiler sürekli olarak kaydedilmelidir. Soğuk zincirdeki taşıma vasıtalarında da sıcaklık ve nem ölçer cihazlar bulundurulmalıdır.
d) Depolar ve taşıma araçları ürün özelliği göz önüne alınarak, derin dondurulmuş ürünlerde -180C dan daha düşük sıcaklıkta olmalı ve ayarlandığı sabit dereceden + 0,50C dan fazla sapmaya izin vermeyecek sistemde olmalıdır. Soğuk zincir bozulmamalıdır.
e) Depolarda zemin pürüzsüz, duvarlar düzgün, kolay temizlenebilir nitelikte, sıvası dökülmemiş, ürünlere olumsuz etkide bulunmayacak özellikte olmalıdır. Depo üstü tavan ve çatılar akmayı,sızmayı önlemeli, sıcaklık değişmelerinden etkilenmeyi önleyecek şekilde yalıtımlı olmalıdır.
f) Depolarda ve taşıma araç ve gereçlerinde kullanılan alet, ekipman ve malzemeler temiz, sağlam ve hijyenik amacına uygun olmalıdır.
g) Depo ve taşıma araç ve gereçleri yıkama ve dezenfeksiyona uygun olmalıdır.
h) Deponun kapı,pencere ve diğer kısımları her türlü zararlının girmesini önleyecek uygun donanıma sahip olmalıdır.
ı) Depolara ilk gelen ürün önce, son gelen üründe en son çıkarılmalı, istenildiği zaman istenilen ürün grubu veya parti çıkarılabilecek şekilde yerleştirme ve istifleme yapılmalıdır.
i) Soğuk hava depolarında jeneratör bulunmalıdır.
j) Çöpler depo dışında tutulmalı, atılacak malzeme depodan uzaklaştırılmalıdır.
k) Ürünler zeminle temas etmeyecek şekilde belirli bir yükseklikte ve rutubet geçirmeyen uygun malzeme üzerinde depolanmalıdır.
l) Depolama ve taşıma sırasında çevreye zarar verilmemelidir.
m) Depolamada ürünlerin ambalaj ve etiketlerinin zarar görmesi önlenmeli, ürün ve ambalajın özelliğine göre istif ve yığma yapılmalıdır.
n) Gıda maddeleri birbirinin özelliğini bozmayacak şekilde taşınmalı ve depolanmalıdır.
o) Gıda maddeleri toksik maddeler ile birlikte depolanmamalı ve taşınmamalıdır.
p) Gıda maddeleri özelliklerine göre temizlik malzemelerinden ayrı bölmelerde depolanmalı ve taşınmalıdır.
r) Gıda maddelerinin taşınması ve depolanması ile ilgili gerekli iş güvenliği önlemleri alınmalıdır.
s) Depolar ve taşıma araçlarının denetim ve kontrolü Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yapılır.
ONBİRİNCİ BÖLÜM
Numune Alma ve Analiz Metodları
Numune Alma Planının Uygulanması
Madde 33- Numune alma planının uygulanması sırasında aşağıdaki aşamalar izlenmelidir:
a) Ambalaj büyüklüğü net miktar olarak belirlenir.
b) Normal koşullarda EK-37, şüpheli ve tartışmalı durumlarda EK-38’e göre numune alınır.
c) Parti büyüklüğü belirlenir.
d) Numunelerin ayrılması için uygun kodlar veya tanıtıcı işaretler verilerek, gerekli sayıda numune ünitesi rastgele seçim kurallarına göre partiden ayrılır.
e) Ürün, bu Yönetmeliğe göre muayene edilir, uygun olmayan numune üniteleri ayrılır.
f) Üretim yerlerinden numune alma planları EK -37 veya EK-38’e göre belirlenir.
g) Kusurlu sayısı belirlenir. Bu değer seçilen numune alma planındaki kabul edilebilirlik sayısına esit veya daha az ise parti uygun kabul edilir.
Analiz Metodları
Madde 34- Analiz metodları bu Yönetmeliğin ürünlere ait bölümleri belirlendikten sonra yayımlanacaktır.
ONİKİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Tescil ve Denetim
Madde 35- Gıda maddelerini üreten ve satan işyerleri; tescil ve izin, ithalat işlemleri, kontrol ve denetim sırasında bu Yönetmelik hükümlerine uymak zorundadır. Uymayan işyerleri hakkında 24/6/1995 tarih ve 560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname’de ek yapan 4128 sayılı Kanun hükümlerine göre yasal işlem yapılır.
Uygulama ve Denetim
Madde 36- Bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili düzenlemeler Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından müşterek olarak hazırlanacak tebliğlerle yapılır.
Bu Yönetmeliğin denetime ilişkin hükümleri 560 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesi çerçevesinde yürütülür.
Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller
Madde 37- Bu Yönetmelik kapsamında yer almayan hususlar, bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmayacak şekilde Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca düzenlenir.
Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat
Madde 38- Bu Yönetmelikle;
a) 10/12/1985 tarih ve 18954 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 4331 Ambalajlama (Genel İlkeler) standardının gıda ile ilgili hükümleri,
b) 2/5/1990 tarih ve 20506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Aflatoksin Kontrolüne Dair Tebliğ”,
c) 3/9/1990 tarih ve 20624 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Zirai Mücadele İlaçları (Pestisit) ve Bitki Gelişimi Düzenleyici Maddelerin Kalıntı Limitlerinin Kontrolüne Dair Tebliğ” yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçici Madde 1- Halen faaliyet gösteren gıda maddesi üreten ve satan işyerleri bu Yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren 1 yıl içinde Yönetmelik hükümlerine uymak zorundadır. Bu süre içinde gerekli düzenlemeleri yapmayan işyerleri ve satış yerlerinin faaliyetlerine izin verilmez. Bu işyerleri hakkında 24/6/1995 tarih ve 560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname’de ek yapan 4128 sayılı Kanun hükümlerine göre yasal işlem yapılır.
Yürürlük
Madde 39- Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 40- Bu Yönetmeliğin 8 inci bölümünde yer alan hükümleri Sağlık Bakanı, diğer hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.
Resmi Gazete:13.09.2000 - 24169
Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde DeğişiklikYapılması Hakkında Yönetmelik
MADDE 1 — 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin l no’lu EK’inin sonunda yer alan, "E410, E412, E415 ve E417 maddeleri su ilavesi ile tüketime hazır hale gelecek gıdalarda kullanılamaz.” ifadesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 4 no’lu EK’inin E951 Aspartam kısmının "Şekerlemeler ve Diğerleri" bölümünde yer alan, "Şeker ilavesiz nefes ferahlatıcı şekerlemeler"in limiti, 6000mg/kg olarak değiştirilmiştir.
Geçici Madde 1 — Halen faaliyet gösteren ve bu Yönetmelik kapsamında yer alan ürünleri üreten ve satan işyerleri, bu Yönetmeliğin yayımından itibaren 1 yıl içerisinde bu Yönetmelik hükümlerine uymak zorundadırlar.
Yürürlük
MADDE 3 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 4 — Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı ile Sağlık Bakanı yürütür.


Resmi Gazete: 23.01.2002-24649
Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
Madde 1- 16/11/1997 tarihli ve 23172 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinin “Gıda güvenilirliği” ve “Kritik kontrol noktası” tanımlarında ve 15 inci maddenin (h) bendinde yer alan “gıda güvenilirliği” ifadeleri “gıda güvenliği“ olarak değiştirilmiştir.
Madde 2- Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının giriş cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
‘’ Satış ve toplu tüketim yerleri hariç olmak üzere; üretim yeri , depolama , ithalat ve ihracat aşamalarında ürün tebliğlerinde özel hükümlerin bulunmadığı durumlarda, ürünlerden numune almak için aşağıdaki aşamalar izlenir. ‘’
Madde 3- Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin ( f ) bendinden “ Üretim yerlerinden “ ifadesi çıkarılmıştır.
Madde 4- Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesine (d) bendi eklenmiştir.
‘‘d) 08/ 8/ 1992 tarihli ve 21309 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 1468 sayılı Konserve Taze Fasulye, 31/ 5/ 1992 tarihli ve 21244 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 1470 sayılı Konserve Türlü, 10/ 8/ 1992 tarihli ve 21311 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 8444 sayılı Lokum, 4/10/1976 tarihli ve 15724 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 1620 sayılı Makarna, 9/6/1977 tarihli ve 15961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 2282 sayılı Tarhana, 9/6/1977 tarihli ve 15961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 2283 sayılı İrmik, 9/6/1977 tarihli ve 15961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 2284 sayılı Bulgur, 15/11/1976 tarihli ve 15764 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 2383 sayılı Bisküvi, 06/ 02/ 1994 tarihli ve 21841 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 2590 sayılı Tahin Helvası, 04/ 4/ 1978 tarihli ve 16249 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 2639 sayılı Pirinç Unu, 04/ 4/ 1978 tarihli ve 16249 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 2640 sayılı Mercimek Unu, 07/ 02/ 1978 tarihli ve 16193 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 2664 sayılı Bitkisel Sıvı Yağlı Barbunya Pilaki Konservesi, 07/ 02/ 1978 tarihli ve 16193 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 2665 sayılı Bitkisel Sıvı Yağlı Fasulye Pilaki Konservesi, 07/ 02/ 1978 tarihli ve 16193 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 2666 sayılı Bitkisel Sıvı Yağlı Biber Kızartma Konservesi, 07/ 02/ 1978 tarihli ve 16193 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 2667 sayılı Bitkisel Sıvı Yağlı Biber Dolma Konserve, 07/ 02/ 1978 tarihli ve 16193 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 2668 sayılı Bitkisel Sıvı Yağlı Patlıcan Dolma Konservesi , 7/02/1978 tarihli ve 16193 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 2669 sayılı Yaprak Sarma Konservesi, 7/02/1978 tarihli ve 16193 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 2669 sayılı Bitkisel Sıvı Yağlı Yaprak Sarma Konservesi, 7/02/1978 tarihli ve 16193 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 2670 sayılı Taze Fasulye Konservesi, 8/01/1980 tarihli ve 16863 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 2670 sayılı Bitkisel Sıvı Yağlı Taze Fasulye Konservesi , 7/02/1978 tarihli ve 16193 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 2671 sayılı Patlıcan Kızartma Konservesi, 8/01/1980 tarihli ve 16863 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 2671 Bitkisel Sıvı Yağlı Patlıcan Kızartma Konservesi, 2/02/1978 tarihli ve 16188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 2698 sayılı Konserve- Etli Taze Fasulye-Hazır Yemek, 2/02/1978 tarihli ve 16188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 2699 sayılı Konserve-Etli Kuru Fasulye-Hazır Yemek, 2/02/1978 tarihli ve 16188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 2700 sayılı Konserve-Etli Türlü -Hazır Yemek,2/02/1978 tarihli ve 16188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 2701 sayılı Konserve-Etli Nohut-Hazır Yemek,2 /02/1978 tarihli ve 16188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 2702 sayılı Konserve-Etli Nohut Yahni-Hazır Yemek, 2/2/1978 tarihli ve 16188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 2703 sayılı Konserve-Etli Karnıyarık-Hazır Yemek, 7/12/1979 tarihli ve 16832 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 2812 sayılı Bitkisel Margarin, 1/7/1978 tarihli ve 16333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 2970 sayılı Yenilebilen Nişasta, 20/01/1979 tarihli ve 16525 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 3076 sayılı Kakao(Çekirdek ve Öğütülmüş), 20/1/1979 tarihli ve 16525 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 3190 sayılı Hazır Kuru Çorbalık, 23/4/1982 tarihli ve 17673 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 3522 sayılı Ekmek Mayası, 11/8/1982 tarihli ve 17779 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 3627 sayılı Patates Püresi, 11/8/1982 tarihli ve 17779 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 3628 sayılı Patates Cipsi, 7/9/1983 tarihli ve 18158 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 3726 sayılı Vişne Konservesi, 7/9/1983 tarihli ve 18158 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 3727 sayılı Kayısı Konservesi, 7/9/1983 tarihli ve 18158 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 3728 sayılı Çilek Konservesi, 7/9/1983 tarihli ve 18158 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 3729 sayılı Portakal Konservesi, 7/9/1983 tarihli ve 18158 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 3730 sayılı Erik Konservesi, 7/9/1983 tarihli ve 18158 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 3734 sayılı Marmelatlar, 8/12/1983 tarihli ve 18245 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 3792 sayılı Üzüm Pekmezi, 8/12/1983 tarihli ve 18245 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 3844 sayılı Peynir Mayası, 27/7/1984 tarihli ve 18471 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 3958 sayılı Vişne Reçeli, 11/11/1984 tarihli ve 18572 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 4186 sayılı Çilek Reçeli, 11/11/1984 tarihli ve 18572 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 4187 sayılı Kayısı Reçeli, 11/11/1984 tarihli ve 18572 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 4188 sayılı Ayva Reçeli, 24/9/1984 tarihli ve 18525 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 4201 sayılı Sarı Mercimek(Kara Mercimek İçi), 6/4/1993 tarihli ve 21544 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 4265 sayılı Dondurma(Süt Esaslı), 3/4/1989 tarihli ve 20128 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 5389 sayılı Çözünebilir Kahve, 7/02/1992 tarihli ve 21135 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 7897 sayılı Bitkisel Sıvı Yağlı Türlü Konservesi, 7/02/1992 tarihli ve 21135 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 7898 sayılı Bitkisel Sıvı Yağlı İmambayıldı Konservesi, 13/3/1992 tarihli ve 21170 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 8761 sayılı Bitkisel Sıvı Yağlı-Nohut Pilaki- Hazır Yemek, 8/8/1992 tarihli ve 21309 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 9053 sayılı Kabartma Tozu, 26/02/1993 tarihli ve 21508 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 9779 sayılı Soya Fasulyesi Unu(Yenilebilir), 8/ 8/ 1992 tarihli ve 21309 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 1467 sayılı Konserve – Taze Bamya , 14/6/ 1972 tarihli ve 14042 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 893 sayılı Bitkisel Yemeklik Yağlar( Özel Standardı olmayan), 12/01/ 1984 tarihli ve 18279 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TS 591 sayılı Beyaz Peynir Standartlarının,
Katkı maddeleri, aroma maddeleri, pestisit, kalıntıları, veteriner ilaç kalıntıları, gıda bulaşanları, ambalaj ve işaretleme, depolama ve taşıma ile ilgili hükümleri, “
Madde 5- Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ Bu Yönetmelik hükümlerini 560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ile verilen görevler çerçevesinde, Tarım ve Köyişleri Bakanı ile Sağlık Bakanı birlikte yürütür. “
Yürürlülük
Madde 6- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı ile Sağlık Bakanı birlikte yürütür .


Resmi Gazete: 28. 04. 2002-24739
Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
Madde 1- 16 /11/ 1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi’nde verilen tanımlar arasından “Tolerans düzeyi”, “Veteriner ilaç kalıntısı”, “Veteriner ilaçları” tanımları çıkarılmıştır.
Madde 2- Aynı Yönetmeliğin Altıncı Bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
ALTINCI BÖLÜM
Hayvansal Kökenli Gıdalarda
Veteriner İlaçları Maksimum Kalıntı Limitleri
Kalıntı Limitleri Tebliği
Madde 13- Hayvansal kökenli gıdalarda bulunmasına izin verilen veteriner ilaçlarının maksimum kalıntı limitleri ve bulunla ilgili kurallar Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanacak tebliğ ile belirlenir.”
Madde 3- Aynı Yönetmeliğin 18 No’lu EK’i yürürlükten kaldırılmış ve diğer ekler buna göre teselsül ettirilmiştir.

Yürürlük
Madde 4- Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 5- Bu Yönetmelik hükümlerini 560 sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlemesine Dair Kanun Hükmündeki Kararname ile verilen görevler çerçevesinde, Tarım ve Köyişleri Bakanı ile Sağlık Bakanı birlikte yürütür.


Resmi Gazete: 31.5.2002 - 24771
Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
Madde 1- 16/11/1997 tarihli ve 23172 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 1 No’lu ekinde yer alan, E170 kodlu kalsiyum karbonat, E938 kodlu argon, E941 kodlu azot, E948 kodlu oksijen maddelerinin karşısında bulunan gıda maddesi sütunundaki parantez içinde yer alan "şarap" ifadesi çıkartılmıştır.
Madde 2- Aynı Yönetmeliğin 1 No’lu ekinde yer alan, E300 kodlu askorbik asit adlı maddenin karşısında bulunan gıda maddesi sütunundaki parantez içinde yer alan "şarap" ifadesi çıkartılmış ve aynı sütunun içine yeni bir satır olarak "Şarap" ifadesi ve bunun karşısındaki maksimum doz sütununa "100mg/l" değeri ilave edilmiştir.
Madde 3- Aynı Yönetmeliğin 1 No’lu ekinde yer alan, E330 kodlu sitrik asit adlı maddenin karşısında bulunan gıda maddesi sütunundaki parantez içinde yer alan "şarap" ifadesi çıkartılmış ve aynı sütunun içine yeni bir satır olarak "Şarap" ifadesi ve bunun karşısındaki, maksimum doz sütununa "1g/l" değeri ve açıklamalar sütununa "Son üründe" ifadeleri ilave edilmiştir.
Madde 4- Aynı Yönetmeliğin 1 No’lu ekinde yer alan, E334 kodlu tartarik asit (L(+)(-)) adlı maddenin karşısında bulunan gıda maddesi sütunundaki parantez içinde yer alan "şarap" ifadesi çıkartılmış ve aynı sütunun içine yeni satırlar olarak "Şarap" ve "Şarap dışındaki yarı mamul maddeler" ifadeleri ve bunların karşısındaki, maksimum doz sütununa, şarap için "2.5g/l" ve şarap dışındaki yarı mamul maddeler için "1.5g/l" değerleri ve açıklamalar sütununa "Tartarik asit cinsinden" ifadeleri ilave edilmiştir.
Madde 5- Aynı Yönetmeliğin 1 No’lu ekinde yer alan, E336 kodlu potasyum tartaratlar adlı maddenin karşısında bulunan gıda maddesi sütunundaki parantez içinde yer alan "şarap" ifadesi çıkartılmış ve aynı sütunun içine yeni bir satır olarak "Şarap" ve "Şarap dışındaki yarı mamul maddeler" ifadeleri ve bunların karşısındaki, maksimum doz sütununa, şarap için "2.5g/l" ve şarap dışındaki yarı mamul maddeler için "1.5g/l" değerleri ve açıklamalar sütununa "Tartarik asit cinsinden" ifadeleri ilave edilmiştir.
Madde 6- Aynı Yönetmeliğin 1 No’lu ekinde yer alan, E353 kodlu metatartarik asit adlı maddenin karşısındaki maksimum doz sütununda şarap için verilmiş bulunan "1.5g/l" değeri, "200mg/l" olarak değiştirilmiştir.
Madde 7- Aynı Yönetmeliğin 1 No’lu ekinde yer alan, E354 kodlu kalsiyum tartarat adlı maddenin karşısında bulunan gıda maddesi sütunundaki parantez içinde yer alan "şarap" ifadesi çıkartılmış ve aynı sütunun içine yeni satırlar olarak "Şarap" ve "Şarap dışındaki yarı mamul maddeler" ifadeleri ve bunların karşısındaki, maksimum doz sütununa, şarap için "2.5g/l" ve şarap dışındaki yarı mamul maddeler için "1.5g/l" değerleri ve açıklamalar sütununa "Tartarik asit cinsinden" ifadeleri ilave edilmiştir.
Madde 8- Aynı Yönetmeliğin 1 No’lu ekinde yer alan, E402 kodlu potasyum aljinat ve E404 kodlu kalsiyum aljinat maddelerinin karşısındaki gıda maddesi sütununda parantez içinde yer alan "şarap" ifadesi çıkartılmış ve aynı sütunun içine yeni bir satır olarak "Şarap" ifadesi ve bunun karşısındaki, maksimum doz sütununa "GMP (QS)" ifadesi ve açıklamalar sütununa "sadece E402 ve E404" ifadesi ilave edilmiştir.
Madde 9- Aynı Yönetmeliğin 1 No’lu ekinde yer alan, E414 kodlu akasya gamı (gam arabik) adlı maddenin karşısındaki gıda maddesi sütununda parantez içinde yer alan "şarap" ifadesi çıkartılmış ve aynı sütunun içine yeni bir satır olarak "Şarap" ifadesi ve bunun karşısındaki maksimum doz sütununa "300mg/l" değeri ilave edilmiştir.
Madde 10- Aynı Yönetmeliğin 1 No’lu ekinde yer alan, E501 kodlu potasyum karbonatlar adlı maddelerin karşısındaki gıda maddesi sütununda parantez içinde yer alan "şarap" ifadesi çıkartılmış ve aynı sütunun içine yeni bir satır olarak "Şarap" ifadesi ve bunun karşısındaki maksimum doz sütununa "5g/l" değeri ilave edilmiştir.
Madde 11- Aynı Yönetmeliğin 6 No’lu ekinde yer alan, "Son üründeki şeker konsantrasyonu 5g/l den az olan şaraplar" ve "Son üründeki şeker konsantrasyonu 5g/l den çok olan şaraplar" ifadeleri başlayan satırlar çıkartılmış ve bu tabloya aşağıdaki satırlar ilave edilmiştir.
“Kırmızı şarap (Şeker değeri >5g/l ) 210
Kırmızı şarap (Şeker değeri <5g/l) 160
Beyaz ve roze şarap (Şeker değeri <5g/l) 210
Beyaz ve roze şarap (Şeker değeri >5g/l) 260
Köpüklü şarap 235 ”
Madde 12- Aynı Yönetmeliğin 7 No’lu ekinde yer alan, E150a kodlu karamel adlı maddenin karşısındaki gıda maddesi sütununa yeni bir satır olarak "Likör şarapları" ve bunun karşısındaki, maksimum doz sütununa "GMP (QS)" ve açıklamalar sütununa "Sadece E150a" ifadeleri ilave edilmiştir.
Geçici Madde 1- Halen faaliyet gösteren ve bu Yönetmelik kapsamında yer alan ürünleri üreten ve satan işyerleri, bu Yönetmeliğin yayımından itibaren 1 yıl içerisinde bu Yönetmelik hükümlerine uymak zorundadırlar.
Yürürlük
Madde 13- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 14- Bu Yönetmelik hükümlerini, Tarım ve Köyişleri Bakanı ile Sağlık Bakanı birlikte yürütür.


Resmi Gazete: 25.8.2002 - 24857
Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Madde 1 -16/11/1997 tarihli ve 23172 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin değişik 4 üncü maddesinde yer alan tanımlar arasından “Ambalajlama gazları”, “Aroma arttırıcılar”, “Ayırıcılar”, “GMP-Good Manufacturing Practice-veya QS-Quantum Satis”, “İşlenmemiş gıda”, “Taşıyıcılar”, “Asitler”, “Asitlik düzenleyiciler”, “Beslenme açısından etiketleme”, “Brüt ağırlık”, “Dağıtım ambalajı”, “Dış ambalaj”, “Dökme”, “Düşük enerjili gıda”, “EC-European Community-Kodu”, “Emülgatörler”, “Emülgatör tuzları”, “Enerjisi azaltılmış gıda”, “Etiket”, “Etiketleme”, “Fason üretim”, “Gıda katkı maddesi”, “Gıda maddesi”, “Hammadde”, “Hacim arttırıcılar”, “İç ambalaj”, “İtici gazlar”, “Jelleştiriciler”, “Kabartıcılar”, “Köpük oluşturucular”, “Köpüklenmeyi önleyiciler”, “Koruyucular”, “Kıvam arttırıcılar”, “Nem tutucular”, “Net miktar”, “Oksitlenmeyi önleyiciler”, “Özel beslenme amaçlı gıda”, “Parlatıcılar”, “Parti”, “Parti büyüklüğü”, “Raf ömrü”, “Renklendiriciler”, “Sertleştiriciler”, “Son tüketim tarihi”, “Stabilizatörler”, “Süzme ağırlığı”, “Şeker”, “Tatlandırıcılar” ve “Topaklanmayı önleyiciler” tanımları çıkarılmıştır.
Madde 2-Aynı Yönetmeliğin değişik 5 inci maddesi madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Gıdalarda Tatlandırıcılar, Renklendiriciler ve Bunların Dışındaki Katkı Maddelerinin Kullanımı
MADDE 5 -Gıdalarda kullanılan tatlandırıcılar, renklendiriciler ve bunların dışındaki katkı maddeleriyle ilgili esaslar, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak Tebliğler ile belirlenir.”
Madde 3 -Aynı Yönetmeliğin değişik 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 25 -Etiketleme ve işaretleme ile ilgili esaslar, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak Tebliğ ile belirlenir.”
Madde 4 -Aynı Yönetmeliğin 6, 8, 26, 27, 28, 29, 30 ve 31 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmış ve diğer maddeleri buna göre teselsül ettirilmiştir.
Madde 5 -Aynı Yönetmeliğin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 20 ve 21 numaralı ekleri yürürlükten kaldırılmış ve diğer Ekleri buna göre teselsül ettirilmiştir.
Yürürlük
Madde 6 -Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 7 -Bu Yönetmelik hükümlerini 560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ile verilen görevler çerçevesinde, Tarım ve Köyişleri Bakanı ile Sağlık Bakanı birlikte yürütür.
Resmi Gazete: 23.9.2002 - 24885
Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Madde 1- 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde yer alan tanımlar arasından "Gıda bulaşanları" nın tanımı çıkarılmıştır.
Madde 2- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
" Gıda Maddelerinde Belirli Bulaşanların Maksimum Seviyeleri
Madde 11 – Gıda maddelerinde belirli bulaşanların maksimum seviyeleri, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanacak Tebliğ ile belirlenecektir." 
Madde 3- Aynı Yönetmeliğin 14, 15 ve 16 Nolu Ekleri yürürlükten kaldırılmış ve diğer Ekler buna göre teselsül ettirilmiştir.
Yürürlük
Madde 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 5- Bu Yönetmelik hükümlerini 560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ile verilen görevler çerçevesinde, Tarım ve Köyişleri Bakanı ile Sağlık Bakanı birlikte yürütür.


Resmi Gazete: 17.07.2003-25171
Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
MADDE 1 — 16/11/1997 tarihli ve 23172 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin, 25/8/2002 tarihli ve 24857 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle Teselsül ettirilen 17nci maddesinin (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (e) bendi ilave edilmiştir.
“d) Gıda ambalaj materyali olarak üretilmemiş basılı ve yazılı kağıtlar, yeniden işlenmiş kağıtlar ve plastikler gıda ambalaj materyali olarak kullanılamazlar.
e) Yumurta violleri, meyve violleri ve gıda ile direkt temas etmeyen oluklu mukavva kutu üretiminde Madde 21' deki kriterleri sağlamak, ürün özelliklerine ve tekniğine uygun üretilmek kaydıyla yeniden işlenmiş kağıt kullanımına izin verilir.”
Yürürlük
MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 3— Bu Yönetmelik hükümlerini 560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ile verilen görevler çerçevesinde, Tarım ve Köyişleri Bakanı ile Sağlık Bakanı yürütür.


Resmi Gazete: 30.06.2005-25861
Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
MADDE 1 — 16/11/1997 tarihli ve 23172 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin, 18 inci maddesinin (c) bendi yürürlükten kaldırılmış ve (d) bendi (c) bendi olarak teselsül ettirilmiştir.
Yürürlük
MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.
Resmi Gazete: 11.01.2005- 25697
Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
MADDE 1 — 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nin 4 üncü maddesinde yer alan tanımlar arasından "Pestisit" ve "Pestisit kalıntısı" tanımları madde metninden çıkarılmıştır.
MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin değişik 10 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Gıdalarda Maksimum Bitki Koruma Ürünleri Kalıntı Limitleri
Madde 10 — Gıdalarda bulunmasına izin verilen maksimum kalıntı limitleri, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yayımlanacak tebliğ ile belirlenir."
MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin değişik "Pestisit Kalıntı Limitleri" başlıklı 3 Nolu Eki yürürlükten kaldırılmış ve diğer Ekler buna göre teselsül ettirilmiştir.
Yürürlük
MADDE 4 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 5 — Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.
 
EKLER:

AROMA MADDELERİNİN KULLANIMI NEDENİYLE GIDALARDA BULUNABİLEN         
MADDELERİN KABUL EDİLEBİLİR EN YÜKSEK DEĞERLERİ
_____________________________________________________________________________________________
 
Madde İsmi      Gıda Maddesinde    İçeceklerde       Özel Durumlar 
                                   (mg/kg)    (mg/kg)
_____________________________________________________________________________________________
 
Agarik asit            20             20      Alkollü içkilerde ve mantar içeren 
                                              gıda maddelerinde 100 mg/kg.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Aloin                  0.1            0.1     Alkollü içkilerde 50 mg/kg.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Beta azaron            0.1            0.1     Alkollü içkilerde ve çerezlerde kullanılacak
                                              baharat karışımlarında 1 mg/kg.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Berberin               0.1            0.1     Alkollü içkilerde 10 mg/kg.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Kumarin                2              2       Alkollü içkilerde 10 mg/kg,
                                              Bazı karamelli şekerlemelerde 10 mg/kg,
                                              Sakızlarda 50 mg/kg. 
---------------------------------------------------------------------------------------------
Hidrosiyanik asit      1              1       Nugat, badem ezmesi gibi ürünler ve bu 
                                              ürünlere benzer ürünlerde 50 mg/kg, 
                                              Alkollü içkilerde 1 mg/% alkol, sert 
                                              çekirdekli meyve konservelerinde 5 mg/kg.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Hiperisin              0.1            0.1     Alkollü içkilerde 10 mg/kg,
                                              Şekerlemelerde 1 mg/kg,
---------------------------------------------------------------------------------------------
Pulegon                25             100     Nane aromalı içkilerde 250 mg/kg,
                                              Naneli şekerlemelerde 350 mg/kg.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Kuazin                 5              5       Pastil  şeklindeki şekerlemelerde 10 mg/kg,
                                              Alkollü içkilerde 50 mg/kg.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Safrol ve İzosafrol    1              1       Alkol yüzdesi hacmen % 25’in altındaki 
                                              alkollü içkilerde 2 mg/kg, Alkol yüzdesi 
                                              hacmen % 25’ten fazla olan alkollü içkilerde 
                                              5 mg/kg, Hindistan cevizi veya bunun zarını 
                                              içeren gıda maddelerinde  15 mg/kg.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Santonin               0.1            0.1     Hacmen % 25 ten fazla alkol içeren alkollü
                                              içeceklerde 1 mg/kg
---------------------------------------------------------------------------------------------
Tuyon                  0.5            0.5     Hacmen % 25 ten  fazla alkol içermeyen
(alfa ve beta)                                içkilerde 5 mg/kg,
                                              Alkol oranı hacmen % 25 ten fazla olan 
                                              alkollü içkilerde 10 mg/kg, 
                                              Adaçayı esaslı karışımlar içeren gıda 
                                              maddelerinde 25 mg/kg,
                                              Bitterlerde 35 mg/kg.
---------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
 
YAPAY AROMA MADDELERİ FEMA CoE

Acetaldehyde butyl phenethyl acetal 3125 10007
Acetaldehyde diisopropyl acetal --- ---
Acetaldehyde phenethyl propyl acetal 2004 511
4-(p-Acetoxyphenyl)-2-butanone 3652 ---
Acetyl nonanoyl ; 2,3-undecadione 3090 155
3-Acetyl-2,5-dimethylfuran 3391 10921
4-Acetyl-6-t-butyl-1,1-dimethylindane 3653 ---
Allyl 2-ethylbutyrate 2029 281
Allyl acetic acid ;pentenoic acid 2843 2004
Allyl anthranilate 2020 254
Allyl butyrate 2021 280
Allyl cinnamate 2022 334
Allyl crotonate --- 2222
Allyl cyclohexylacetate 2023 2070
Allyl cyclohexylbutyrate 2024 283
Allyl cyclohexylhexanoate 2025 2180
Allyl cyclohexylpropionate 2026 2223
Allyl cyclohexylvalerate 2027 474
Allyl heptanoate 2031 369
Allyl isovalerate 2045 2098
Allyl nonanoate 2036 390
Allyl octanoate 2037 400
Allyl phenoxyacetate 2038 228
Allyl phenylacetate 2039 2162
Allyl propionate 2040 2094
Allyl sorbate ;allyl 2,4-hexadienoate 2041 2182
Allyl thiopropionate 3329 11436
Allyl tiglate; allyl trans-2--methyl-2-butenoate 2043 2183
Allyl 10-undecanoate 2044 441
Allyl-alpha-ionone ;1-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexene-1-yl)
  -1,6-heptadiene-3-one 2033 2040
2-Amyl-5 veya keto-1,4-dioxane 2076 2205
alpha-Amylcinnamaldehyde dimethyl acetal 2062 47
alpha-Amylcinnamyl acetate 2064 216
alpha-Amylcinnamyl alcohol 2065 79
alpha-Amylcinnamyl formate 2066 357
alpha-Amylcinnamyl isovalerate 2067 463
Anisyl phenylacetate 3740 233
Amyl heptanoate; pentyl heptanoate 2073 370
Anisyl phenylacetate 3740 233
Anisylacetone; (4-p-methoxyphenyl-2-butanone) 2672 163
Benzaldehyde glyceryl acetal ;2-phenyl-m-dioxan-5-ol 2129 36
Benzaldehyde propylene glycol acetal;4-methyl
  -2-phenyl-m-dioxolane 2130 2226
2-Benzofurancarboxaldehyde 3128 2247
Benzoin;2-hydroxy-2-phenylacetophenone 2132 162
Benzyl 2,3-dimethylcrotonate;benzyl methyl tiglate 2143 11868
Benzyl butyl ether 2139 520
Benzyl isobutyl carbinol 2208 2031
Benyzl isobutyl ketone 2740 159
Benzyl isoeugenyl ether 3698 522
Benzyl methoxyethyl acetal; acetaldehyde benzyl beta
  -methoxyethyl acetal 2148 523
Benzyl propyl carbinol 2953 83
3-Benzyl-4-heptanone;benzyl dipropyl ketone 2146 2140
Benzylidene methional 3717 ---
Benzylidene methyl acetone 2734 161
Bis-(2,5-dimethyl-3-furyl)disulfide 3476 722
Bis-(2-methyl-3-furyl)tetrasulfide 3260 724
2,3-Butanedithiol 3477 725
1,2-Butanedithiol 3528 11909
1,3-Butanedithiol 3529 11910
Butyl 10-undecenoate 2216 2103
Butyl 2-decenoate 2194 2100
Butyl acetoacetate 2176 241
Butyl anthranilate 2181 252
Butyl butyrylglycollate --- 2188
Butyl butyryllactate; lactic acid, butyl ester, butyrate 2190 2107
alpha-Butylcinnamaldehyde 2191 127
Butyl ethyl malonate 2195 384
Butyl levulinate 2207 374
2-(2-Butyl)-4,5-dimethyl-3-thiazoline 3619 ---
2-Butyl-2-butenal 3392 10324
2-Butyl-5 veya 6-keto-1,4-dioxane 2204 2206
alpha-Butylcinnamaldehyde 2191 127
2-sec-Butylcyclohexanone 3261 11044
Carvacryl ethyl ether; 2-ethoxy-p-cymene 2246 11840
Carvyl propionate 2251 424
Caryophyllene alcohol acetate --- ---
Cedryl acetate --- 527
Cinnamaldehyde ethylene glycol acetal 2287 48
Cinnamyl phenylacetate 2300 235

Citral diethyl acetal ;3,7-dimethyl-2,6-octadienal
  diethyl acetal 2304 38
Citral dimethyl acetal ; 3,7-dimethyl-2,6
  -octadienal dimethyl acetal 2305 39
Citral propyleneglycol acetal --- 2343
Citronellyl isobutyrate 2313 296
Citronellyl oxyacetaldehyde 2310 2012
Citronellyl phenylacetate 2315 2157
Citronellyl valerate 2317 469
Cyclamen aldehyde 2743 133
Cyclohexanecarboxylic acid 3531 11911
Cyclohexyl anthranilate 2350 257
Cyclohexyl cinnamate 2352 337
Cyclohexyl formate 2353 498
Cyclohexyl hexanoate --- 528
Cyclohexyl isovalerate 2355 459
Cyclohexyl mercaptan --- 529
Cyclohexyl propionate 2354 421
Cyclohexylacetic acid 2347 34
Cycexylmethyl pyrazine 3631 ---
Cyclopentanethiol 3262 2321
delta-Damascone 3622 ---
epsilon-Decalactone 3613 ---
Decanal dimethyl acetal 2363 43
5- ve 6-Decenoic acid 3742 ---
Dehydrodihydroionol 3446 10195
Dehydrodihydroionone 3447 11057
1,2-Di((1’-ethoxy)-ethoxy)propane 3534 ---
Di-(butan-3-one-1-yl) sulfide 3335 11441
Bibenzyl ether 237111856
Dibenzyl ketone (1,3-diphenyl-2-propanone) 2397 11839
Dibutyl sebacate 2373 622
4,4-Dibutyl-gamma-butyrolactone;4,4-dibutyl-4-hydroxy-
butyric acid, gamma-lactone 2372 2231
Dicyclohexyl disulfide 3448 2320
Diethyl sebacate 2376 623
5,7-Dihydro-2-methylthieno(3,4-d)pyrimidine 3338 720
Dimethyl phenyl carbinyl isobutyrate 2388 11828
Dimethyl phenylethyl carbinyl acetate 2735 219
Dimethyl phenylethyl carbinyl isobutyrate 2736 2086
2,5-Dimethyl-2,5-dihydroxy-1,4-dithiane 3450 2322
3,7-Dimethyl-2,6-octadienyl 2-ethylbutyrate 3339 ---
4,5-Dimethyl-2-ethyl-3-thiazoline 3620 ---
2,4-Dimethyl-2-pentenoic acid 3143 744
2,6-Dimethyl-3-((2-methyl-3-furyl)thio)-4-heptanone 3538 11915
2,5-Dimethyl-3-furanthiol 3451 11457
2,5-Dimethyl-3-thiofuroylfuran 3481 2323
2,5-Dimethyl-3-thioisovalerylfuran 3482 2324
2,5-Dimethyl-3-phenylpropionaldehyde --- 598
2,4-Dimethyl-5-acetylthiazole 3267 2336
2,6-Dimethyl-6-hepten-1-ol 3663 ---
2,6-Dimethyl octanal; isodecylaldehyde 2390 112
alpha,alpha-Dimethylphenethyl acetate;
benzylpropyl acetate;benzyldimethylcarbinyl acetate 2392 2077
alpha,alpha-Dimethylphenethyl butyrate ;
 benzyldimethylcarbinyl butyrate 2394 2084
alpha,alpha-Dimethylphenethyl formate;
benzyldimethylcarbinyl formate 2395 353
Diphenyl disulfide 3225 11757
1,3-Diphenyl-2-propanone;dibenzyl ketone 2397 1183
spiro(2,4-Dithia-1-methyl-8-oxabicyclo(3,3.0)octane
 -3,3’-(1’-oxa-2’-methyl)-cyclopentane) 3270 2325
2,2-Dithiodithiophene 3323 2333
Dodeca-3,6-dienal --- 2121
epsilon-Dodecalactone 3610 ---
7-Ethoxy-4-methyl-coumarin --- 11870
o-(Ethoxymethyl)phenol 3485 11905
2-Ethoxythiazole 3340 11611
Ethyl 10-undecenoate 2461 2102
Ethyl 2,4-dioxohexanoate 3278 11903
Ethyl 2-acetyl-3-phenylpropionate; ethylbenzyl acetoacetate 2416 2241
Ethyl 2-ethyl-3-phenylpropanoate 3341 10587
Ethyl 2-methyl-3,4-pentadienoate 3678 ---
Ethyl 2-methyl-3-pentenoate 3456 10612
Ethyl 2-methyl-4-pentenoate 3489 10613
Ethyl 2-methylpentanoate 3488 10616
Ethyl 3-(furfurylthio)propionate 3674 ---
Ethyl 3-oxohexanoate 3683 ---
Ethyl 4-(methythio)-butyrate 3681 ---
Ethyl 4-phenylbutyrate 2453 307
Ethyl aconitate;mixed esters 2417 11845
Ethyl benzoylacetate 2423 627
Ethyl cresoxyacetate 3157 2243
Ethyl cyclohexyl propionate 2431 2095
Ethyl isoeugenyl ether 2472 190
Ethyl methyl-p-tolylglycidate 3757 ---
Ethyl methylphenylglycidate 2444 11949
Ethyl N-ethylanthranilate --- 629
Ethyl nitrite 2446 11869
Ethyl octine carbonate 2448 480
Ethyl phenylglycidate 2454 11844
2-Ethyl-1,3,3-trimethyl-2-norbornanol 3491 10208
2-Ethyl-2-heptenal 2438 120
N-Ethyl-2-isopropyl-5-methyl-cyclohexane carboxamide 3455 2298
alpha-Ethybenzyl butyrate;alpha-phenylpropyl butyrate 2424 628
2-Ethylbutyl acetate 2425 215
Ethyleneglycol tridecanedioic acid cyclic diester 3543 10571
2-Ethyl-2-heptenal;2-ethyl-3-butylacrolein 2438 120
1-Ethylhexyl tiglate 3676 ---
Ethyl maltol ;2-ethyl-3-hydroxy-4H-pyran-4-one 3487 692
Ethyl nitrite 2446 1186
Ethyl 2-nonynoate;ethyl octyne carbonate 2448 480
Ethyl 4-phenylbutyrate 2453 307
Ethyl 3-phenylglycidate 2454 1184
2-Ethylthiophenol 3345 11666
Ethyl 10-undecanoate 2461 ---
Ethyl vanillin   2464 108
Eugenyl formate 2473 355
2-Furanmethanethiol formate 3158 11770
Furfuryl isopropyl sulfide 3161 2248
alpha-Furfuryl octanoate 3396 10645
Furfuryl thiopropionate 3347 11484
2-Furfurylidene butanal 2492 11885
Geranyl acetoacetate ;
 trans-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-yl acetoacetate 2510 243
Geranyl phenylacetate 2516 231
Glucose pentaacetate 2524 ---
Glyceryl 5-hydroxydecanoate 3685 10648
Glyceryl 5-hydroxydodecanoate 3686 10649
Glyceryl tripropanoate 3286 ---
Guaiacyl phenylacetate 2535 238
Heptanal dimethyl acetal 2541 2015
Heptanal glyceryl acetal 2542 2016
4-Heptenal diethyl acetal   3349 10011
trans-3-Heptenyl acetate 3493 10662
trans-3-Heptenyl isobutyrate 3494 10663
Heptyl cinnamate 2551 2104
3-Heptyl-5-methyl-2(3H)-furanone 3350 10953
Hexyl 2-furoate 2571 361
Hexyl 2-methyl-3(4)-pentenoate 3693 ---
2-Hexylidene cyclopentanone 2573 167
Hydroquinone monoethyl ether 3695 2258
5-Hydroxy-8-undecenoic acid deltalactone 3758 11198
Hydroxycitronellal ;3,7-dimethyl-7-hydroxy-octanal 2583 100
Hydroxycitronellal diethyl acetal 2584 44
Hydroxycitronellal dimethyl acetal 2585 45
3-(Hydroxymethyl)-2-octanone 3292 11113
Isoamyl acetoacetate 3551 227
Isoamyl furylbutyrate 2070 2080
Isoamyl furylpropionate 2071 2092
Isoamyl pyruvate 2083 431
Isobornyl phenylacetate --- 566
Isobutyl acetoacetate 2177 242
Isobutyl anthranilate 2182 253
Isobutyl furylpropionate 2198 2093
Isobutyl N-methyl-anthranilate --- 649

alpha-Isobutylphenetyl alcohol ;isobutyl benzyl carbinol ;
 4-methyl-1-phenyl-2-pentanol 2208 2031
Isoeugenyl benzyl ether ;benzyl isoeugenol   3698 522
Isoeugenyl butylether --- 11857
Isoeugenyl ethyl ether ;2-ethoxy-5-propenyl-anisole ;
 ethyl isoeugenol 2472 190
Isoeugenyl formate 2474 356
Isoeugenyl phenylacetate 2477 237
Isojasmone ; 2-hexylidenecyclopentanone ve 2-hexyl  
  -2-cyclopenten-1-one karışımı 3552 167
alpha-Isomethylionone ;4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)
 -3-methyl-3-buten-2-one ;methyl gamma-ionone 2714 169
beta-Isomethylionone --- 650
Isopropyl cinnamate 2939 325
p-Isopropyl phenylacetaldehyde ;p-cymen-7-carboxaldehyde 2954 32
3-(p-Isopropyl)-phenylpropanal 2957 2261
Isopropyl phenylacetate 2956 2158
Linalyl anthranilate;3,7-dimethyl-1,6-octadien-   2637 256
3-yl anthranilate
Linalyl cinnamate 2641 329
Linalyl phenylacetate 3501 655
Maltyl isobutyrate 3462 10739
L-Menthyl lactate 3748 ---
3-((2-Mercapto-1-methyl propyl)thio)-2-butanol 3509 ---
3-Mercapto-2-butanol 3502 760
4-Mercapto-2-butanone;2-keto-4-butanethiol 3357 11498
3-Mercapto-2-pentanone 3300 2327
2,3 veya 10-Mercaptopinane 3503 2332
2-Mercaptopropionic acid 3180 11790
3-(1-Methoxy) propane-1,2- diol 3784 ---
5 veya 6-Methoxy-3-ethyl-pyrazine 3280 11329
5 veya 6-Methoxy-3-methyl-pyrazine 3183 ---
2-Methoxy-5 veya 6-isopropylpyrazine 3358 11344
1-(p-Methoxyphenyl)-1-penten-3-one ;
  alpha-methylanisylidene acetone ;ethone 2673 164
1-(4-Methoxyphenyl)-4-methyl-1-penten-3-one ;
  methoxystyryl isopropyl ketone 3760 ---
2-Methylallyl butyrate ;2-methyl-2-propenlyl butyrate 2678 ---
Methyl 1-acetoxycyclohexyl ketone 3701 ---
Methyl 2-oxo-3-methyl pentanoate 3713 ---
Methyl 4-(methylthio)butyrate 3412 11526
Methyl 4-phenyl butyrate 2739 308
Methyl beta-naphthyl ketone ;2’-acetonaphthone 2723 147
Methyl decine carbonate(methyl 2-undecynoate) 2751 2111
Methyl furfuracrylate --- 2267
Methyl heptine carbonate(methyl 2-octynoate) 2729 481
delta-Methyl ionone ;
5-(2,6,6-trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-4-penten-3-one 2713 11852
beta-Methyl ionone ;
5-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-4-penten-3-one 2712 144
  alpha-Methyl ionone ;
5-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-4-penten-3-one 2711 143
2-Methyl-3-(p-isopropylphenyl)-propionaldehyde ;
  alpha-methyl-p-isopropylhydro-cinnamal -dehyde ;
cyclamen aldehyde 2743 133
Methyl beta-naphthyl ketone ;2-acetonaphthone   2723 147
2-Methyloctanal ;methyl hexyl acetaldehyde 2727 113
Methyl octine carbonate (methyl 2-nonynoate) 2726 479
Methyl 2-octynoate ;methyl heptine carbonate 2729 481
beta-Methylphenetyl alcohol ;hydratropyl alcohol 2732 2257
Methyl p-tert-butylphenylacetate 2690 577
3-Methyl-5-propyl-2-cyclohexen-1-one 3577 ---
3-(5-Methyl-2-furyl)butanal 3307 10355
4-Methyl-2-pentyl-1,3-dioxolan 3630 ---
4-Methyl-1-phenyl-2-pentanone ;benzyl isobutyl ketone 2740 159
3-Methyl-2-phenylbutanal 2738 132
3-Methyl-4-phenyl-3-butene-2-one 2734 161
2-Methyl-4-phenyl-2-butyl acetate ;
  dimethylphenethyl carbinyl acetate 2735 219
2-Methyl-4-phenyl-2-butyl isobutyrate ;
dimethyl phenetyl carbinyl isobutyrate 2736 2086
3-Methyl-2-phenylbutyraldehyde ;
  alpha-isopropyl phenylacetaldehyde 2738 135
2-Methyl-3,5 veya 6-ethoxy-pyrazine 3569 11921
2-Methyl-3,5 veya 6-furfurylthio-pyrazine 3189 2287
2-Methyl-3,5 veya 6-methylthio-pyrazine 3208 2290
3-((2-Methyl-3-furyl)-thio)-4-heptanone 3570 11922
4-((2-Methyl-3-furyl)-thio)-5-nonanone 3571 11923
2-Methyl-3-tolyl-propanal 2748 587
7-Methyl-4,4a,5,6-tetrahydro-2(3H)-naphthalenone 3715 ---
2-Methyl-4-pentenoic acid 3511 10148
2-Methyl-4-phenyl-2-butanol 3629 10281
2-Methyl-4-phenylbutanal 2737 134
5-Methyl-5-hexen-2-one 3365 11150
2-Methyl-5-methoxythiazole 3192 736
3-Methyl-5-propyl-2-cyclohexene-1-one 3577 ---
4-Methyl-5-thiazoleethanolacetate 3205 11620
Methyl-isobutylcarbinyl acetate --- 2073
Methyl 4-phenylbutyrate 2739 308
alpha-Methyl-p-methoxy-cinnamaldehyde 3182 584
2-Methylallyl butyrate 2678 572
p-Methylbenzyl acetone 3074 160
alpha-Methylbenzyl butyrate 2686 2083
alpha-Methylbenzyl formate ;styralyl formate 2688 574
alpha-Methylbenzyl propionate ;styralyl propionate 2689 425
4-Methylbiphenyl 3186 2292
p-Methylcinnamaldehyde 3640 10532
6-Methylcoumarin 2699 579
2-Methyloctanal ;methyl hexyl acetaldehyde 2727 113
3-(2-Methylpropyl)pyridine 3371 11396
Methylthio 2-(acetyloxy) propionate 3788 ---
Methylthio 2-(propionyloxy) propionate 3790 ---
4-(Methylthio)-4-methyl-2-pentanone 3376 11551
4-(Methylthio)butanal 3414 11542
Methyl 2-undecynoate ;methyl decyne carbonate 2751 2111
beta-Naphthyl anthranilate 2767 11862
beta-Naphthyl ethyl ether 2768 2058
beta-Naphthyl isobutyl ether 3719 11886
2,6-Nonadienal diethyl acetal 3378 660
Nonanediol acetate 2783 2075
1,4-Nonanediol diacetate 3579 11927
1,9-Nonanedithiol 3513 11558
Octahydrocoumarin 3791 ---
Octanal dimethyl acetal 2798 42
1,8-Octanedithiol 3514 2331
3-Octanon-1-ol 2804 592
3-Octen-2-ol 3602 ---
6-Octenal --- 664
t-2-Octenyl butanoate 3517 11907
Octyl formate 2809 342
Octyl heptanoate 2810 366
Octyl phenylacetate 2812 230
3-Oxobutanal dimethyl acetal 3381 10029
3-Oxodecanoic acid glyceride 3767 ---
3-Oxododecanoic acid glyceride 3768 ---
3-Oxohexadecanoic acid glyceride 3769 ---
3-Oxohexanoic acid glyceride 3770 ---
3-Oxooctanoic acid glyceride 3771 ---
3-Oxotetradecanoic acid glyceride 3772 ---
Pentyl 2-furyl ketone 3418 11180
2-Pentyl-1-buten-3-one 3725 ---
Phenethyl anthranilate 2859 258
Phenethyl 2-furoate 2865 362
Phenoxyethyl isobutyrate 2873 2089
2-Phenyl-1-propanol 2732 2257
1-Phenyl-2-propyl butyrate 3197 2276
1-Phenyl-3 veya 5-propylpyrazole 3727 ---
2-Phenyl-3-(2-furyl)-prop-2-enal 3586 11928
2-Phenyl-3-carbethoxy furan 3468 2309
2-Phenyl-4-pentena l351 910377
3-Phenyl-4-pentenal 3318 10378
5-Phenyl-pentanol 3618 674
Phenylacetaldehyde 2,3-butylene-glycol acetal 2875 669
Phenylacetaldehyde diisobutyl acetal 3384 595
Phenylacetaldehyde glyceryl acetal 2877 41
Phenylethyl methyl ethyl carbinol 2883 86
2-Phenylpropanal dimethyl acetal 2888 2017
2-Phenylpropyl butyrate 2891 285
3-Phenylpropyl formate 2895 351
3-Phenylpropyl hexanoate 2896 321
2-Phenylpropyl isobutyrate 2892 2087
3-Phenylpropyl isovalerate 2899 462
3-Phenylpropyl propionate 2897 419
2-(3-Phenylpropyl) pyridine 3751 ---
2-(3-Phenylpropyl) tetrahydrofuran 2898 498
Piperonyl isobutyrate 2913 305
Polysorbate 20;polyoxyethylene (20) sorbitan monolaurate 2915 ---
Polysorbate 60;polyoxyethylene (20) sorbitan monostereate 2916 ---
Polysorbate 80;polyoxyethylene (20) sorbitan monooleate 2917 ---
Potassium 2-(1’-ethoxy) ethoxypropanoate 3752 ---
1,2-Propanedithiol 3520 11564
Propenylguaethol ;6-ethoxy-m-anol 2922 170
Propyl 2-furanacrylate 2945 1184
Propyl 2-furoate 2946 359
Propyl 2-methyl-3-furyl disulfide 3607 ---
Propyl furylacrylate 2945 11842
Propyleneglycol dibenzoate 3419 10890
alpha-Propylphenethyl alcohol 2953 83
o-Propylphenol 3522 11908
Pseudo-cyclocitral --- 11849
Pyrazine ethanethiol 3230 2285
Pyrazine methanethiol 3299 11502
Pyrazinyl methyl sulfide 3231 2288
2-Pyridine methanethiole 3232 2279
Rhodinyl acetate 2981 223
Rhodinyl phenylacetate 2985 2163
Santalyl acetate 3007 224
Santalyl phenylacetate 3008 239
alpha-Terpinyl anthranilate 3048 259
Terpinyl cinnamate 3051 330
Terpinyl isovalerate 3054 456
Tetrahydro-pseudo-ionone ;6,10-dimethyl-9-undecen-2-one 3059 2053
Tetrahydrofurfuryl acetate 3055 2069
Tetrahydrofurfuryl butyrate 3057 11841
Tetrahydrofurfuryl cinnamate 3320 11821
Tetrahydrofurfuryl propionate 3058 11843
Tetrahydrofurfuryl phenylacetate --- ---
Tetrahydrolinalool ;3,7-dimethyloctan-3-ol 3060 77
Tetramethyl ethylcyclohexenone 3061 168
2-Thienylmercaptan ;2-thienylthiol 3062 478
Thiogeraniol 3472 11583
Tolualdehyde glyceryl acetal ,o,m,p karışımı 3067 46
p-Tolyl 3-methyl butyrate 3387 ---
o-Tolyl acetate ;o-cresyl acetate 3072 2078
4-(p-Tolyl)-2-butanone ;p-methylbenzylacetone 3074 160
o-Tolyl isobutyrate 3753 681
p-Tolyl isobutyrate 3075 304
p-Tolyl laurate 3076 378
p-Tolyl octanoate 3733 ---
p-Tolyl phenylacetate 3077 236
o-Tolyl salicylate 3734 ---
Tributyl acetylcitrate 3080 ---
  Triutyrin 2223 747
2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexen-1-acetaldehyde 3474 10338
3,5,5-Trimethy hexanal 3524 10384
1,2,3-Tris((1’-ethoxy)-ethoxy)-propane 3593 11930
2,3-Undecadione ;acetyl nonyryl 3090 155
10-Undecen-1-yl acetate 3096 2062
9-Undecenal ;undecenoic aldehyde 3094 123
Vanilyl butyl ether 3796 ---
 

AROMA MADDELERİNİN ÜRETİMİNDEKULLANILAN 
ÇÖZÜCÜLER-TAŞIYICILAR-KATKI MADDELERİ 
 
ÇÖZÜCÜ VE TAŞIYICILAR                         KISITLAMALAR
E 406          Agar agar
E 471          C6-C18 alifatik yağ asitlerinin gliseril monoesterleri
E 471          C6-C18 alifatik yağ asitlerinin gliseril diesterleri
E 471          C6-C18 alifatik yağ asitlerinin gliseril triesterleri 
E 400          Aljinik asit
E 401-404      Na, K, NH4 ve Ca aljinat
E 260          Asetik asit
E 901          Beeswax
               Benzil alkol
               Damar zamkı
               Dekstran
               Dekstrin
E 342          Diamonyum fosfat
               Dietilen glikol monoetil eter
               Ekmek kırıntısı
               Elemi resin
               Etil alkol
               Etil laktat
E 465          Etil metil selüloz
               Etil tartarat 
E 419          Ghatti zamkı
               Glukoz
               Gliseril diasetat
E 1518         Gliseril triasetat
               Gliseril tripropaonat
               Gliserol mono asetat
               Hidrojene bitkisel yağ
               Hidrolize bitkisel protein
E 1440         Hidroksipropil nişasta
E 1442         Hidroksipropil dinişasta fosfat
E 463          Hidroksipropil selüloz
E 464          Hidroksipropilmetil selüloz
E 407a         İşlenmiş euchema seaweed
E 418          Jellan zamkı
E 170          Kalsiyum karbonat
E 341          Mono-,di- ve tri Kalsiyum ortofosfat
E 552          Kalsiyum silikat
E 516          Kalsiyum sülfat
E 416          Karayagam
E 466          Karboksimetil selüloz, Na tuzu
E 407          Karragenan
E 425          Konjak zamkı
               Kuru un
E 270          Laktik Asit
               Laktoz
E 410          Lokust bean zamkı
E 504          Magnezyum karbonat
                Maltodekstrin
E 421          Mannitol
E 461          Metil selüloz
               Modifiye Nişastalar
E 1410         Mono nişasta fosfat
E 1412         Dinişasta fosfat 
E 1414         Asetillendirilmiş dinişasta fosfat
E 1422         Asetillendirilmiş dinişasta adipat
               Nişasta
E 1450         Nişasta (sodyum) oktenil suksinat
E 1420         Nişasta asetat
E 1404         Okside nişastalar
E 440          Pektinler
               Peynir Altısuyu Tozu
E 1520         Propilen glikol
E 405          Propilen glikol aljinat
E 460          Selüloz (Mikrokristalin)
E 459          beta-Siklodekstrin
E 551          Silikon dioksit
E 541          Sodyum alüminyum difosfat
E 554          Sodyum alüminyum silikat
               Su
               Sukroz
E 474          Sukro gliseridler
E 417          Taragam
E 1505         Trietilsitrat
               Tuz
E 422          Gliserol                              Sakız ve bebek gıdası aromalarında
                                                     ağırlıkça % 30, diğer aromalarda
                                                     ağırlıkça % 0.05
               İsopropil alkol                       Tüketime hazır gıda maddelerinde
                                                     0.5 g/kg
E903           Karnauba vaksı                        Tek veya birlikte kullanıldıklarında
E902           Kandellila vaksı                      aromada ağırlıkça % 51
E 967          Ksilitol                              Tek veya birlikte kullanıldıklarında
               Jelatin                               aromada ağırlıkça % 51
E414           Arap zamkı     
E 421          Guar zamkı                            Tek veya birlikte kullanıldıklarında
E 415          Ksantan zamkı                         aromada ağırlıkça % 21
E 413          Tragakant zamkı                               
E 420          Sorbitol                              Tüketime hazır gıdada en fazla 50 ppm
E 420          Sorbitol şurup
E 473          Yağ asitlerinin sukroz esterleri
E 470b         Yağ asitlerinin magnezyum tuzları
E 470a         Yağ asitlerinin sodyum, potasyum ve kalsiyum tuzları
               Yenilebilir katı ve sıvı yağlar
 
ANTİOKSİDANLAR
E 300          Askorbit asit                  Esansiyel yağ içeren aromalarda
E 301-302      Askorbit asitin                tek veya birlikte kullanıldıklarında
               sodyum ve kalsiyum tuzları
E 304          Askorbil palmitat                     1000 mg/kg, diğer aromalarda
E 306          Doğal tokoferoller                    200 mg/kg
E 307-E309     Sentetik tokoferoller                 Tek veya birlikte kullanıldıklarında 
E 310          Propil gallat                         aromanın esansiyel yağ içerip
E 312          Dodesil gallat                        içermemesiyle orantılı olarak
E 320          BHA                                   200-1000 mg/kg
E 321          BHT
E 311          Oktil gallat
E 315          Eritorbik asit
E 316          Sodyum eritorbat
               TBHQ
E 385          EDTA                                  Aromada 20 mg/kg
        
KORUYUCULAR
E 200          Sorbik asit                           Tek veya birlikte kullanıldıklarında
E 201          Sodyum sorbat                         aromada l,5 g/kg (asit cinsinden)
E 203          Kalsiyum sorbat
E 202          Potasyum sorbat
E 210          Benzoik asit
E 211          Sodyum benzoat
E 212          Potasyum benzoat
E 213          Kalsiyum benzoat
E 214          Etil p-hidroksi benzoat
E 215          Sodyum etil p-hidroksi benzoat
E 216          Propil p-hidroksibenzoat
E 217          Sodyum propil p-hidroksi benzoat
E 218          Metil p-hidroksibenzoat
E 219          Sodyum metil p-hidroksi benzoat
E 220          Kükürt dioksit                        Aromada 300 mg/kg (SO2 cinsinden)
E 221          Sodyum sülfat
E 222          Sodyum hidrojen sülfat
E 223          Sodyum metabisülfit
E 224          Potasyum metabisülfit
E 226          Kalsiyum sülfat
E 227          Kalsiyum hidrojen sülfat
E 280          Propionik asit
E 281          Sodyum propionat
E 283          Potasyum propionat
 
EMÜLGATÖRLER, STABİLİZATÖRLER, KIVAM ARTTIRICI ve JELLEŞTİRİCİLER
E 322          Lesitin                               Aromada ağırlıkça % 5
E 400          Aljinik asit                          Aromada ağırlıkça % l
E 401          Sodyum aljinat
E 402          Potasyum aljinat
E 403          Amonyum aljinat 
E 404          Kalsiyum aljinat
E 405          Propilen glikol aljinat
               Propilen glikol stearat
E 406          Agar agar
E 407          Karagenan
E 407a         İşlenmiş euchema seaweed
E 410          Lokust bean zamkı
E 412          Guar zamkı
E 413          Taragakant zamkı
E 414          Arap zamkı
E 415          Ksantan zamkı
E 419          Ghatti zamkı
E 471          C6-C18 alifatik yağ asitlerinin gliseril diesterleri  Aromada ağırlıkça % 5
E 471          C6-C18 alifatik yağ asitlerinin gliseril monoesterleri 
E 472b         Yağ asitlerinin mono ve digliseridlerinin laktatları
E 472c         Gliserollerin sitrik ve yağ asidi esterleri
E 472e         Gliserollerin diasetil tartarik ve yağ asidi esterleri 
E 473          Yağ asitlerinin sukroz esterleri
E 475          Yağ asitlerinin poligliserol esterleri
E 477          Yağ asitlerinin propilenglikol esterleri
E 474          Sukro gliseridler                             Aromada ağırlıkça % 1
E 430          Polioksietilen (8) stearat                    Şekerleme ve pasta aromalarında
E 431          Polioksietilen (40) stearat                   ağırlıkça % 1
E 432          Polisorbat 20
E 433          Polisorbat 80
E 434          Polisorbat 40
E 435          Polisorbat 60
E 436          Polisorbat 65
E 444          Sukroz asetat izobütirat
E 482          Sodyum steoril-2-laktat
               Sodyum sitrat
E 483          Stearil tartarat
E 491          Sorbitan monostearat
E 492          Sorbitan tristearat
E 493          Sorbitan monolaurat
E 494          Sorbitan monooleat
E 495          Sorbitan monopalmitat
               Modifiye nişastalar
E 440          Pektinler
               ASİTLER,BAZLAR ve TUZLAR
E 170          Kalsiyum karbonat
E 260          Asetik asit
E 261          Potasyum asetat
E 262          Sodyum asetatlar
E 263          Kalsiyum asetat
E 270          Laktik asit
E 325          Sodyum laktat
E 326          Potasyum laktat
E 327          Kalsiyum laktat
E 330          Sitrik asit
E 331          Sodyum sitratlar
E 332          Potasyum sitratlar
E 333          Kalsiyum sitratlar
E 334          Tartarik asit
E 335          Sodyum tartaratlar
E 336          Potasyum tartaratlar
E 337          Sodyum potasyum tartarat
E 354          Kalsiyum tartarat
E 338          Fosforik asit
E 339          Sodyum fosfatlar
E 340          Potasyum fosfatlar
E 296          Malik asit
E 350          Sodyum malatlar
E 351          Potasyum malat
E 352          Kalsiyum malatlar
E 297          Fumarik asit
E 355          Adipik asit
E 356          Sodyum adipat
E 357          Potasyum adipat
E 363          Suksinik asit ve bunun sodyum ve potasyum tuzları
E 500          Sodyum karbonat
E 501          Potasyum karbonat
E 504          Magnezyum karbonat
E 507          Hidroklorik asit
E 508          Potasyum klorür
E 509          Kalsiyum klorür
E 510          Amonyum klorür
E 511          Magnezyum klorür
E 513          Sülfürik asit
E 514          Sodyum sülfatlar
E 515          Potasyum sülfatlar
E 516          Kalsiyum sülfat
E 517          Amonyum sülfat
E 518          Magnezyum sülfat
E 524          Sodyum hidroksit                              Tek veya birlikte kullanıldık-
E 525          Potasyum hidroksit                            larında aromada ağırlıkça 
E 526          Kalsiyum hidroksit                            2 g/kg 
E 527          Amonyum hidroksit
E 528          Magnezyum hidroksit
        
TOPRAKLANMAYI ÖNLEYİCİLER
E 170          Kalsiyum karbonat      
E 341          Mono-, di-,tri-Kalsiyum ortofosfat
E 470          Yağ asitlerinin kalsiyum, sodyum,potasyum
                ve magnezyum tuzları
E 504          Magnezyum karbonat
E 551          Silikon dioksit 
E 552          Kalsiyum Silikat       
E 553          Magnezyum silikatlar
E 554          Sodyum alüminyum silikat
E 555          Potasyum alüminyum silikat
E 556          Kalsiyum alüminyum silikat
E 559          Alüminyum silikat
 
AYIRICILAR
E 330          Sitrik asit
               Etilen diamino tetraasetik asit ve bunun mono-, di- ve tri- 
               sodyum ve kalsiyum di- sodyum tuzları
E 385          Tartarik asit
E 450          Tetrasodyum difosfat
 
DOLGU MADDELERİ
E 444          Sukroz asetat izobütirat
                       Bromine edilmiş bitkisel sıvı yağlar
E 445          Ağaç reçinesinin gliserol esteri
               Gliseril tribenzoat
               Hidrojene reçinenin gliseril esteri
               Hidrojene kolonyum
               Hidrojene reçinenin metil esteri
               Propilenglikol dibenzoat

 

 

TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİ
Ek-13B

 

 

Acetaldehyde

2003

 

 

Acetaldehyde 2-methylbutyl 3-methylbutyl acetal

 

10068

 

Acetaldehyde 2-methylpropyl 3-methylbutyl acetal

 

10059

 

Acetaldehyde 3-methylbutyl pentylacetal

 

 

 

Acetaldehyde 3-methylbutyl propyl acetal

 

10065

 

Acetaldehyde butyl 2-methylbutyl acetal

 

 

 

Acetaldehyde butyl 3-methylbutyl acetal

 

10004

 

Acetaldehyde butyl ethyl acetal

 

10003

 

Acetaldehyde di(2-methylbutyl) acetal

 

 

 

Acetaldehyde di(2-methylpropyl) acetal

 

10023

 

Acetaldehyde di(3-methylbutyl) acetal

 

10028

 

Acetaldehyde dibutyl acetal

 

2341

 

Acetaldehyde dihexyl acetal

 

10022

 

Acetaldehyde dipentyl acetal

 

10032

 

Acetaldehyde diphenethyl acetal

 

 

 

Acetaldehyde dipropyl acetal

 

2342

 

Acetaldehyde ethyl 2-methylbutyl acetal

 

10040

 

Acetaldehyde ethyl 2-methylpropyl acetal

 

10054

 

Acetaldehyde ethyl 3-methylbutyl acetal

 

10037

 

Acetaldehyde ethyl hexyl acetal

 

11948

 

Acetaldehyde ethyl methyl acetal

 

10039

 

Acetaldehyde ethyl pentyl acetal

 

10046

 

Acetaldehyde ethyl phenethyl acetal

 

10049

 

Acetaldehyde ethyl propyl acetal

 

10050

 

Acetaldehyde hexyl 3-methylbutyl acetal

 

 

 

Acetamide

 

 

2-

Acetoxy-1,8-cineole

 

 

4-

Acetoxy-3-methoxybenzaldehyde

3108

225

2-

Acetyl pyrroline

 

 

2-

Acetyl-1,4,5,6-tetrahydropyridine

 

 

2-

Acetyl-1-furfurylpyrrole

 

11941

2-

Acetyl-1-methylpyrrole

3184

11373

2-

Acetyl-1-pyrroline

 

 

5-

Acetyl-2,3-dimethylpyrazine

 

 

5-

Acetyl-2,4-dimethylthiazole

 

 

4-

Acetyl-2,5-dimethyl-3(2H)-furanone

 

 

3-

Acetyl-2,5-dimethylthiophene

3527

11603

2-

Acetyl-2-thiazoline

 

2335

2-

Acetyl-3,5-dimethylfuran

 

 

2-

Acetyl-3,5-dimethylpyrazine

3327

11294

2-

Acetyl-3-ethylpyrazine

3250

11293

2-

Acetyl-3-methylpyrazine

 

11296

2-

Acetyl-3-methylthiophene

 

11590

2-

Acetyl-4-ethylthiazole

 

 

2-

Acetyl-4-methylthiazole

 

11589

2-

Acetyl-5-ethylpyrazine

 

 

2-

Acetyl-5-methylfuran

3609

11038

2-

Acetyl-5-methylpyrazine

 

11297

2-

Acetyl-5-methylpyrrole

 

 

2-

Acetyl-5-methylthiazole

 

 

2-

Acetyl-6-ethylpyrazine

 

11293

2-

Acetyl-6-methylpyrazine

 

11298

 

Acetylcedrene

 

 

2-

Acetylfuran

3163

11653

N-

Acetylindole

 

 

 

Acetylpyrazine

3126

2286

2-

Acetylpyridine

3251

2315

3-

Acetylpyridine

3424

2316

4-

Acetylpyridine

 

 

2-

Acetylpyrrole

3202

11721

2-

Acetylthiazole

3328

11726

8-

Acetylthio-p-menthanone-3

 

 

2-

Acetylthiophene

 

11728

 

Alanine

3252

11729

beta-

Alanine

 

 

 

Allyl 1-propenyl disulphide

 

11433

 

Allyl 2-butenoate

 

2222

 

Allyl 2-furoate

2030

360

 

Allyl acetate

 

11730

 

Allyl hexanoate

2032

2181

 

Allyl isothiocyanate

2034

2110

 

Allyl mercaptan

2035

476

 

Allyl methyl sulphide

 

11429

 

Allyl methyl tetrasulphide

 

 

 

Allyl pentanoate

 

 

4-

Allyl phenol

 

11218

 

Allyl propyl disulphide

 

600

 

Allyl propyl sulphide

 

11434

 

Allyl propyl trisulphide

 

11435

4-

Allyl-1,2-dimethoxybenzene

2475

185

4-

Allyl-2,6-dimethoxyphenol

3655

11214

4-

Allyl-2-methoxyphenol

2467

171

4-

Allyl-2-methoxyphenyl 3-methylbutyrate

 

 

4-

Allyl-2-methoxyphenyl acetate

2469

210

4-

Allyl-2-methoxyphenyl benzoate

2471

636

1-

Allyl-4-methoxybenzene

2411

184

2-

Aminoacetophenone

 

2041

 

Ammonia

 

739

 

Ammonium chloride

 

 

 

Ammonium sulfide

2053

482

 

AR 9501

 

 

 

AR 9502

 

 

 

AR 9503

 

 

 

AR 9504

 

 

 

AR 9505

 

 

 

AR 9506

 

 

 

AR 9507

 

 

 

AR 9508

 

 

 

AR 9509

 

 

 

AR 9510

 

 

 

AR 9511

 

 

 

AR 9512

 

 

 

AR 9513

 

 

L-

Arginine

 

10176

 

Asparagine

 

 

 

Aspartic acid

3656

11890

 

Benzaldehyde

2127

101

 

Benzaldehyde diethyl acetal

 

517

 

Benzaldehyde dimethyl acetal

2128

37

1,3-

Benzenediol

3589

11250

1,2-

Benzenediol

 

680

1,4-

Benzenediol

 

11249

 

Benzenethiol

3616

11585

 

Benzoic acid

2131

21

 

Benzophenone

2134

166

 

Benzothiazole

3256

11594

 

Benzyl 2-butenoate

 

 

 

Benzyl 2-hydroxybenzoate

2151

436

 

Benzyl 2-hydroxypropionate

 

 

 

Benzyl 2-methyl-2-butenoate

3330

2184

 

Benzyl 2-methylbutyrate

 

10523

 

Benzyl 2-methylpropionate

2141

301

 

Benzyl 3-methylbutyrate

2152

453

 

Benzyl 3-oxobutyrate

2136

244

 

Benzyl acetate

2135

204

 

Benzyl alcohol

2137

58

 

Benzyl benzoate

2138

262

 

Benzyl butyrate

2140

277

 

Benzyl cinnamate

2142

331

 

Benzyl decanoate

 

 

 

Benzyl dodecanoate

 

 

 

Benzyl ethyl ether

2144

521

 

Benzyl formate

2145

344

 

Benzyl hexanoate

 

10521

 

Benzyl isothiocyanate

 

11863

 

Benzyl methyl ether

 

10910

 

Benzyl octanoate

 

 

 

Benzyl octyl ether

 

 

 

Benzyl pentanoate

 

470

 

Benzyl phenylacetate

2149

232

 

Benzyl propionate

2150

413

 

Biphenyl

3129

10978

1,12-

Bisaboladien-8-ol

 

10178

1,4(8),12

Bisabolatriene

3331

10979

1,8,12

Bisabolatriene

 

 

 

Bisabolene

 

 

 

Borneol

2157

64

iso

Borneol

2158

2020

iso

Bornyl 2-methylbutyrate

 

 

iso

Bornyl 2-methylpropionate

 

 

 

Bornyl 3-methylbutyrate

2165

451

iso

Bornyl 3-methylbutyrate

2166

452

 

Bornyl acetate

2159

207

iso

Bornyl acetate

2160

2066

 

Bornyl butyrate

 

 

 

Bornyl formate

2161

349

iso

Bornyl formate

2162

565

 

Bornyl pentanoate

2164

471

iso

Bornyl propionate

2163

412

 

But-2-en-1,4-lactone

 

 

 

Butan-3-on-2-yl acetate

3526

608

 

Butan-3-on-2-yl butyrate

3332

10525

 

Butanal

2219

91

 

Butanal diethyl acetal

 

10009

 

Butanal ethyl 3-methylbutyl acetal

 

10036

 

Butanal ethyl pentyl acetal

 

10045

1,3-

Butanediol

 

 

2,3-

Butanediol

 

10181

2,3-

Butanedione

2370

752

1-

Butanethiol

3478

526

2-

Butanethiol

 

 

1-

Butanol

2178

52

2-

Butanone

2170

753

2-

Butenal

 

11736

2-

Butenal diethyl acetal

 

 

2-

Butenedioic acid

2488

25

2-

Butenoic acid

 

10080

2-

Butenol-1

 

11737

3-

Butenol-2

 

 

3-

Butenone-2

 

11043

(1-

Butenyl-1)methyl sulphide

 

 

2-

Butoxyethanol

 

10182

 

Butyl 2,4-decadienoate

 

10529

 

Butyl 2-butenoate

 

 

 

Butyl 2-furoate

 

 

 

Butyl 2-hexenoate

 

 

 

Butyl 2-hydroxybenzoate

3650

614

 

Butyl 2-hydroxypropionate

2205

372

2-

Butyl 2-hydroxypropionate

 

 

 

Butyl 2-methyl-2-butenoate

 

 

2-

Butyl 2-methyl-2-butenoate

 

 

 

Butyl 2-methylbutyrate

3393

10534

 

Butyl 2-methylpropionate

2188

291

 

Butyl 2-octenoate

 

10536

 

Butyl 3-hexenoate

 

 

S-2-

Butyl 3-methylbutanethioate

 

 

 

Butyl 3-methylbutyrate

2218

444

 

Butyl acetate

2174

194

2-

Butyl acetate

 

10527

 

Butyl benzoate

 

740

 

Butyl butyrate

2186

268

2-

Butyl butyrate

 

10528

 

Butyl cinnamate

2192

326

 

Butyl decanoate

 

10530

 

Butyl dodecanoate

2206

376

2-

Butyl ethyl ether

3131

10911

 

Butyl formate

2196

501

2-

Butyl formate

 

10532

 

Butyl heptanoate

2199

363

 

Butyl hexadecanoate

 

 

 

Butyl hexanoate

2201

313

2-

Butyl hexanoate

 

10533

 

Butyl isothiocyanate

 

11488

 

Butyl nonanoate

 

 

 

Butyl octadecanoate

2214

2189

 

Butyl octanoate

 

742

 

Butyl oleate

 

741A

 

Butyl pentanoate

2217

466

 

Butyl phenylacetate

2209

2159

 

Butyl propionate

2211

405

2-(2-

Butyl)-3-methoxypyrazine

3433

11300

3-(2-

Butyl)pyridine

 

 

2-(2-

Butyl)thiazole

3372

11598

2-

Butyl-3-methylpyrazine

 

 

2-

Butyl-4-methyl(4H)pyrrolidino[1,2e]-1,3,5-dithiazine

 

 

2-

Butyl-5-ethylthiophene

 

11596

 

Butylamine

3130

524

2-

Butylamine

 

707

2-

Butylfuran

 

10927

3-

Butylidenephthalide

3333

10083

3-

Butylphthalide

3334

10084

2-

Butylpyridine

 

 

3-

Butylpyridine

 

 

4-

Butylquinoline

 

 

4-

Butylthiazole

 

 

2-

Butylthiophene

 

 

 

Butyramide

 

 

 

Butyric acid

2221

5

 

Butyro-1,4-lactone

3291

615

2-

Butyrylfuran

 

11045

2-

Butyrylthiophene

 

 

delta-

Cadinene

 

 

 

Caffeine

2224

11741

 

Camphene

2229

2227

 

Camphor

2230

140

delta-3-

Carene

 

10983

 

Carvacrol

2245

2055

 

Carvacryl acetate

 

 

 

Carveol

2247

2027

 

Carvone

2249

146

 

Carvyl 3-methylbutyrate

 

 

 

Carvyl acetate

2250

2063

 

Caryolanol-1

 

 

beta-

Caryophyllene

2252

2118

2-

Cedren-15-ol

 

 

2-

Cedrene

 

 

 

Cedrenol

 

10189

 

Cedrol

 

10190

1,8-

Cineole

2465

182

1,4-

Cineole

3658

11225

 

Cinnamaldehyde

2286

102

 

Cinnamic acid

2288

22

 

Cinnamyl 2-methyl-2-butenoate

 

 

 

Cinnamyl 2-methylpropionate

2297

496

 

Cinnamyl 3-methylbutyrate

2302

454

 

Cinnamyl acetate

2293

208

 

Cinnamyl alcohol

2294

65

 

Cinnamyl butyrate

2296

279

 

Cinnamyl cinnamate

2298

332

 

Cinnamyl formate

2299

352

 

Cinnamyl propionate

2301

414

 

Citral

2303

109

 

Citric acid

2306

20

 

Citronellal

2307

110

 

Citronellic acid

3142

616

 

Citronellol

2309

59

 

Citronellyl 2-methyl-2-butenoate

 

 

 

Citronellyl 2-methylpropionate

2313

296

 

Citronellyl 3-methylbutyrate

 

455

 

Citronellyl acetate

2311

202

 

Citronellyl butyrate

2312

275

 

Citronellyl decanoate

 

 

 

Citronellyl dodecanoate

 

 

 

Citronellyl formate

2314

345

 

Citronellyl hexanoate

 

 

 

Citronellyl pentanoate

2317

469

 

Citronellyl propionate

2316

410

 

Cyclogeranyl acetate

 

 

9-

Cycloheptadecenone

3425

11744

1,2-

Cyclohexanedione

3458

11046

 

Cyclohexanol

 

2138

 

Cyclohexanone

 

11047

 

Cyclohexyl acetate

2349

217

 

Cyclohexyl butyrate

2351

2082

2-

Cyclohexylethyl acetate

2348

218

 

Cyclopentanol

 

10193

 

Cyclopentanone

 

11050

 

Cyclotetradecanone

 

 

 

Cysteine

3263

11746

 

Deca-1,4-lactone

2360

2230

 

Deca-1,5-lactone

2361

621

2,4-

Decadienal

3135

2120

2,4-

Decadienol-1

 

11748

 

Decanal

2362

98

 

Decanal diethyl acetal

 

531

 

Decanoic acid

2364

11

1-

Decanol

2365

73

3-

Decanol

3605

10194

2-

Decanone

 

11055

3-

Decanone

 

11056

2-

Decen-1,4-lactone

 

 

7-

Decen-1,4-lactone

 

 

2-

Decen-1,5-lactone

3744

 

7-

Decen-1,5-lactone

3745

 

1-

Decen-3-ol

 

 

2-

Decenal

2366

2009

4-

Decenal

3264

2297

9-

Decenoic acid

3660

10090

2-

Decenoic acid

 

10087

3-

Decenoic acid

 

10088

4-

Decenoic acid

 

10089

2-

Decenol

 

 

9-

Decenol-1

 

 

3-

Decenone-2

3532

11751

 

Decyl 3-methylbutyrate

 

 

 

Decyl acetate

2367

199

 

Decyl butyrate

2368

273

 

Decyl propionate

2369

408

2-

Decylfuran

 

 

 

Di(2-methylbutyl) malate

 

 

 

Di(2-methylbutyl) succinate

 

 

3,5-

Di(2-methylpropyl)-1,2,4-trithiolane

 

 

 

Diallyl disulphide

2028

485

 

Diallyl sulphide

2042

2174

 

Diallyl trisulfide

3265

486

 

Dibenzyl disulfide

3617

 

 

Dibutyl disulphide

 

 

 

Dibutyl malate

 

 

 

Dibutyl succinate

 

 

 

Dibutyl sulphide

2215

484

 

Dibutyl trisulphide

 

 

3,3-

Diethoxy-2-butanone

 

 

 

Diethyl citrate

 

 

 

Diethyl disulphide

 

533

 

Diethyl ether

 

10912

 

Diethyl fumarate

 

 

 

Diethyl hexanedioate

 

 

 

Diethyl malate

2374

382

 

Diethyl maleate

 

10551

 

Diethyl malonate

2375

2106

 

Diethyl nonanedioate

 

10549

 

Diethyl oxalate

 

 

 

Diethyl pentanedioate

 

 

 

Diethyl succinate

2377

438

 

Diethyl sulphide

 

11450

 

Diethyl tartrate

2378

440

 

Diethyl trisulphide

 

11451

3,5-

Diethyl-1,2,4-trithiolane

 

 

3,5-

Diethyl-2-methylpyrazine

 

11305

2,5-

Diethyl-3-methylpyrazine

 

11304

2,5-

Diethyl-4-methylthiazole

 

 

2,5-

Diethyl-4-propylthiazole

 

 

2,3-

Diethyl-5-methylpyrazine

3336

11303

2,3-

Diethylpyrazine

3136

534

2,5-

Diethylpyrazine

 

11306

2,5-

Diethyltetrahydrofuran

3743

11882

2,5-

Diethylthiazole

 

 

 

Difurfuryl disulphide

3146

11480

 

Difurfuryl ether

3337

10930

 

Difurfuryl sulphide

3238

11438

2,4-

Difurfurylfuran

 

 

6,7-

Dihydro-2,3-dimethyl-5H-cyclopentapyrazine

 

11309

 

Dihydro-2,4,6-triethyl-1,3,5(4H)-dithiazine

 

 

 

Dihydro-2-methyl-3(2H)-furanone

3373

2338

 

Dihydro-2-methyl-3(2H)-thiophenone

3512

11601

4,5-

Dihydro-3(2H)-thiophenone

3266

2337

6,7-

Dihydro-5,7-dimethyl-5H-cyclopentapyrazine

 

 

6,7-

Dihydro-5-ethyl-5H-cyclopentapyrazine

 

 

6,7-

Dihydro-5-methyl-5H-cyclopentapyrazine

3306

2314

 

Dihydro-alpha-terpinyl acetate

 

 

 

Dihydroactinidiolide

 

10931

 

Dihydrocarveol

2379

2025

iso

Dihydrocarveol

 

 

neo

Dihydrocarveol

 

2296

 

Dihydrocarvone

3565

11703

 

Dihydrocarvyl acetate

2380

2064

neo

Dihydrocarvyl acetate

 

10859

3,4-

Dihydrocoumarin

2381

535

2,3-

Dihydrofarnesene

 

 

1,2-

Dihydrolinalool

 

 

 

Dihydromyrcenol

 

 

1,10-

Dihydronootkatone

3776

 

2,4-

Dihydroxyacetophenone

3662

11884

3,4-

Dihydroxybenzaldehyde

 

10328

 

Diisopropyl disulphide

 

11455

3,5-

Diisopropyl-1,2,4-trithiolane

 

 

1,2-

Dimethoxy-4-(1-propenyl)benzene

2476

186

3,5-

Dimethoxy-4-hydroxyacetophenone

 

11105

3,5-

Dimethoxy-4-hydroxybenzaldehyde

 

10340

3,5-

Dimethoxy-4-hydroxybenzoic acid

 

10111

3,5-

Dimethoxy-4-hydroxybenzyl alcohol

 

 

3,5-

Dimethoxy-4-hydroxycinnamaldehyde

 

10341

3,5-

Dimethoxy-4-hydroxycinnamic acid

 

 

1-(3,5-

Dimethoxy-4-hydroxyphenyl)-1-propanone

 

 

2,6-

Dimethoxy-4-propylphenol

3729

 

1,2-

Dimethoxy-4-vinylbenzene

3138

11228

2,6-

Dimethoxy-4-vinylphenol

 

11229

3,4-

Dimethoxybenzaldehyde

3109

106

1,3-

Dimethoxybenzene

2385

189

1,4-

Dimethoxybenzene

2386

2059

1,2-

Dimethoxybenzene

 

10320

2,6-

Dimethoxyphenol

3137

2233

2,5-

Dimethyl 6,7-dihydro 5H-cyclopentapyrazine

 

 

 

Dimethyl disulphide

3536

2175

 

Dimethyl malonate

 

11754

 

Dimethyl succinate

2396

439

 

Dimethyl sulphide

2746

483

 

Dimethyl tetrasulphide

 

11459

 

Dimethyl trisulphide

3275

539

2,4-

Dimethyl(4H)pyrrolidino[1,2e]-1,3,5-dithiazine

 

 

3,6-

Dimethyl-1,2,4,5-tetrathiane

 

 

3,5-

Dimethyl-1,2,4-trithiolane

3541

11883

3,4-

Dimethyl-1,2-cyclopentanedione

3268

2234

3,5-

Dimethyl-1,2-cyclopentanedione

3269

2235

2,4-

Dimethyl-1,3-dioxolane

 

 

2,6-

Dimethyl-1,5,7-octatrienol-3

 

 

3,7-

Dimethyl-1,6-octalactone

3355

11833

3,7-

Dimethyl-1,7-octanediol

2586

559

2,6-

Dimethyl-2,4,6-octatriene

 

 

3,7-

Dimethyl-2,6-octadienenitrile

 

 

4,6-

Dimethyl-2-(1-methylethyl)dihydro-1,3,5-dithiazine

3782

 

4,6-

Dimethyl-2-(2-methylpropyl)dihydro-1,3,5-dithiazine

3781

 

4,5-

Dimethyl-2-(2-methylpropyl)thiazole

 

11617

 

Dimethyl-2-cyclopentenone-1

 

 

4,5-

Dimethyl-2-ethyloxazole

3672

 

3,5-

Dimethyl-2-ethylpyrazine

3150

727

4,5-

Dimethyl-2-ethylthiazole

 

 

2,6-

Dimethyl-2-heptanol

 

 

4,5-

Dimethyl-2-isopropylthiazole

 

 

2,3-

Dimethyl-2-nonen-4-olide

 

 

6,10-

Dimethyl-2-undecanone

 

11068

2,5-

Dimethyl-2-vinyl-4-hexenal

 

 

2,5-

Dimethyl-3(2H)-furanone

 

11066

6,10-

Dimethyl-3,5,9-undecatrienone-2

 

11191

2,5-

Dimethyl-3-(methyldithio)furan

 

 

2,5-

Dimethyl-3-(methylthio)furan

 

 

2,5-

Dimethyl-3-ethylpyrazine

3149

727

3,6-

Dimethyl-3-octanol

 

 

2,4-

Dimethyl-3-oxazoline

 

 

2,4-

Dimethyl-3-thiazoline

 

 

2,5-

Dimethyl-4-ethoxy-3(2H)-furanone

 

 

2,5-

Dimethyl-4-ethyloxazole

 

 

2,6-

Dimethyl-4-heptanol

3140

11719

2,6-

Dimethyl-4-heptanone

3537

11914

2,5-

Dimethyl-4-hydroxy-3(2H)-furanone

3174

536

2,5-

Dimethyl-4-methoxy-3(2H)-furanone

3664

 

3,6-

Dimethyl-5,6,7,7a-tetrahydro-2(4H)benzofuranone

3764

 

3,6-

Dimethyl-5,6-dihydro-2(4H)benzofuranone

3755

 

6,10-

Dimethyl-5,9-undecadien-2-one

3542

11088

2,2-

Dimethyl-5-(1-methyl-1-propenyl)tetrahydrofuran

 

 

2,6-

Dimethyl-5-heptenal

2389

2006

3,4-

Dimethyl-5-pentylidene-2(5H)-furanone

 

11873

2,4-

Dimethyl-5-vinylthiazole

3145

2237

3,7-

Dimethyl-6-octenal diethyl acetal

 

 

2,6-

Dimethyl-6-octenone-3

 

 

1,10-

Dimethyl-9-hydroxydecahydronaphthalene

 

10216

2,4-

Dimethylacetophenone

2387

157

 

Dimethylamine

 

10473

 

Dimethylamine hydrochloride

 

 

2,4-

Dimethylbenzaldehyde

3427

 

2,6-

Dimethylbenzenethiol

3666

 

2,3-

Dimethylbenzofuran

3535

11913

3,3-

Dimethylbutanol-2

 

 

1,1-

Dimethylethanol

 

698

1,1-

Dimethylethyl propionate

 

 

4-(1-1-

Dimethylethyl)phenol

 

 

2,5-

Dimethylfuran

 

2208

3,7-

Dimethyloctanol

2391

75

3,7-

Dimethyloctyl acetate

 

10899

N,N-

Dimethylphenethylamine

 

 

2,6-

Dimethylphenol

3249

11261

2,5-

Dimethylphenol

3595

537

3,4-

Dimethylphenol

3596

11262

2,3-

Dimethylphenol

 

11258

3,5-

Dimethylphenol

 

538

2,3-

Dimethylpyrazine

3271

11323

2,5-

Dimethylpyrazine

3272

2210

2,6-

Dimethylpyrazine

3273

2211

2,6-

Dimethylpyridine

3540

11381

2,3-

Dimethylpyridine

 

 

2,4-

Dimethylpyridine

 

 

3,4-

Dimethylpyridine

 

 

3,5-

Dimethylpyridine

 

11382

2,5-

Dimethylpyrrole

 

11383

2,3-

Dimethylquinoxaline

 

 

2,5-

Dimethyltetrahydrofuran

 

 

4,5-

Dimethylthiazole

3274

11606

2,4-

Dimethylthiazole

 

11605

2,5-

Dimethylthiazole

 

 

2,5-

Dimethylthiophene

 

11609

 

Dipentyl sulphide

 

 

 

Diphenyl ether

3667

2201

 

Diphenylmethane

 

11847

 

Dipropyl disulphide

3228

540

 

Dipropyl sulphide

 

541

 

Dipropyl trisulphide

3276

726

1,4-

Dithiane

 

 

2,8-

Dithianon-4-en-4-carboxaldehyde

3483

11904

 

Dodec-6-en-1,4-lactone

3780

625

 

Dodeca-1,4-lactone

2400

2240

 

Dodeca-1,5-lactone

2401

624

2,6-

Dodecadienal

3637

 

2,4-

Dodecadienal

3670

11758

 

Dodecanal

2615

99

 

Dodecanal diethyl acetal

 

 

 

Dodecane

 

 

 

Dodecanoic acid

2614

12

1-

Dodecanol

2617

56

2-

Dodecanol

 

11760

2-

Dodecanone

 

11069

2-

Dodecenal

2402

124

1-

Dodecene

 

10992

 

Dodecyl 2-methylpropionate

3452

10563

 

Dodecyl acetate

2616

200

5,8,11,14-

Eicosatetraenoic acid

 

 

 

Elemol

 

10205

2,8-

Epithio-p-menthane

 

 

4-(1,2-

Epoxy-2,6,6-trimethylcyclohexyl)-3-butenone-2

 

 

7,15-

Epoxy-3-caryophyllene

 

 

 

Ethanedial

 

 

1,2-

Ethanedithiol

3484

11467

 

Ethanethiol

 

546

1-

Ethoxy-2-methoxy-4-(1-propenyl)benzene

2472

190

1-

Ethoxy-2-methoxybenzene

 

 

4-

Ethoxy-3-methoxybenzaldehyde

 

703

2-

Ethoxy-3-methylpyrazine

3569

11325

1-

Ethoxy-4-methoxybenzene

 

 

4-

Ethoxybenzaldehyde

2413

626

2-

Ethoxyethyl acetate

 

 

3-

Ethoxypropanal diethyl acetal

 

10075

 

Ethyl 2,4-decadienoate

3148

10574

 

Ethyl 2,4-hexadienoate

2459

635

 

Ethyl 2-(methyldithio)propionate

 

 

 

Ethyl 2-(methylthio)acetate

 

 

 

Ethyl 2-acetoxypropionate

 

 

 

Ethyl 2-butenoate

3486

2244

 

Ethyl 2-decenoate

3641

10577

 

Ethyl 2-dodecenoate

 

10584

 

Ethyl 2-furoate

 

10588

 

Ethyl 2-heptenoate

 

 

 

Ethyl 2-hexenoate

3675

631

 

Ethyl 2-hydroxy-4-methylbenzoate

 

 

 

Ethyl 2-hydroxybenzoate

2458

432

 

Ethyl 2-hydroxypropionate

2440

371

 

Ethyl 2-mercaptopropionate

3279

11469

 

Ethyl 2-methoxybenzoate

 

 

 

Ethyl 2-methyl-2-butenoate

2460

2185

 

Ethyl 2-methyl-2-propenoate

 

 

 

Ethyl 2-methylbutyrate

2443

265

 

Ethyl 2-methylpropionate

2428

288

 

Ethyl 2-octenoate

3643

10617

 

Ethyl 2-oxopropionate

2457

430

 

Ethyl 2-pentenoate

 

 

 

Ethyl 2-phenylpropionate

 

 

 

Ethyl 2-propenoate

2418

245

 

Ethyl 3(2-furyl)propionate

2435

2091

 

Ethyl 3,7-dimethyl-2,6-octadienoate, Ethyl geranate

 

 

 

Ethyl 3-(2-furyl)-2-propenoate

 

545

 

Ethyl 3-(methylthio)butyrate

 

 

 

Ethyl 3-(methylthio)propionate

3343

11476

 

Ethyl 3-acetoxyhexanoate

 

10566

 

Ethyl 3-hexenoate

3342

 

 

Ethyl 3-hydroxybutyrate

3428

10596

 

Ethyl 3-hydroxyhexanoate

3545

11764

 

Ethyl 3-mercaptopropionate

3677

 

 

Ethyl 3-methyl-2-butenoate

 

 

 

Ethyl 3-methyl-2-butenyl ether

3777

 

 

Ethyl 3-methylbutyrate

2463

442

 

Ethyl 3-methylpentanoate

3679

 

 

Ethyl 3-octenoate

 

10618

 

Ethyl 3-oxobutyrate

2415

240

 

Ethyl 3-oxohexanoate

3683

 

 

Ethyl 3-phenylpropionate

2455

429

 

Ethyl 3-pyridinecarboxylate

 

 

 

Ethyl 4,7-octadienoate

3682

 

 

Ethyl 4-decenoate

3642

10578

 

Ethyl 4-hydroxy-3-methoxybenzoate

 

2302

 

Ethyl 4-hydroxy-3-methoxybenzyl ether

 

 

 

Ethyl 4-hydroxybenzoate

 

 

 

Ethyl 4-methoxybenzoate

2420

249

 

Ethyl 4-methyl-3-pentenoate

 

10615

 

Ethyl 4-octenoate

3344

10619

 

Ethyl 4-oxopentanoate

2442

373

 

Ethyl 9,12-octadecadienoate

 

711

 

Ethyl 9-decenoate

 

10579

 

Ethyl 9-octadecenoate

2450

633

 

Ethyl acetate

2414

191

S-

Ethyl acetothioate

3282

547

 

Ethyl anthranilate

2421

251

 

Ethyl benzoate

2422

261

S-

Ethyl benzothioate

 

11505

 

Ethyl butyl sulphide

 

 

 

Ethyl butyrate

2427

264

 

Ethyl butyryl lactate

 

2242

 

Ethyl cinnamate

2430

323

 

Ethyl cyclohexanecarboxylate

3544

11916

 

Ethyl decanoate

2432

309

 

Ethyl dodecanoate

2441

375

 

Ethyl formate

2434

339

 

Ethyl furfuryl sulphide

 

 

 

Ethyl geranyl ether

 

 

 

Ethyl heptanoate

2437

365

 

Ethyl hexadecanoate

2451

634

 

Ethyl hexanoate

2439

310

 

Ethyl N-methylanthranilate

 

632

 

Ethyl nicotinate

 

 

 

Ethyl nonanoate

2447

388

 

Ethyl octadecanoate

3490

745

 

Ethyl octanoate

2449

392

 

Ethyl pentadecanoate

 

10622

 

Ethyl pentanoate

2462

465

 

Ethyl phenylacetate

2452

2156

 

Ethyl propanethioate

 

 

 

Ethyl propionate

2456

402

 

Ethyl propyl disulphide

 

11478

 

Ethyl propyl sulphide

 

11479

 

Ethyl tetradecanoate

2445

385


 

Ethyl undecanoate

3492

10633

3-

Ethyl-1,2-cyclopentanedione

3152

759

2-

Ethyl-1-butanol

 

543

2-

Ethyl-1-hexanol

3151

11763

4-

Ethyl-2,6-dimethoxyphenol

3671

11231

5-

Ethyl-2-hydroxy-3-methyl-2-cyclopenten-1-one

3454

11078

3-

Ethyl-2-hydroxy-4-methyl-2-cyclopenten-1-one

3453

11077

4-

Ethyl-2-methoxyphenol

2436

176

5-

Ethyl-2-methylpyridine

3546

11385

4-

Ethyl-2-methylthiazole

 

 

5-

Ethyl-2-methylthiazole

 

 

5-

Ethyl-2-thiophenecarbaldehyde

 

 

5-

Ethyl-3-hydroxy-4-methyl-2(5H)furanone

3153

2300

2-

Ethyl-3-methoxypyrazine

3280

11329

2-

Ethyl-3-methylpyrazine

3155

548

2-

Ethyl-4-hydroxy-5-methyl-3(2H)-furanone

3623

 

2-

Ethyl-4-methyl-1,3-dioxolane

 

 

2-

Ethyl-4-methylthiazole

3680

11612

2-

Ethyl-5-methylpyrazine

3154

728

4-

Ethyl-5-methylthiazole

 

 

2-

Ethyl-5-methylthiophene

 

 

2-

Ethyl-6-methylpyrazine

 

11331

 

Ethylamine

 

10477

4-

Ethylbenzaldehyde

3756

705

2-

Ethylbutanal

2426

95

2-

Ethylbutyric acid

2429

2001

2-

Ethylfuran

3673

11706

2-

Ethylhexanal

 

10331

2-

Ethylhexanethiol

 

 

2-

Ethylhexanoic acid

 

 

2-

Ethylhexyl acetate

 

 

4-

Ethyloctanoic acid

 

 

4-

Ethylphenol

3156

550

2-

Ethylphenol

 

11232

3-

Ethylphenol

 

549

 

Ethylpyrazine

3281

2213

3-

Ethylpyridine

3394

11386

2-

Ethylpyridine

 

11767

4-

Ethylpyridine

 

11387

2-

Ethylthiazole

 

 

3-(

Ethylthio)propanol

 

 

2-

Ethylthiophene

 

11614

alpha-

Farnesene

 

10998

 

Fenchone

2479

551

 

Fenchyl acetate

3390

11769

 

Fenchyl alcohol

2480

87

 

Formaldehyde diethyl acetal

 

10012

 

Formaldehyde dimethyl acetal

 

10031

 

Formic acid

2487

1

2-

Furancarboxylic acid

 

10098

2-

Furanmethanethiol

2493

2202

 

Furfural

2489

2014

 

Furfural diethyl acetal

 

 

 

Furfuryl 2-butenoate

 

 

 

Furfuryl 2-methylbutyrate

 

10643

 

Furfuryl 2-methylpropionate

 

10641

 

Furfuryl 3-methylbutyrate

3283

10642

 

Furfuryl acetate

2490

2065

S-

Furfuryl acetothioate

3162

2250

 

Furfuryl alcohol

2491

2023

 

Furfuryl butyrate

 

638

 

Furfuryl hexanoate

 

 

 

Furfuryl methyl ether

3159

10941

 

Furfuryl pentanoate

3397

10647

 

Furfuryl propionate

3346

10646

3-

Furfuryldithio-2-methylfuran

 

 

1-

Furfurylpyrrole

3284

2317

3-(2-

Furyl)-2-methyl-2-propenal

2704

11878

3-(2-

Furyl)-2-phenyl-2-propenal

3586

11928

2-(

Furyl)-2-propanone

2496

11837

3-(2-

Furyl)-2-propenal

2494

2252

4-(2-

furyl)-3-butenone-2

2495

11838

 

Geranial

2303

109

 

Geranic acid

 

10094

 

Geraniol

2507

60

 

Geranyl 2-methyl-2-butenoate

 

11829

 

Geranyl 2-methylbutyrate

 

 

 

Geranyl 2-methylpropionate

2513

306

 

Geranyl 3-methylbutyrate

2518

448

 

Geranyl acetate

2509

201

 

Geranyl benzoate

2511

639

 

Geranyl butyrate

2512

274

 

Geranyl formate

2514

343

 

Geranyl hexanoate

2515

317

 

Geranyl pentanoate

 

468

 

Geranyl propionate

2517

409

 

Geranyllinalool

 

 

1(10),4(14),5-

Germacratriene

 

 

 

Glutamic Acid

3285

10100

 

Glutamine

3684

 

 

Glycine

3287

11771

 

Guanilic acid

 

 

 

Hepta-1,4-lactone

2539

2253

 

Hepta-1,5-lactone

 

10660

1-

Heptadecanol

 

 

2-

Heptadecanone

 

11089

2,4-

Heptadienal

3164

2123

 

Heptanal

2540

117

 

Heptanal diethyl acetal

 

553

2,3-

Heptanedione

2543

2044

 

Heptanoic acid

3348

28

1-

Heptanol

2548

70

2-

Heptanol

3288

554

3-

Heptanol

3547

544

2-

Heptanone

2544

136

3-

Heptanone

2545

137

4-

Heptanone

2546

2034

2-

Heptenal

3165

730

4-

Heptenal

3289

2124

2-

Heptenoic acid

 

10102

2-

Heptenol-1

 

11773

3-

Heptenol-1

 

10219

1-

Heptenol-3

 

10218

3-

Heptenone-2

3400

11094

2-

Heptenone-4

3399

11093

2-

Heptenyl 3-methylbutyrate

 

10664

2-

Heptenyl acetate

 

10661

4-

Heptenyl-2 acetate

 

 

4-

Heptenyl-2 butyrate

 

 

 

Heptyl 2-methylbutyrate

 

10668

 

Heptyl 3-methylbutyrate

 

10667

2-

Heptyl 3-methylbutyrate

 

10806

 

Heptyl acetate

2547

212

2-

Heptyl acetate

 

10802

 

Heptyl butyrate

2549

504

 

Heptyl formate

2552

341

 

Heptyl hexanoate

 

10666

2-

Heptyl hexanoate

 

10805

 

Heptyl isobutyrate

2550

295

 

Heptyl octanoate

2553

399

2-

Heptylfuran

3401

10952

 

Hexa-1,4-lactone

2556

2254

 

Hexa-1,5-lactone

3167

641

 

Hexadec-6-en-1,16-lactone

2555

 

 

Hexadec-7-en-1,16-lactone

 

180

 

Hexadeca-1,4-lactone

 

10673

 

Hexadeca-1,5-lactone

 

10674

1,16-

Hexadecalactone

 

 

 

Hexadecanoic acid

2832

14

1-

Hexadecanol

2554

57

1-

Hexadecyl acetate

 

 

2,4-

Hexadienal

3429

640

2,4-

Hexadienoic acid

 

 

2,4-

Hexadienol-1

 

 

1,6-

Hexalactam

 

 

2,2,4,4,6,6-

Hexamethyl-1,3,5-trithiane

3475

2334

 

Hexanal

2557

96

 

Hexanal diethyl acetal

 

557

 

Hexanal dimethyl acetal

 

 

 

Hexanedioic acid

2011

26

2,3-

Hexanedione

2558

152

3,4-

Hexanedione

3168

2255

1,6-

Hexanedithiol

3495

11486

1-

Hexanethiol

 

11487

 

Hexanoic acid

2559

9

1-

Hexanol

2567

53

3-

Hexanol

3351

11775

2-

Hexanol

 

11774

3-

Hexanone

3290

11097

2-

Hexanone

 

11776

2-

Hexanoylfuran

3418

11180

2-

Hexen-1,4-lactone

 

 

5-

Hexen-2-one

 

 

2-

Hexenal

2560

748

3-

Hexenal

2561

2008

4-

Hexenal

3496

10337

trans-3-

Hexenal

 

 

2-

Hexenal diethyl acetal

 

2135

3-

Hexenal diethyl acetal

 

 

2-

Hexenal dimethyl acetal

 

 

2-

Hexenoic acid

3169

11777

3-

Hexenoic acid

3170

2256

2-

Hexenol-1

2562

69

3-

Hexenol-1

2563

750

4-

Hexenol-1

3430

2295

1-

Hexenol-3

3608

10220

4-

Hexenone-3

3352

718

1-

Hexenone-3

 

 

3-

Hexenyl 2-butenoate

 

 

3-

Hexenyl 2-ethylbutyrate

 

 

3-

Hexenyl 2-hexenoate

 

 

3-

Hexenyl 2-hydroxybenzoate

 

10685

3-

Hexenyl 2-hydroxypropionate

3690

10681

3-

Hexenyl 2-methyl-2-butenoate

 

 

3-

Hexenyl 2-methylbutyrate

3497

2345

3-

Hexenyl 2-methylpropionate

 

 

3-

Hexenyl 2-oxopropionate

 

10684

3-

Hexenyl 3-hexenoate

3689

 

3-

Hexenyl 3-methylbutyrate

3498

2344

2-

Hexenyl 3-methylbutyrate

 

 

2-

Hexenyl acetate

2564

643

3-

Hexenyl acetate

3171

644

3-

Hexenyl benzoate

3688

11778

3-

Hexenyl butyrate

3402

11859

2-

Hexenyl butyrate

 

 

3-

Hexenyl decanoate

 

 

3-

Hexenyl formate

3353

2153

2-

Hexenyl formate

 

11858

3-

Hexenyl hexadecanoate

 

 

3-

Hexenyl hexanoate

3403

11779

2-

Hexenyl hexanoate

 

 

3-

Hexenyl methyl carbonate

 

 

3-

Hexenyl octanoate

 

 

3-

Hexenyl pentanoate

 

10686

3-

Hexenyl phenylacetate

3633

10682

2-

Hexenyl phenylacetate

 

 

2-

Hexenyl propionate

3778

11830

3-

Hexenyl propionate

3778

10683

 

Hexyl 2-butenoate

3354

10688

 

Hexyl 2-hexenoate

3692

 

 

Hexyl 2-hydroxybenzoate

 

10695

 

Hexyl 2-hydroxypropionate

 

 

 

Hexyl 2-methyl butyrate

3499

11781

 

Hexyl 2-methyl-2-butenoate

 

 

 

Hexyl 2-methylpropionate

3172

646

 

Hexyl 3-methylbutyrate

3500

10692

 

Hexyl 9-octadecenoate

 

 

 

Hexyl acetate

2565

196

2-

Hexyl acetate

 

10840

 

Hexyl benzoate

3691

645

 

Hexyl butyrate

2568

271

2-

Hexyl butyrate

 

 

 

Hexyl dodecanoate

 

 

 

Hexyl formate

2570

499

 

Hexyl hexanoate

2572

316

 

Hexyl methyl ether

 

 

 

Hexyl octanoate

2575

394

 

Hexyl pentanoate

 

10696

 

Hexyl phenylacetate

3457

10694

 

Hexyl propionate

2576

420

 

Hexyl tetradecanoate

 

 

 

Hexylamine

 

10478

alpha-

Hexylcinnamaldehyde

2569

129

2-

Hexylpyridine

 

 

2-

Hexylthiophene

 

11616

 

Histidine

3694

 

3,7,10-

Humulatriene

 

11004

 

Hydrogen sulphide

3779

647

4-

Hydroxy-2,5-dimethyl-2,3-dihydrothiophenone-3

 

 

3-

Hydroxy-2-butanone

2008

749

1-

Hydroxy-2-butanone

3173

11102

2-

Hydroxy-2-cyclohexen-1-one

3458

11046

3-

Hydroxy-2-methyl-4-pyrone

2656

148

3-

Hydroxy-2-oxopropanoic acid

 

 

3-

Hydroxy-2-pentanone

3550

11115

1-

Hydroxy-2-propanone

 

11101

2-

Hydroxy-3,5,5-trimethyl-2-cyclohexen-1-one

3459

 

4-

Hydroxy-3-hexanone

 

11108

4-

Hydroxy-3-methoxyacetophenone

 

11035

4-

Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde

3107

107

4-

Hydroxy-3-methoxybenzoic acid

 

697

4-

Hydroxy-3-methoxybenzyl alcohol

3737

690

4-

Hydroxy-3-methoxycinnamaldehyde

 

10342

4-

Hydroxy-3-methoxycinnamic acid

 

10113

4-(4-

Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-butanone

3124

139

2-

Hydroxy-3-methylpent-2-en-1,4-lactone

3634

 

4-

Hydroxy-4-methyl-2-pentanone

 

 

2-

Hydroxy-4-methylbenzaldehyde

3697

2130

2-

Hydroxy-4-methylpentanoic acid

 

10118

5-

Hydroxy-4-octanone

2587

2045

4-

Hydroxy-5-methyl-3(2H)-furanone

3635

11785

4-

Hydroxy-benzyl ethyl ether

 

 

2-

Hydroxyacetophenone

3548

11784

2-

Hydroxybenzaldehyde

3004

605

4-

Hydroxybenzaldehyde

 

558

2-

Hydroxybenzoic acid

 

10165

4-

Hydroxybenzoic acid

 

693

4-

Hydroxybenzyl alcohol

 

 

5-(2-

Hydroxyethyl)-4-methylthiazole

3204

11621

5(2-

Hydroxyisopropyl)-2-methyl-2-vinyltetrahydrofuran

3746

2214

4-

Hydroxymethyl-2-methyl-1,3-dioxolane

 

 

10-

Hydroxymethylene-2-pinene

 

 

5-

Hydroxymethylfurfural

 

11112

4-(4-

Hydroxyphenyl)-2-butanone

2588

755

2-(4-

Hydroxyphenyl)ethanol

 

10226

2-

Hydroxypiperitone

 

 

4-

Hydroxyproline

 

 

2-

Hydroxypropionic acid

2611

4

2-

Hydroxypyridine

 

 

 

Indole

2593

560

gamma-

Ionone

3175

 

4-

Isopropylphenol

 

 

 

Lavandulol

 

 

 

Lavandulyl acetate

 

 

 

Lenthionine

 

11619

iso

Leucine

3295

10127

 

Leucine

3297

10482

 

Limonene

2633

491

 

Linalool

2635

61

 

Linalooloxide(5) acetate

 

 

 

Linalyl 2-methylpropionate

2640

298

 

Linalyl 3-methylbutyrate

2646

449

 

Linalyl acetate

2636

203

 

Linalyl benzoate

2638

654

 

Linalyl butyrate

2639

276

 

Linalyl formate

2642

347

 

Linalyl hexanoate

2643

318

 

Linalyl octanoate

2644

397

 

Linalyl pentanoate

 

10738

 

Linalyl propionate

2645

411

 

Longifolene

 

 

iso-

Longifolene

 

 

L-

Lysine

 

11947

 

Lysine L monochlorohydrate

 

 

 

M 171

 

 

 

M 281

 

 

 

M 311

 

 

 

M 343

 

 

 

M 357

 

 

 

M 381

 

 

 

Malic acid

2655

17

 

Malonic acid

 

2264

5,8-

Megastigmadienone-4

 

 

4,6,8-

Megastigmatrienone-3

 

 

p-1,8-

Menthadienal-7

3557

11788

p-1,8-

Menthadienol-7

2664

2024

p-1,4(8)-

Menthadienone-3

3560

11189

p-1,8-

Menthadienyl-7 acetate

3561

10742

p-

Menthanediol-1,8

 

701

p-

Menthanol-8

 

 

 

 

FEMA

CoE

p-

Menthanone-2

3176

11128

p-1-

Menthenal-9

3178

10347

p-1-

Menthenethiol-8

3700

 

p-1-

Menthenol-3

3179

10248

p-1-

Menthenone-3

2910

2052

p-1-

Menthenyl-9 acetate

3566

10748

 

Menthofuran

3235

2265

 

Menthol

2665

63

neo

Menthol

2666

2028

Ek-13C

 

Menthone

2667

2035

iso

Menthone

3460

2259

 

Menthyl 2-hydroxybenzoate

 

 

 

Menthyl 3-methylbutyrate

2669

450

 

Menthyl acetate

2668

206

 

Menthyl formate

 

10751

 

Menthyl hexanoate

 

 

 

Menthyl pentanoate

 

472

 

Menthyl phenylacetate

 

 

3-

Mercapto-2-butanone

3298

11497

3-

Mercapto-2-methylpropionic acid

 

 

3-

Mercapto-2-oxopropanoic acid

 

 

1-

Mercapto-2-propanone

 

 

3-

Mercapto-3-methylbutyl formate

 

 

4-

Mercapto-4-methyl-2-pentanone

 

 

8-

Mercapto-p-3-menthanone

3177

 

 

Methanethiol

2716

475

 

Methionine

3301

569

4-

Methoxy-2-methyl-2-butanethiol

3785

 

1-

Methoxy-2-methylbenzene

2680

187

2-

Methoxy-2-methylpropane

 

 

2-

Methoxy-3-isopropylpyrazine

3358

11344

2-

Methoxy-3-methylpyrazine

3183

2266

2-

Methoxy-4-(1-propenyl)phenol

2468

172

2-

Methoxy-4-(1-propenyl)phenyl 3-methylbutyrate

 

 

1-

Methoxy-4-methylbenzene

2681

188

2-

Methoxy-4-methylphenol

2671

175

1-

Methoxy-4-propenylbenzene

2086

183

1-

Methoxy-4-propylbenzene

2930

11835

2-

Methoxy-4-propylphenol

3598

 

2-

Methoxy-4-vinylphenol

2675

177

4-

Methoxyacetophenone

2005

570

4-

Methoxybenzaldehyde

2670

103

2-

Methoxybenzaldehyde

 

10350

 

Methoxybenzene

2097

2056

3-

Methoxybenzoic acid

 

 

4-

Methoxybenzoic acid

 

10077

4-

Methoxybenzyl 2-methylpropionate

 

 

4-

Methoxybenzyl acetate

2098

209

4-

Methoxybenzyl alcohol

2099

66

4-

Methoxybenzyl butyrate

2100

286

4-

Methoxybenzyl formate

2101

354

4-

Methoxybenzyl propionate

2102

426

2-

Methoxycinnamaldehyde

3181

571

4-

Methoxycinnamaldehyde

3567

11919

2-

Methoxynaphthalene

 

 

2-

Methoxyphenol

2532

173

4-

Methoxyphenol

 

11241

2-(4-

Methoxyphenoxy)propionic acid

 

 

2-

Methoxyphenyl acetate

3687

552

4-

Methoxyphenylacetone

2674

11836

 

Methoxypyrazine

3302

11447

 

Methyl (methylthio)acetate

 

11525

 

Methyl 1-propenyl disulphide

3576

11712

 

Methyl 1-propenyl sulphide

 

11538

 

Methyl 1-propenyl trisulphide

 

11539

 

Methyl 2,4-dihydroxy-3,6-dimethylbenzoate

 

 

 

Methyl 2,4-hexadienoate

3714

 

3-

Methyl 2,4-nonadione

 

 

 

Methyl 2-(methylthio)butyrate

3708

 

 

Methyl 2-butenoate

 

 

 

Methyl 2-decenoate

 

11799

 

Methyl 2-dodecenoate

 

10792

S-

Methyl 2-furanthiocarboxylate

3311

11547

 

Methyl 2-furoate

2703

358

 

Methyl 2-hexenoate

2709

583

 

Methyl 2-hydroxy-4-methylpentanoate

3706

 

 

Methyl 2-hydroxybenzoate

2745

433

 

Methyl 2-hydroxypropionate

 

 

 

Methyl 2-methoxybenzoate

2717

2192

 

Methyl 2-methyl-2-propenoate

 

 

 

Methyl 2-methyl-3-furyl disulphide

3573

11924

 

Methyl 2-methyl-3-pentenoate

 

 

 

Methyl 2-methylbutyrate

2719

2085

 

Methyl 2-methylpentanoate

3707

 

 

Methyl 2-methylpropionate

2694

287

 

Methyl 2-nonenoate

2725

2099

 

Methyl 2-octenoate

3712

11800

 

Methyl 2-oxopropionate

 

10848

 

Methyl 2-pent-2-enyl-3-oxo-1-cyclopentylacetate

3410

10821

 

Methyl 2-pentyl-3-oxo-1-cyclopentylacetate

3408

10785

 

Methyl 2-propenoate

 

10759

 

Methyl 3-(methylthio)propionate

2720

428

 

Methyl 3-acetoxyhexanoate

 

10775

 

Methyl 3-hexenoate

3364

10801

 

Methyl 3-hydroxyhexanoate

3508

10812

 

Methyl 3-methyl-1-butenyl disulphide

 

 

S-

Methyl 3-methylbutanethioate

 

11506

 

Methyl 3-methylbutyrate

2753

457

 

Methyl 3-nonenoate

3710

 

 

Methyl 3-oxobutyrate

 

 

 

Methyl 3-phenylpropionate

2741

427

 

Methyl 4,8-decadienoate

 

10782

 

Methyl 4-decenoate

 

10784

 

Methyl 4-hydroxybenzoate

2710

657

 

Methyl 4-methoxybenzoate

2679

248

 

Methyl 4-methylbenzoate

 

 

S-

Methyl 4-methylpentanethioate

 

 

 

Methyl 4-methylpentanoate

2721

322

 

Methyl 4-octenoate

3367

10834

 

Methyl 5-methylfurfuryl disulphide

 

 

 

Methyl 5-methylfurfuryl sulphide

 

11522

 

Methyl 9,12,15-octadecatrienoate

3411

714

 

Methyl 9,12-octadecadienoate

3411

713

 

Methyl 9-octadecenoate

 

10836

 

Methyl acetate

2676

213

S-

Methyl acetothioate

 

 

 

Methyl allyl disulphide

3127

11866

 

Methyl allyl trisulphide

3253

11867

 

Methyl anthranilate

2682

250

 

Methyl benzoate

2683

260

 

Methyl benzyl disulfide

3504

11508

 

Methyl benzyl sulphide

3597

 

S-

Methyl butanethioate

3310

2328

 

Methyl butyl disulphide

 

 

 

Methyl butyl sulphide

 

 

 

Methyl butyrate

2693

263

 

Methyl cinnamate

2698

333

 

Methyl citronellate

3361

10781

 

Methyl cyclohexanecarboxylate

3568

11920

 

Methyl decanoate

 

2304

 

Methyl dodecanoate

2715

377

 

Methyl ethyl disulphide

 

11470

 

Methyl ethyl sulphide

 

11474

 

Methyl ethyl trisulphide

 

 

 

Methyl formate

 

10795

 

Methyl furfuryl disulphide

3362

11513

 

Methyl furfuryl sulphide

3160

11482

 

Methyl furfuryl trisulphide

 

 

 

Methyl geranate

 

10797

 

Methyl heptanoate

2705

368

 

Methyl hexadecanoate

 

581

S-

Methyl hexanethioate

 

11515

 

Methyl hexanoate

2708

319

 

Methyl methanethiosulfonate

 

11520

 

Methyl N-acetyl anthranilate

 

 

 

Methyl N-formyl anthranilate

 

 

 

Methyl N-methyl anthranilate

2718

756

 

Methyl nicotinate

3709

 

 

Methyl nonanoate

2724

389

 

Methyl octadecanoate

 

10849

 

Methyl octanoate

2728

398

 

Methyl pentanoate

2752

588

 

Methyl phenethyl ether

3198

11812

 

Methyl phenyl disulphide

 

11532

 

Methyl phenyl ketone

2009

138

 

Methyl phenyl sulphide

 

11533

 

Methyl phenylacetate

2733

2155

S-

Methyl propanethioate

 

 

 

Methyl propionate

2742

415

 

Methyl propyl disulphide

3201

585

 

Methyl propyl sulphide

 

11541

 

Methyl propyl tetrasulphide

 

 

 

Methyl propyl trisulphide

3308

586

 

Methyl tetradecanoate

2722

387

2-(2'-

Methyl-1'-propenyl)-4-methyltetrahydropyran

3236

2269

3-

Methyl-1,2,4-trithiane

3718

 

3-

Methyl-1,2,4-trithiolane

 

 

3-

Methyl-1,2-cyclohexanedione

3305

2311

3-

Methyl-1,2-cyclopentanedione

2700

758

2-

Methyl-1,3-dithiolane

3705

 

3-

Methyl-1,4-octalactone

 

10535

2-

Methyl-1-phenyl-2-propanol

2393

84

2-

Methyl-1-propanethiol

 

11536

5-

Methyl-2,3-hexanedione

3190

11148

4-

Methyl-2,3-pentanedione

2730

2043

4-

Methyl-2,6-dimethoxyphenol

3704

 

3-

Methyl-2-(2-pentenyl)-2-cyclopenten-1-one

3196

11786

2-

Methyl-2-(methyldithio)propanal

 

 

3-

Methyl-2-butanethiol

3304

11510

2-

Methyl-2-butanethiol

 

 

3-

Methyl-2-butanol

3703

 

2-

Methyl-2-butanol

 

515

3-

Methyl-2-butanone

 

11131

2-

Methyl-2-butenal

3407

2281

3-

Methyl-2-butenal

3646

10354

3-

Methyl-2-butenethiol-1

 

11511

3-

Methyl-2-butenoic acid

3187

10138

2-

Methyl-2-butenoic acid

3599

10168

3-

Methyl-2-butenol-1

3647

11795

2-

Methyl-2-butenol-1

 

10258

3-

Methyl-2-butenyl 2-methylpropionate

 

 

3-

Methyl-2-butenyl 3-methyl-2-butenoate

 

 

3-

Methyl-2-butenyl 3-methylbutanethioate

 

 

3-

Methyl-2-butenyl acetate

 

11796

3-

Methyl-2-butenyl acetothioate

 

 

3-

Methyl-2-butenyl benzoate

 

 

3-

Methyl-2-butenyl formate

 

 

S-(3-

Methyl-2-butenyl) 2-methylpropanethioate

 

 

3-

Methyl-2-cyclohexenone-1

3360

11134

3-

Methyl-2-cyclopentenone-1

3435

11137

5-

Methyl-2-furanmethanethiol

 

11550

3-(5-

Methyl-2-furyl)-2-propenal

 

 

6-

Methyl-2-heptanone

 

11146

5-

Methyl-2-heptenone-4

3761

 

2-

Methyl-2-octenal

3711

10363

3-

Methyl-2-oxobutanoic acid

 

2262

3-

Methyl-2-oxopentanoic acid

 

10146

4-

Methyl-2-oxopentanoic acid

 

2263

4-

Methyl-2-pentanol

 

10279

4-

Methyl-2-pentanone

2731

151

3-

Methyl-2-pentanone

 

11157

2-

Methyl-2-pentenal

3194

2129

4-

Methyl-2-pentenal

3510

10364

2-

Methyl-2-pentenoic acid

3195

11680

4-

Methyl-2-pentyl acetate

 

2073

5-

Methyl-2-pentylthiazole

 

 

5-

Methyl-2-phenyl-2-hexenal

3199

10365

4-

Methyl-2-phenyl-2-pentenal

3200

10366

2-

Methyl-2-propanethiol

 

11537

4-

Methyl-2-propionylthiazole

 

11622

4-

Methyl-2-propyl-1,3-dioxolane

 

 

5-

Methyl-2-tert.-butylphenol

 

 

2-

Methyl-2-thiazoline

 

 

5-

Methyl-2-thiophenecarbaldehyde

3209

2203

2-

Methyl-3(2H)furanone

 

 

5-

Methyl-3(2H)furanone

 

 

6-

Methyl-3,5-heptadienone-2

3363

11143

2-

Methyl-3-(methylthio)furan

 

 

3-

Methyl-3-buten-1-yl-butanoate

 

 

3-

Methyl-3-buten-1-yl-hexanoate

 

 

2-

Methyl-3-butenol-1

 

10259

3-

Methyl-3-butenyl acetate

 

 

2-

Methyl-3-furanthiol

3188

11678

bis(2-

Methyl-3-furyl) disulphide

3259

723

5-

Methyl-3-heptanone

 

 

6-

Methyl-3-heptanone

 

2143

5-

Methyl-3-hexenone-2

3409

11149

2-

Methyl-3-mercaptothiophene

 

 

2-

Methyl-3-pentenoic acid

3464

10147

4-

Methyl-3-pentenoic acid

 

 

4-

Methyl-3-pentenone-2

3368

11853

2-

Methyl-4,5-dihydrofuran-3-thiol

 

 

2-

Methyl-4-propyl-1,3-oxathiane

3578

11540

5-

Methyl-5,6,7,8-tetrahydroquinoxaline

 

 

2-

Methyl-5-(methylthio)furan

3366

11550

6-

Methyl-5-hepten-2-ol

 

10264

6-

Methyl-5-heptenone-2

2707

149

2-

Methyl-5-vinylpyrazine

3211

11359

4-

Methyl-5-vinylthiazole

3313

11633

4-

Methylacetophenone

2677

156

 

Methylamine

 

10483

2-

Methylbenzaldehyde

3068

115

3-

Methylbenzaldehyde

3068

115

4-

Methylbenzaldehyde

3068

115

2-

Methylbenzenethiol

3240

2272

2-

Methylbenzothiazole

 

 

2-

Methylbenzoxazole

 

 

2-

Methylbenzyl acetate

3702

 

2-

Methylbutanal

2691

575

3-

Methylbutanal

2692

94

3-

Methylbutanal 2-methylpropyl 3-methylbutyl acetal

 

10060

3-

Methylbutanal di(2-methylpropyl) acetal

 

10024

3-

Methylbutanal di(3-methylbutyl) acetal

 

10070

2-

Methylbutanal diethyl acetal

 

10013

3-

Methylbutanal diethyl acetal

 

10014

3-

Methylbutanal ethyl 2-methylpropyl acetal

 

10057

3-

Methylbutanal ethyl 3-methylbutyl acetal

 

10042

2-

Methylbutanethiol

3303

11509

3-

Methylbutanethiol

 

 

3-

Methylbutanol

2057

51

2-

Methylbutanol

 

2346

3-

Methylbutyl 2-hydroxybenzoate

2084

435

2-

Methylbutyl 2-hydroxypropionate

 

10769

3-

Methylbutyl 2-hydroxypropionate

 

10720

3-

Methylbutyl 2-methyl-2-butenoate

 

 

2-

Methylbutyl 2-methylbutyrate

3359

10773

3-

Methylbutyl 2-methylbutyrate

3505

10721

3-

Methylbutyl 2-methylpropionate

3507

294

2-

Methylbutyl 2-methylpropionate

 

10770

2-

Methylbutyl 3-methylbutanoate

3506

10772

3-

Methylbutyl 3-methylbutyrate

2085

458

3-

Methylbutyl acetate

2055

214

2-

Methylbutyl acetate

3644

10762

3-

Methylbutyl benzoate

2058

562

3-

Methylbutyl butyrate

2060

282

2-

Methylbutyl butyrate

 

 

3-

Methylbutyl cinnamate

2063

335

2-

Methylbutyl decanoate

 

10765

3-

Methylbutyl decanoate

 

 

3-

Methylbutyl dodecanoate

2077

379

2-

Methylbutyl dodecanoate

 

10766

3-

Methylbutyl formate

2069

500

2-

Methylbutyl formate

 

 

3-

Methylbutyl hexadecanoate

 

10723

3-

Methylbutyl hexanoate

2075

320

2-

Methylbutyl hexanoate

 

10768

3-

Methylbutyl nonanoate

2078

391

3-

Methylbutyl octanoate

2080

401

2-

Methylbutyl octanoate

 

10776

3-

Methylbutyl pentanoate

 

648

3-

Methylbutyl phenylacetate

2081

2161

3-

Methylbutyl propionate

2082

417

2-

Methylbutyl propionate

 

10778

2-

Methylbutyl tetradecanoate

 

10774

3-

Methylbutyl tetradecanoate

 

10722

3-

Methylbutylamine

3219

512

2-

Methylbutylamine

 

10484

N-(3-

Methylbutylidene)-3-methyl-1-butylamine

 

 

2-

Methylbutyric acid

2695

2002

3-

Methylbutyric acid

3102

8

2-

Methylcinnamaldehyde

2697

578

2-

Methylcyclohexanone

 

 

3-

Methylcyclohexanone

 

 

3-

Methylcyclopentadecanone

3434

11135

4-

Methyldecanoic acid

 

 

8-

Methyldecanoic acid

 

 

6-

Methylene-2,10,10-trimethyl-1-oxaspiro[4.5]dec-7-ene

 

 

2-

Methylfuran

 

2209

5-

Methylfurfural

2702

119

2-

Methylheptanoic acid

2706

2003

4-

Methylheptanoic acid

 

 

2-

Methylhexanoic acid

3191

582

5-

Methylhexanoic acid

3572

10142

3-

Methylhexanoic acid

 

 

4-

Methylhexanoic acid

 

 

3-

Methylindole

3019

493

2-

Methylindole

 

 

S-

Methylmethioninesulphonium chloride

3445

761

2-

Methylnaphathlene

 

11010

1-

Methylnaphthalene

3193

11009

8-

Methylnon-6-enoyl 4-hydroxy-3-methoxybenzylamide

3404

2299

4-

Methylnonanoic acid

3574

11925

4-

Methyloctanoic acid

3575

11926

2-

Methyloctanol

 

 

2-

Methylpentanal

3413

706

4-

Methylpentanal

 

10369

2-

Methylpentanoic acid

2754

31

3-

Methylpentanoic acid

3437

10149

4-

Methylpentanoic acid

3463

10150

3-

Methylpentanol

3762

10275

4-

Methylpentanol

 

10278

4-

Methylphenol

2337

619

2-

Methylphenol

3480

618

3-

Methylphenol

3530

617

4-

Methylphenyl acetate

3073

226

2-(4-

Methylphenyl)-2-propanol

3242

530

1-(4-

Methylphenyl)ethanol

3139

10197

2-(4-

Methylphenyl)propanal

3078

131

4-

Methylphenylacetaldehyde

3071

130

2-

Methylpiperidine

 

 

2-

Methylpropanal

2220

92

2-

Methylpropanal 2-methylpropyl 3-methylbutyl acetal

 

10061

2-

Methylpropanal di(2-methylpropyl) acetal

 

10025

2-

Methylpropanal di(3-methylbutyl) acetal

 

10071

2-

Methylpropanal diethyl acetal

 

10015

2-

Methylpropanal ethyl 2-methylpropyl acetal

 

10055

2-

Methylpropanal ethyl 3-methylbutyl acetal

 

10043

2-

Methylpropanal ethyl propyl acetal

 

10044

2-

Methylpropanol

2179

49

2-

Methylpropionic acid

2222

6

2-

Methylpropyl 2-butenoate

3432

10706

2-

Methylpropyl 2-hydroxybenzoate

2213

434

2-

Methylpropyl 2-hydroxypropionate

 

10709

2-

Methylpropyl 2-methyl-2-butenoate

2180

247

2-

Methylpropyl 2-methyl-2-propenoate

 

 

2-

Methylpropyl 2-methylbutyrate

 

10710

2-

Methylpropyl 2-methylpropionate

2189

292

2-

Methylpropyl 3-(methylthio)butyrate

 

 

2-

Methylpropyl 3-methylbutyrate

3369

568

2-

Methylpropyl acetate

2175

195

2-

Methylpropyl benzoate

2185

567

2-

Methylpropyl butyrate

2187

269

2-

Methylpropyl cinnamate

2193

327

2-

Methylpropyl decanoate

 

10707

2-

Methylpropyl dodecanoate

 

10708

2-

Methylpropyl formate

2197

502

2-

Methylpropyl heptanoate

2200

364

2-

Methylpropyl hexadecanoate

 

10715

2-

Methylpropyl hexanoate

2202

314

2-

Methylpropyl octadecanoate

 

 

2-

Methylpropyl octanoate

 

10714

2-

Methylpropyl pentanoate

 

2303

2-

Methylpropyl phenylacetate

2210

2160

2-

Methylpropyl propionate

2212

406

2-

Methylpropyl tetradecanoate

 

10712

2-(2-

Methylpropyl)-3-methoxypyrazine

3132

11338

2-(2-

Methylpropyl)-3-methylpyrazine

3133

 

2-(2-

Methylpropyl)pyridine

3370

11395

2-(2-

Methylpropyl)thiazole

3134

11618

2-

Methylpropylamine

 

513

 

Methylpyrazine

3309

2270

2-

Methylpyridine

 

11415

3-

Methylpyridine

 

11801

4-

Methylpyridine

 

11416

1-

Methylpyrrole

 

2217

1-

Methylpyrrolidine

 

 

6-

Methylquinoline

2744

2339

4-

Methylquinoline

 

488

2-

Methylquinoline

 

11358

5-

Methylquinoxaline

3203

2271

2-

Methylquinoxaline

 

 

 

Methylsulfinylmethane

 

 

12-

Methyltetradecanal

 

 

2-

Methyltetrahydrofuran

 

10964

5-

Methyltetrahydrofuran-3-one

 

 

2-

Methyltetrahydrofuran-3-thiol

3787

 

4-

Methylthiazole

3716

11627

2-

Methylthiazole

 

11626

2-

Methylthiazolidine

 

 

3-(

Methylthio)-1-hexanol

3438

11548

1-(

Methylthio)-2-butanone

3207

11543

4-(

Methylthio)-2-oxobutanoic acid

 

 

8-(

Methylthio)-p-3-menthanone

 

 

3-(

Methylthio)butanal

3374

11687

4-(

Methylthio)butanol

3600

 

3-(

Methylthio)butyric acid

 

 

2-(

Methylthio)ethanol

 

11545

bis(

Methylthio)methane

 

 

2-(

Methylthio)phenol

3210

11553

3-(

Methylthio)propanal

2747

125

3-(

Methylthio)propanol

3415

11554

3-(

Methylthio)propionic acid

 

 

3-(

Methylthio)propyl acetate

 

 

3-(

Methylthio)propyl isothiocyanate

3312

2326

3-(

Methylthio)propylamine

 

 

2-

Methylthioacetaldehyde

3206

11686

 

Methylthiomethyl butyrate

 

 

 

Methylthiomethyl hexanoate

 

 

2-(

Methylthiomethyl)-2-butenal

3601

11549

2-

Methylthiophene

 

11631

3-

Methylthiophene

 

11632

12-

Methyltridecanal

 

 

2-

Methylundecanal

2749

2010

alpha

Muurolene

 

11011

 

Myrcene

2762

2197

 

Myrcenol

 

 

 

Myrcenyl acetate

 

10857

 

Myrtanol

 

 

 

Myrtanyl acetate

 

 

 

Myrtenal

3395

10379

 

Myrtenol

3439

10285

 

Myrtenyl 2-methylbutyrate

 

 

 

Myrtenyl 3-methylbutyrate

 

 

 

Myrtenyl acetate

3765

10887

 

Myrtenyl formate

3405

10858

 

Naphthalene

 

11014

 

Naphthalene-2-thiol

3314

2330

 

Naringin

2769

10286

 

Neral

2303

109

 

Nerol

2770

2018

 

Nerol oxide

3661

 

 

Nerolidol

2772

67

 

Nerolidyl acetate

 

 

 

Neryl 2-methylpropionate

2775

299

 

Neryl 3-methylbutyrate

2778

508

 

Neryl acetate

2773

2061

 

Neryl butyrate

2774

505

 

Neryl formate

2776

2060

 

Neryl propionate

2777

509

 

Nona-1,4-lactone

2781

178

 

Nona-1,5-lactone

3356

2194

2,4-

Nonadienal

3212

732

2,6-

Nonadienal

3377

659

2,6-

Nonadienol-1

2780

589

2,4-

Nonadienol-1

 

11802

3,6-

Nonadienol-1

 

10289

3,6-

Nonadienyl acetate

 

 

 

Nonanal

2782

114

 

Nonanal diethyl acetal

 

10016

 

Nonanedioic acid

 

10079

 

Nonanoic acid

2784

29

1-

Nonanol

2789

55

2-

Nonanol

3315

11803

2-

Nonanone

2785

154

3-

Nonanone

3440

11160

4-

Nonanone

 

11161

 

Nonanoyl 4-hydroxy-3-methoxybenzylamide

2787

590

2,4,6-

Nonatrienal

 

 

2-

Nonenal

3213

733

6-

Nonenal

3580

661

2-

Nonenoic acid

 

10153

cis-2-

Nonenol

3720

10292

tr-2-

Nonenol-1

3379

10292

6-

Nonenol-1

3465

10294

1-

Nonenol-3

 

10291

3-

Nonenone-2

 

11163

2-

Nonenone-4

 

11162

3-

Nonenyl acetate

 

 

6-

Nonenyl acetate

 

 

 

Nonyl 3-methylbutyrate

2791

447

 

Nonyl acetate

2788

198

 

Nonyl octanoate

2790

396

 

Nootkatone

3166

11164

 

Ocimene

3539

11714

 

Ocimenol

 

 

 

Octa-1,4-lactone

2796

2274

 

Octa-1,5-lactone

3214

2195

9,12-

Octadecadienoic acid

3380

694

 

Octadecanoic acid

3035

15

1-

Octadecanol

 

 

9,12,15-

Octadecatrienoic acid

3380

695

9-

Octadecenoic acid

2815

13

2,6-

Octadienal

3466

 

2,4-

Octadienal

3721

11805

3,5-

Octadienol-1

 

 

1,5-

Octadienol-3

 

 

1,5-

Octadienone-3

 

 

1,2,3,4,4a,5,6,7-

Octahydro-2,5,5-trimethyl-2-naphthalenol

 

 

 

Octanal

2797

97

 

Octanal diethyl acetal

 

 

1,3-

Octanediol

 

 

4,5-

Octanedione

 

2141

 

Octanoic acid

2799

10

1-

Octanol

2800

54

2-

Octanol

2801

71

3-

Octanol

3581

11715

2-

Octanone

2802

153

3-

Octanone

2803

2042

5-

Octenal

3749

 

2-

Octenal

3215

663

2-

Octenoic acid

 

10156

3-

Octenol-1

3467

10296

5-

Octenol-1

3722

 

2-

Octenol-1

 

11804

1-

Octenol-3

2805

72

2-

Octenol-4

 

 

3-

Octenone-2

3416

11170

1-

Octenone-3

3515

2312

2-

Octenone-4

3603

2313

1-

Octenyl-3 acetate

3582

11716

1-

Octenyl-3 butyrate

3612

 

 

Octyl 2-methylbutyrate

3604

10866

 

Octyl 2-methylpropionate

2808

593

 

Octyl 3-methylbutyrate

2814

446

 

Octyl acetate

2806

197

3-

Octyl acetate

3583

2347

 

Octyl butyrate

2807

272

 

Octyl hexanoate

 

10865

 

Octyl octanoate

2811

395

 

Octyl propionate

2813

407

2-

Octylthiophene

 

 

 

Ornithine L monochlorohydrate

 

 

2-

Oxo-3-phenyl propanoic acid

 

 

2-

Oxobutyric acid

3723

 

2-

Oxopentanedioic acid (alpha-ketoglutaric acid)

 

653

4-

Oxopentanoic acid

2627

23

2-

Oxopropanal

2969

105

2-

Oxopropionic acid

2970

19

2-

Oxopropyl acetate

 

607

5-

Paradol

 

 

 

Patchoulol

 

 

 

Pent-3-en-1,4-lactone

3293

731

 

Penta-1,4-lactone

3103

757

 

Penta-1,5-lactone

 

10907

 

Pentadeca-1,14-lactone

 

 

 

Pentadeca-1,15-lactone

2840

181

1-

Pentadecanol

 

 

2-

Pentadecanone

3724

11808

2,4-

Pentadienal

3217

11695

 

Pentanal

3098

93

 

Pentanal di(2-methylpropyl) acetal

 

10026

 

Pentanal diethyl acetal

 

10017

 

Pentanal dimethyl acetal

 

 

1,5-

Pentanedial

 

 

 

Pentanedioic acid

 

 

2,3-

Pentanedione

2841

2039

2,4-

Pentanedione

 

11036

2-

Pentanethiol

3792

 

1-

Pentanethiol

 

 

 

Pentanoic acid

3101

7

1-

Pentanol

2056

514

2-

Pentanol

3316

11696

3-

Pentanol

 

2349

2-

Pentanone

2842

754

3-

Pentanone

 

2350

2-

Pentanoylfuran

 

 

2-

Pentanoylthiophene

 

 

2-

Pentenal

3218

10375

4-

Pentenal

 

 

2-

Pentenoic acid

 

10163

2-

Pentenol-1

 

665

3-

Pentenol-1

 

10298

4-

Pentenol-1

 

 

1-

Pentenol-3

3584

11717

3-

Pentenone-2

3417

666

1-

Pentenone-3

3382

11179

2-

Pentenyl hexanoate

 

 

 

Pentyl 2-hydroxybenzoate

 

613B

 

Pentyl 2-hydroxypropionate

 

 

 

Pentyl 2-methyl-2-butenoate

 

 

 

Pentyl 2-methylbutyrate

 

10875

 

Pentyl 2-methylpropionate

 

293

 

Pentyl 3-methylbutyrate

 

2224

 

Pentyl acetate

 

211

2-

Pentyl acetate

 

10761

 

Pentyl benzoate

 

2307

 

Pentyl butyrate

2059

270

2-

Pentyl butyrate

 

10763

 

Pentyl cinnamate

 

328

 

Pentyl decanoate

 

611

 

Pentyl dodecanoate

 

 

 

Pentyl formate

2068

497

 

Pentyl heptanoate

2073

370

 

Pentyl hexadecanoate

 

 

 

Pentyl hexanoate

2074

315

 

Pentyl octanoate

2079

393

 

Pentyl pentanoate

 

467

 

Pentyl phenylacetate

 

612

 

Pentyl propionate

 

416

6-

Pentyl-2-pyrone

3696

10967

 

Pentylamine

 

11734

alpha-

Pentylcinnamaldehyde

2061

128

2-

Pentylfuran

3317

10966

2-

Pentylpyridine

3383

11412

3-

Pentylpyridine

 

 

2-

Pentylthiophene

 

11634

alpha

Phellandrene

2856

2117

 

Phenethyl 2-butenoate

 

10880

 

Phenethyl 2-hydroxybenzoate

2868

437

 

Phenethyl 2-hydroxypropionate

 

 

 

Phenethyl 2-methyl-2-butenoate

2870

2186

 

Phenethyl 2-methylbutyrate

3632

10883

 

Phenethyl 2-methylpropionate

2862

302

 

Phenethyl 3-methyl-2-butenoate

2869

246

 

Phenethyl 3-methylbutyrate

2871

461

 

Phenethyl acetate

2857

221

 

Phenethyl benzoate

2860

667

 

Phenethyl butyrate

2861

506

 

Phenethyl cinnamate

2863

336

 

Phenethyl decanoate

 

10881

 

Phenethyl formate

2864

350

 

Phenethyl hexanoate

3221

10882

 

Phenethyl isothiocyanate

 

11495

 

Phenethyl octanoate

3222

10884

 

Phenethyl phenylacetate

2866

234

 

Phenethyl propionate

2867

418

 

Phenethylamine

3220

708

 

Phenol

3223

11811

 

Phenoxyacetic acid

2872

2005

2-

Phenoxyethyl butyrate

 

 

 

Phenyl acetate

 

10878

1-

Phenyl-1,2-propanedione

3226

2275

1-

Phenyl-1,3-butanedione

 

11181

1-

Phenyl-1-butanone

 

 

1-

Phenyl-1-propanone

3469

599

4-

Phenyl-2-butanol

2879

85

4-

Phenyl-2-butanone

 

11182

2-

Phenyl-2-butenal

3224

670

4-

Phenyl-2-butyl acetate

2882

671

2-

Phenyl-2-pentenal

 

 

2-

Phenyl-2-propanol

 

11704

1-

Phenyl-2-propanone

 

11042

4-

Phenyl-3-buten-2-ol

2880

2032

4-

Phenyl-3-butenone-2

2881

158

 

Phenylacetaldehyde

2874

116

 

Phenylacetaldehyde dimethyl acetal

2876

40

 

Phenylacetic acid

2878

672

 

Phenylalanine

3726

10488

1-

Phenylethanol

2685

2030

2-

Phenylethanol

2858

68

1-

Phenylethyl 2-methylpropionate

2687

2088

1-

Phenylethyl acetate

2684

573

 

Phenylmethanethiol

2147

477

2-

Phenylphenol

 

 

2-

Phenylpropanal

2886

126

3-

Phenylpropanal

2887

2013

1-

Phenylpropanol

2884

82

3-

Phenylpropanol

2885

80

3-

Phenylpropionic acid

2889

32

2-

Phenylpropionic acid

 

10164

3-

Phenylpropyl 2-methylpropionate

2893

303

3-

Phenylpropyl 3-methylbutyrate

2899

462

3-

Phenylpropyl 3-phenylpropionate

 

 

3-

Phenylpropyl acetate

2890

222

3-

Phenylpropyl benzoate

 

 

3-

Phenylpropyl butyrate

 

507

3-

Phenylpropyl cinnamate

2894

338

 

Phthalic acid

 

 

 

Phthalide

 

 

 

Phytol

 

10302

iso

Phytol

 

10233

 

Phytyl acetate

 

 

2-

Pinene

2902

2113

2(10)-

Pinene

2903

2114

iso

Pinocamphone

 

11125

 

Pinocarveol

3587

10303

 

Piperazine

 

 

 

Piperidine

2908

675

 

Piperine

2909

492

 

Piperonal

2911

104

 

Piperonyl acetate

2912

2068

 

Piperonyl acetone

2701

165

 

Proline

3319

10490

 

Propanal

2923

90

 

Propanal 3-methylbutyl propyl acetal

 

10066

 

Propanal di(2-methylpropyl) acetal

 

10027

 

Propanal diethyl acetal

 

10018

 

Propanal dimethyl acetal

 

 

 

Propanal ethyl 2-methylpropyl acetal

 

10058

 

Propanal ethyl 3-methylbutyl acetal

 

10038

 

Propanal ethyl methyl acetal

 

 

1,3-

Propanedithiol

3588

11929

1-

Propanethiol

3521

11816

2-

Propanethiol

 

11565

1,2,3-

Propanetriol

2525

 

1-

Propanol

2928

50

2-

Propanol

2929

 

2-

Propanone

3326

737

2-

Propanoylthiophene

 

11635

2-

Propenal

 

 

2-

Propenal diethyl acetal

 

10020

1,2,3-

Propenetricarboxylic acid

2010

33

2-

Propenol-1

 

2136

iso-

Propenyl acetate

 

 

1-

Propenyl propyl disulphide

3227

11699

4-

Propenyl-2,6-dimethoxyphenol

3728

 

5-iso

Propenyl-2-methylcyclopentanecarboxaldehyde

3645

 

1-iso

Propenyl-4-methylbenzene

3144

2260

2-iso

Propenyl-5-methyl-5-vinyltetrahydrofuran

3759

11944

iso

Propenylpyrazine

3296

11341

 

Propionic acid

2924

3

2-

Propionylpyrrole

3614

11942

2-

Propionylthiazole

3611

 

 

Propyl 2,4-decadienoate

3648

10889

 

Propyl 2-butenoate

 

 

iso

Propyl 2-butenoate

 

10729

 

Propyl 2-hydroxypropionate

 

 

iso

Propyl 2-methyl-2-butenoate

3229

10733

iso

Propyl 2-methylbutyrate

3699

 

 

Propyl 2-methylbutyrate

 

10891

 

Propyl 2-methylpropionate

2936

289

iso

Propyl 2-methylpropionate

2937

290

 

Propyl 3-methylbutyrate

2960

443

iso

Propyl 3-methylbutyrate

2961

445

 

Propyl 4-hydroxybenzoate

2951

678

iso

Propyl 4-oxopentanoate

 

 

 

Propyl acetate

2925

192

iso

Propyl acetate

2926

193

iso

Propyl benzoate

2932

652

 

Propyl benzoate

2931

677

 

Propyl butyrate

2934

266

iso

Propyl butyrate

2935

267

 

Propyl cinnamate

2938

324

 

Propyl decanoate

 

 

iso

Propyl decanoate

 

10730

 

Propyl dodecanoate

 

 

iso

Propyl dodecanoate

 

 

 

Propyl formate

2943

340

iso

Propyl formate

2944

503

 

Propyl heptanoate

2948

367

 

Propyl hexadecanoate

 

10893

iso

Propyl hexadecanoate

 

10732

 

Propyl hexanoate

2949

311

iso

Propyl hexanoate

2950

312

iso-

Propyl nicotinate

 

 

 

Propyl octanoate

 

10892

iso

Propyl octanoate

 

10731

 

Propyl pentanoate

 

679

iso

Propyl pentanoate

 

 

4-iso-

Propyl phenol

 

 

 

Propyl phenylacetate

2955

229

 

Propyl propionate

2958

403

iso

Propyl propionate

2959

404

iso

Propyl tetradecanoate

3556

386

 

Propyl thioacetate

3385

11576

4-iso-

Propyl-2-cyclohexenone

 

11127

4-iso

Propyl-2-methoxy-1-methylbenzene

 

11224

1-iso

Propyl-2-methoxy-4-methylbenzene

3436

11245

2-iso

Propyl-3-methylthiopyrazine

 

11342

1-iso

Propyl-4-methylbenzene

2356

620

2-iso

Propyl-4-methylthiazole

3555

 

2-iso

Propyl-5-methyl-2-hexenal

3406

10361

2-iso

Propyl-5-methylphenol

3066

174

2-iso

Propyl-5-methylphenyl acetate

 

2308

2-iso

Propyl-5-methylphenyl formate

 

 

2-iso

Propyl-5-methylpyrazine

3554

2268

4-iso

Propylacetophenone

2927

651

 

Propylamine

 

601

iso

Propylamine

 

10480

4-iso

Propylbenzaldehyde

2341

111

4-iso

Propylbenzyl acetate

 

 

4-iso

Propylbenzyl alcohol

2933

88

3-

Propylidenephthalide

2952

494

2-iso

Propylphenol

3461

11234

2-

Propylphenol

3522

11908

4-

Propylphenol

3649

 

 

Propylpyrazine

 

11362

2-iso

Propylpyridine

 

11400

4-iso

Propylpyridine

 

 

3-

Propylpyridine

 

11419

2-

Propylthiazole

 

 

2-

Propylthiazolidine

 

 

iso

Pulegol

2962

2033

iso

Pulegone

2964

2051

iso

Pulegyl acetate

2965

2067

 

Pyrazine

 

11363

 

Pyridine

2966

604

 

Pyrrole

3386

2318

2-

Pyrrolecarbaldehyde

 

11393

 

Pyrrolidine

3523

10491

 

Quinic acid

 

 

 

Quinine

 

 

iso

Quinoline

2978

487

 

Quinoline

3470

11364

 

Quinoxaline

 

11365

 

Sabinene

 

11018

 

Sabinene hydrate

3239

10309

12-alpha

Santalen-14-ol

3006

74

12-beta

Santalen-14-ol

3006

74

alpha

Santalene

 

 

 

Sclareol

 

10311

 

Sclareolide

3794

 

 

Serine

 

 

alpha

Sinensal

3141

10380

beta

Sinensal

 

10381

 

Sodium 2-(4-methoxyphenoxy)propionate

3773

 

 

Styryl acetate

 

 

 

Tartaric acid

3044

18

 

Taurine

 

 

alpha

Terpinene

3558

11023

gamma

Terpinene

3559

11025

4-

Terpinenol

2248

2229

1-

Terpinenol

3563

10252

alpha

Terpineol

3045

62

beta

Terpineol

3564

10254

 

Terpinolene

3046

2115

 

Terpinyl 2-methylpropionate

3050

300

alpha-

Terpinyl acetate

3047

205

 

Terpinyl butyrate

3049

278

alpha-

Terpinyl formate

3052

348

alpha-

Terpinyl methyl ether

 

 

 

Terpinyl propionate

3053

423

 

Tetradeca-1,5-lactone

3590

2196

 

Tetradecanal

2763

118

 

Tetradecane

 

 

 

Tetradecanoic acid

2764

16

1-

Tetradecanol

 

10314

2-

Tetradecanone

 

11192

2-

Tetradecenal

 

 

1,2,3,4-

Tetrahydro-6-methyl quinoline

 

 

 

Tetrahydrofurfuryl alcohol

3056

2029

5,6,7,8-

Tetrahydroquinoxaline

3321

721

 

Tetrahydrothiophene

 

 

4-(2,5,6,6-

Tetramethyl-1-cyclohexenyl)-3-buten-2-one

 

 

2,6,10,10-

Tetramethyl-1-oxaspiro[4.5]dec-6-ene

3774

10515

2,6,10,10-

Tetramethyl-1-oxaspiro[4.5]decanol-6

3549

11917

1,5,5,9-

Tetramethyl-13-oxatricyclo[8.3.0.0.(4.9)]tridecane

3471

10514

4-(2,5,6,6-

Tetramethyl-2-cyclohexenyl)-3-buten-2-one

2597

145

2,5,5,8a-

Tetramethyl-6,7,8,8a-tetrahydro-5H-1-benzopyran

 

 

alpha,2,2,6-

Tetramethylcyclohexenebutanal

 

 

 

Tetramethylpyrazine

3237

734

 

Theobromine

3591

 

 

Thiamine hydrochloride

3322

10493

 

Thiazole

3615

11642

 

Thiophene

 

11647

2-

Thiophenecarbaldehyde

 

11874

2-

Thiophenemethanethiol

 

 

 

Threonine

 

 

 

Thujyl alcohol

 

 

 

Trideca-1,5-lactone

 

10902

2-

Tridecanone

3388

11194

2,4,7-

Tridecatrienal

3638

685

2-

Tridecenal

3082

2011

 

Triethoxymethane

 

10903

 

Triethyl citrate

3083

11762

2,4,6-

Triethyl-1,3,5-trithiazine

 

 

 

Triethylamine

 

10496

3,5,5-

Trimethyl-1,2-cyclohexanedione

 

11198

1,1,6-

Trimethyl-1,2-dihydronaphthalene

 

 

2,4,6-

Trimethyl-1,3,5-trioxane

 

594

2,4,6-

Trimethyl-1,3,5-trithiane

 

 

2,6,6-

Trimethyl-1,3-cyclohexadiene-1-carboxaldehyde

3389

10383

1-(2,6,6-

Trimethyl-1,3-cyclohexadienyl-2-butenone-1

3420

11197

2,2,4-

Trimethyl-1,3-dioxolane

3441

11423

4-(2,6,6-

Trimethyl-1-cyclohexenyl)-2-butanone

3626

11060

4-(2,2,6-

Trimethyl-1-cyclohexenyl)-3-buten-2-ol

3625

 

4-(2,6,6-

Trimethyl-1-cyclohexenyl)-3-buten-2-one

2595

142

4-(2,2,6-

Trimethyl-1-cyclohexenyl)-3-buten-2-yl acetate

 

 

4-(2,2,6-

Trimethyl-1-cyclohexenyl)-butan-2-ol

3627

 

1-(2,6,6-

Trimethyl-1-cyclohexenyl-2-butenone-1

3243

2340

3,5,5-

Trimethyl-1-hexanol

3324

702

1(2,6,6-

Trimethyl-2,4-cyclohexadienyl)-2-buten-1-one

 

 

3,7,11-

Trimethyl-2,6,10-dodecatrien-1-ol

2478

78

3,7,11-

Trimethyl-2,6,10-dodecatrien-1-yl acetate

 

 

3,7,11-

Trimethyl-2,6,10-dodecatrienal

 

 

3,7,11-

Trimethyl-2,6,10-dodecatrienyl acetate

 

 

2,6,6-

Trimethyl-2-cyclohexen-1-aldehyde

3639

2133

2,6,6-

Trimethyl-2-cyclohexenedione-1,4

3421

11200

3,5,5-

Trimethyl-2-cyclohexenone-1

3553

11918

4-(2,6,6-

Trimethyl-2-cyclohexenyl)-2-butanone

3628

11059

1-(2,6,6-

Trimethyl-2-cyclohexenyl)-2-butenone-1

3659

11053

4-(2,6,6-

Trimethyl-2-cyclohexenyl)-3-buten-2-ol

3624

 

4-(2,6,6-

Trimethyl-2-cyclohexenyl)-3-buten-2-one

2594

141

6,10,14-

Trimethyl-2-pentadecanone

 

11205

2,6,6-

Trimethyl-2-vinyltetrahydropyran

3735

10976

2-(2,2,3-

Trimethyl-3-cyclopentenyl)ethanol

3741

 

2-(2,2,3-

Trimethyl-3-cyclopentenyl)ethyl acetate

3657

 

2,2,3-

Trimethyl-3-cyclopentenylacetaldehyde

3592

10325

2,4,5-

Trimethyl-3-oxazoline

3525

2319

6,10,14-

Trimethyl-5,9,13-pentadecatrienone-2

3442

11206

 

Trimethylamine

3241

10497

 

Trimethylamine oxide

 

 

3,3,5-

Trimethylcyclohexanol

 

 

2,2,6-

Trimethylcyclohexanone

3473

686

3,3,5-

Trimethylcyclohexanone

 

 

2,4,6-

Trimethyldihydro-1,3,5(4H)-dithiazine

 

11649

 

Trimethyloxazole

 

11424

2,3,6-

Trimethylphenol

 

 

 

Trimethylpyrazine

3244

735

2,4,6-

Trimethylpyridine

 

 

1,1,6-

Trimethyltetraline

 

 

2,4,5-

Trimethylthiazole

3325

11650

1,1,7-

Trimethyltricyclo[2.2.1.0.(2.6)]heptane

 

 

 

Tripropylamine

 

10495

2,3,5-

Trithiahexane

 

 

1,2,4-

Trithiolane

 

 

 

Tyrosine

3736

 

 

Undeca-1,4-lactone

3091

179

 

Undeca-1,5-lactone

3294

688

2,4-

Undecadienal

3422

10385

 

Undecanal

3092

121

 

Undecanal diethyl acetal

 

 

 

Undecanoic acid

3245

696

1-

Undecanol

3097

751

2-

Undecanol

3246

11826

2-

Undecanone

3093

150

1,3,5-

Undecatriene

3795

 

10-

Undecenal

3095

122

2-

Undecenal

3423

11827

10-

Undecenoic acid

3247

689

2-

Undecenol

 

 

 

Undecyl acetate

 

10906

 

Valencene

3443

11030

 

Valine

3444

 

L-iso

Valine

 

 

 

Verbenol

3594

10304

 

Verbenone

 

11186

 

Vinylbenzene

3233

11022

4-

Vinylphenol

3739

11257

 

Vinylpyrazine

 

11370

 

Viridiflorol

 

10322

Ek-17

PESTİSİT KALINTI LİMİTLERİ 
                                                     Kabul Edilebilir               
                                                      En Yüksek Değer
Pestisitin Adı         Ürünün Adı                     mg/kg (ppm)    AÇıklama
_______________________________________________________________________________________________
Abamectin              Sebzeler                       0.02
Alachlor               Mısır, pamuk tohumu            0.05
Aldicarb               Pamuk tohumu                   0.1     Sulphoxide ve 
                                                             Sulphone'lar dahil
Aldrin ve Dieldrin*    Meyveler                       0.05
(Yağda çözünür)        Sebzeler                       0.1
                       Hububat                        0.02
                       Et(yağında)                    0.2
                       Kümes hayvanları etinde               0.2
                       (Yağında)                      
                       Süt**                          0.006
Alüminium phosphide    Yağlı tohumlar, mısır          0.1
                       Hububat                        0.05
                       Kurutulmuş meyveler            0.01
Amitraz                Armut, pamuk tohumu            0.5     N-2,4 dimethyphenyl-
                       Koyun eti                      0.1     N methyformamidine
                       Meyveler ve sebzeler           0.4     olarak
                       Süt ve ürünleri                0.01
                       Sığır eti                      0.05
Anilazine              Domates, patlıcan, patates     1.0
                       Et                             0.02
                       Süt                            0.01
Atrazine               Mısır                          0.2
                       Üzüm                           0.1
                       Yumuşak Çekirdekli             0.05
                       meyveler                       
Avermectin             Turunçgiller                   0.02
Azinphos-Ethyl         Elma, armut                    1.0
                       Diğer meyveler                 0.5
                       Patates                        0.05
Azinphos-Methyl        Şeftali, erik, kiraz, elma,    0.5
                       armut, üzüm                    
                       Domates, biber, hıyar, marul, 0.2
                       havuç, lahana, şeker pancarı, 
                       pamuk tohumu, fındık, badem
                       mısır, buğday          
                       Zeytin, patates, soya          0.05
Azocyclotin            Elma                           0.5     Cyhexatin ve azocyc-
                       Sebzeler                       0.2     lothin toplamı
Benalaxyl              Et                             0.5
                       Üzüm                           0.2
                       Kabak                          0.1
                       Süt, yumurta                   0.05
Bendiocarb             Şeker pancarı, sığır eti,      0.05
                       süt, yumurta                   
Benfuracarb            Pamuk tohumu                   0.1
Benomyl                Şeftali, kayısı, kiraz, vişne  3.0     Carbendazim olarak
                       Elma, armut, ayva              2.0
                       Sebzeler                       1.0
                       Turunçgiller                   5.0
                       Hıyar, şekerpancarı            0.5
                       Çeltik, yerfıstığı             0.2
                       Süt ve süt ürünleri            0.05
Bifenthrin             Sığır eti, (yağında)           0.5
(yağda çözünür)        Tavuk eti (yağında)            0.05
                       Sebzeler, elma, üzüm           0.1
                       Pamuk tohumu, tavuk eti               0.05
Bitertanol             Elma, kayısı                   1.0
                       Şeker pancarı                  0.5
                       Buğday                         0.05
Bromacil               Turunçgiller, fındık           0.02
Bromophos              Şeftali, elma, armut           1.0
                       Erik, kiraz, çilek, domates,   0.5
                       biber, hıyar, marul, lahana, 
                       hububat                
                       Mısır                          0.1
                       Havuç                          0.02
Bromopropylate         Sebzeler                       0.5
                       Meyveler                       0.2
                       Turunçgiller                   0.1
Bromoxynil             Mısır, hububat                 0.05
Bupirimate             Üzüm                           0.5
                       Şeftali, kabak                 0.2
Buprofezin             Sebzeler                       0.5
                       Turunçgiller                   0.1
Butralin               Soğan                          0.05
Cadusafoz              Muz                            0.01
Captan                 Turunçgiller                   5.0
                       Armut, elma, kuru üzüm,        3.0
                       domates, biber, patates        
                       Şeftali, kiraz, vişne, erik,   2.0
                       kayısı, yenidünya, üzüm        
                       Marul, soğan, pamuk tohumu     1.0
Carbaryl               Elma, armut, erik, kavun,      3.0
                       bağ yaprağı,                   
                       Meyveler                       2.0
                       Patlıcan, domates, biber,      1.0
                       hıyar, marul, lahana
                       Zeytin, mısır, buğday,                0.5
                       ayçiçeği, soya, fındık, çay, 
                       pamuk tohumu           
                       Patates, koyun, sığır eti      0.2
                       Süt ve süt ürünleri            0.05
Carbendazim            Turunçgiller                   4.0
                       Elma, armut, ayva, üzüm,       2.0
                       domates                
                       Şeftali, kayısı, kiraz, vişne,        1.0
                       yenidünya                      
                       Kabak                          0.5
                       Çeltik, arpa                   0.2
                       Şeker pancarı, buğday          0.1
                       Süt, koyun eti, sığır eti      0.1
Carbofuran             Şeker pancarı                  0.2     3-hydroxycarbofuron
                       Mısır                          0.1     olarak
                       Süt, et                        0.05
Carbosülfan            Meyveler                       0.2
Carboxin               Yerfıstığı, pamuk tohumu,      0.2
                       buğday, arpa                   
Cartap                 Lahana                         0.2
                       Patates                        0.1
Chlordane*             Meyveler ve sebzeler, fındık   0.02
(Yağda çözünür)               mısır, pirinç, buğday   
                       Et(yağında)                    0.05
                       Süt**                          0.002
Chlorfenvinphos        Patates                        0.05
Chlorfluazuron         Sebzeler                       0.2
                       Pamuk tohumu                   0.05
Chloridazon            Şeker pancarı                  0.1
                       Soğan                          0.05
Chloroneb              Pamuk  tohumu                  0.1
Chrorothalonil         Domates, patlıcan, kabak       2.0
                       Üzüm                           0.5
                       Elma, armut                    0.2
                       Patates                        0.1
                       Yerfıstığı                     0.05
                       Şeker pancarı                  0.02
Chlorpyrifos-Ethyl     Şeftali, elma, armut, üzüm     0.5
(Yağda çözünür)        Kuru  üzüm                     1.0
                       Domates, biber, hıyar, marul, 0.2
                       patlıcan, ayçiçeği
                       Zeytin, fındık                 0.1
                       Patates, soğan, lahana, mısır,        0.05
                       buğday, havuç, şeker pancarı, 
                       pamuk tohumu           
                       Peynir                         0.01
Chlorpyrifos-Methyl    Şeftali, erik, kiraz, hububat  0.5
(Yağda çözünür)        Marul, meyveler                0.2
                       Lahana                         0.1
                       Şeker pancarı, sığır eti       0.1
                       Yumurta                        0.05
                       Süt **                         0.01
Chlorsulfuron          Hububat                        0.02
Clofentezine           Elma, üzüm                     0.2
                       Sığır eti, yumurta             0.05
                       Süt                            0.01
Copper Compounds       Meyveler, sebzeler,            10.0
                       turunçgiller, üzüm, zeytin     
                       Şerbetçiotu                    15.0
Cyloate                Şeker pancarı                  0.05
Cyfluthrin             Sebzeler                       0.2
(Yağda çözünür)        Patates, soya                  0.1
                       Mısır                          0.05
                       Buğday, pamuk tohumu           0.02
Cyhalothrin(Lambda)    Meyveler ve Sebzeler           0.2
                       Şeker pancarı                  0.05
                       Patates, zeytin, soya, mısır, 0.02
                       buğday, pamuk tohumu   
Cymoxanil              Üzüm, kabak                    0.05
Cypermethrin           Elma, armut, kiraz             1.0
(Yağda çözünür)        Üzüm                           0.5
                       Domates, biber, hıyar, buğday  0.2
                       Şeker pancarı, patates,        0.1
                       ayçiçeği, mısır, soya, 
                       pamuk tohumu
                       Et (yağında)                   0.2
                       Süt **, yumurta                0.05
                       Havuç                          0.01
Cyroconazole           Üzüm, şeker pancarı            0.02
2,4-D                  Hububat                        0.2
                       Çeltik, mısır                  0.05
                       Süt ve süt ürünleri            0.02
DDT*                   Hububat                        0.1     p,p'-DDT,o,p'-DDT,
(Yağda  çözünür)       Yumurta                        0.5     p,p'-DDE ve p,p'-
                       Et(yağında)                    1       TDE(DDD) toplamı
                       Süt **                         0.02
Dalapon                Şeftali, erik, kiraz, elma,    0.02
                       armut, ayva                    
                       Turunçgiller                   0.01
Dazomet                Turunçgiler, üzüm, soğan       0.01
Deltamethrin           Mercimek, mısır, buğday               0.5
(Yağda çözünür)        Elma, armut, zeytin, soya,     0.1
                       ayçiçeği, pamuk tohumu 
                       Domates, biber, hıyar, marul, 0.05
                       havuç ve diğer meyveler        
                       Süt**                          0.02
                       Patates, şeker pancarı         0.01
Demeton-S-Methyl       Meyveler                       0.4     sulphon ve sulphoxide-
                       Şeker pancarı, pamuk           0.1     ler dahil
                       tohumu                 
Dialifos               Pamuk tohumu                   0.05
                       Patates                        0.02
                       Diğer sebzeler                 0.01
Diazinon               Şeftali, erik, kiraz, kavun    0.3
(Yağda çözünür)        domates, hıyar, marul, lahana, 
                       Elma, armut, üzüm              0.2
                       Zeytin                         0.5
                       Nohut, soya, pamuk tohumu,     0.1
                       şeker pancarı                  
                       Fındık, buğday, biber, soğan   0.05
                       Süt**                          0.02
Dicamba                Hububat                        0.05
                       Şeftali, erik, kiraz           0.02
Dichyofluanid          Üzüm                           3.0
                       Armut, elma                    1.0
                       Domates, kabak                 0.5
Dichloropropene        Sebzeler                       0.02
Dichlorvos(DDVP)       Şeftali, erik, kiraz, elma,    0.1
                       armut, çilek                   
                       Domates, biber, hıyar, marul, 0.2
                       lahana, kurutulmuş meyveler    
                       Mercimek, mısır, hububat       1.0
                       Süt                            0.01
                       Et                             0.05
Diclofob-Methyl        Soğan, mercimek                0.05
                       Sebzeler, hububat              0.02
Dicofol                Sığır eti(yağında)             3.0
(Yağda çözünür)        Süt **                         0.1
                       Şeftali, erik, kiraz           1.0
                       Domates, hıyar                 0.5
                       Turunçgiller, diğer sebzeler, 0.1
                       yerfıstığı                     
Dicrotophos            Soya, pamuk  tohumu            0.02
Diflubenzuron          Şeftali, elma, armut           0.5
                       Pamuk tohumu                   0.1
                       Et, süt, yumurta               0.05
Dimethoate             Şeftali, erik, kiraz, elma,    1.0
                       armut, üzüm                    
                       Zeytin, soya, şeker pancarı,   0.05
                       pamuk  tohumu          
Dimethipin             Et, süt, yumurta               0.02
Diniconazole           Üzüm                           0.05
                       Kuru üzüm                      0.5
Dinobuton              Meyveler                       0.2
Dinocap                Elma, şeftali, üzüm, patlıcan,        0.2
                       kabak                          
Dioxacarb              Patates                        0.05
Dioxathion             Meyveler                       0.2
Diquat                 Şeker  pancarı                 0.1
Ditalimfos             Elma, kabak                    0.5
Dithianon              Elma, üzüm                     0.5
Dithiocarbamates(DTC)  Turunçgiller, karpuz, kabak,   1.0            CS2 olarak
                       fasulye, biber, marul, patlıcan, 
                       lahana, domates        
                       Kiraz, vişne, armut, elma,     0.5
                       erik, kayısı, şeftali, kavun, üzüm, 
                       soğan, hıyar, pamuk tohumu     
                       Nohut, patates, buğday, arpa   0.1
Diuron                 Turunçgiller                   0.2
                       Sert ve yumuşak çekirdekli     0.05
                       meyveler                       
DNOC                   Şeftali, erik, kiraz           0.02
Dodine                 Armuk, ayva, elma, kayısı,     0.5
                       şeftali, yenidünya             
                       Soğan                          0.2
Endosülfan             Şeftali, erik, kiraz, elma,    1.0
(Yağda çözünür)        armut, kavun                   
                       Domates, biber, marul, hıyar, 0.5
                       lahana, üzüm, zeytin           
                       Patates, soya, ayçiçeği,       0.2
                       pamuk tohumu, havuç    
                       Badem, kestane, fındık, mısır,        0.1
                       mercimek, nohut, buğday        
Endrın*                Elma, buğday, pirinç           0.02
(Yağda çözünür)        Et(yağında)                    0.1
                       Süt**                          0.0008
                       Yumurta                        0.2
                       Kanatlı etler(yağında)         1
Ethephon               Kiraz                          5.0
                       Elma, domates                  2.0
                       Üzüm, turunçgiller, biber,     1.0
                       patlıcan                       
                       Hıyar, soğan                   0.5
Ethiofencarb           Biber, domates, hıyar, marul   0.5
                       Süt,  sığır eti                0.02
Ethion                 Şeftali, erik, kiraz, elma,    1.0
(Yağda çözünür)        armut
                       Üzüm                           0.5
                       Et(yağında)                    2.5
                       Yumurta                        0.2
                       Kümes hayvanları(yağında)      0.2
                       Süt**                          0.02
Ethirimol              Kabak, şeker pancarı           0.05
Ethoate-Methyl         Şeftali, zeytin                0.5
Ethoprophos            Üzüm, sebzeler                 0.02
Etrimfos               Elma                           0.4
                       Et, süt                        0.01
Fenamiphos             Turunçgiller                   0.1
                       Muz                            0.05
                       Süt                            0.01
Fenarimol              Hıyar, karpuz, kavun, armut,   0.2
                       elma                           
                       Üzüm, kabak                    0.1
Fenbutatin Oxide       Elma, erik, kiraz, armut,      1.0
                       şeftali, turunçgiller          
                       Et, süt                        0.05
Fenitrothion           Kiraz, elma, armut, üzüm,      0.3
                       şeftali, erik, kayısı          
                       Domates, biber, marul, lahana,        0.2
                       şeker pancarı, hububat 
                       Soya                           0.1
                       Hıyar, pamuk tohumu, et               0.05
                       Süt                            0.002
Fenoxaprop-Ethyl       Soğan                          0.01
Fenpropathrin          Sığır eti(yağında)             0.5
(Yağda çözünür)        Kümes hayvanları eti yağında   0.02
                       Meyveler ve sebzeler           0.2
                       Süt**                          0.1
                       Pamuk tohumu                   0.05
Fenthion               Şeftali, erik, elma, armut,    0.5
(Yağda çözünür)        eytin, kiraz                   
                       Üzüm, lahana                   0.2
                       Buğday                         0.1
                       Et (yağında)                   2.0
                       Süt                            0.05
Fentin acetate         Domates                        0.2
                       Şeker pancarı                  0.1
                       Patates                        0.05
Fentin hydroxide       Şeker pancarı                  0.1
                       Patates                        0.05
Fenvalerate            Elma, armut, erik, kiraz       0.1
(Yağda çözünür)        Şeker pancarı, pamuk           0.05
                       tohumu         
Flubenzimine           Elma                           0.2
Flucythrinate          Pamuk tohumu                   0.1
Flusilazole            Elma, üzüm                     0.05
Flutriafole            Buğday, arpa, şeker pancarı    0.05
Fluvalinate            Elma, şeftali                  0.3
Folpet                 Elma, üzüm, domates            2.0
                       Şeftali, patlıcan, kabak       1.0
                       Patates                        0.02
Formothion             Domates, biber, marul, hıyar   0.1
                       şeftali, erik, kiraz, elma, armut, 
                       zeytin, pamuk tohumu
                       Süt                            0.05
Fosetyl Aluminium      Yumuşak çekirdekli meyveler,   0.2
                       turunçgiller                   
                       Kabak                          0.1
Furathiocarb           Mısır, şeker pancarı           0.02
Gibberellic Acid       Sert çekirdekli  meyveler,     0.1
                       üzüm, turunçgiller             
                       Yumuşak çekirdekli meyveler,   1.0
                       çilek                          
Glyphosate             Sert çekirdekli meyveler,      0.1
                       fındık                         
                       Yumuşak çekirdekli meyveler,   0.02
                       üzüm, turunçgiller             
Heptachlor*            Havuç                          0.2     heptachlor epoxide dahil 
(Yağda çözünür)        Domates, hububat               0.02
                       Turunçgiller                   0.01
                       Sebzeler                       0.05
                       Süt**                          0.006
                       Et (yağında)                   0.2
Heptenophos            Meyveler                       0.2
                       Sebzeler                       0.1
Hexaconazole           Elma, kayısı, üzüm, kabak      0.02
Hexythiazox            Elma, sebzeler, pamuk          0.02
                       tohumu         
Hymexazol              Sebzeler                       0.1
                       Şeker pancarı                  0.05
Iprodione              Üzüm                          2.0
                       Sebzeler                       1.0
                       Patates                        0.2
                       Et, süt, yumurta               0.05
Lenacil                Şeker pancarı                  0.05
Lindane*               Elma, erik, kiraz, üzüm               1
(Yağda çözünür)        Hububat                        0.5
                       Patates                        0.05
                       Domates                        2
                       Çilek                          3
                       Et(yağında)                    2
                       Süt**                          0.01
                       Kümes hayvanlarının            0.7
                              eti(yağında)
                       Yumurta                        0.1
Linuron                Soya, nohut, mercimek          0.2
                       Çekirdekli meyveler,           0.02
                       ayçiçeği, turunçgiller ve
                       sebzeler                       
                       Pamuk tohumu                   0.01
Malathion              Şeftali, erik, kiraz,          2.0
                       turunçgiller, mısır, zeytin
                       Elma, armut, üzüm, biber,      0.5
                       patates, lahana, soğan, hıyar, 
                       domates, marul, havuç, 
                       şerbetçiotu                    
                       Hububat, fındık, kavun, nohut, 
                       mercimek, kurutulmuş meyveler  8.0
                       Soya, pamuk tohumu             0.2
Maleic Hydrazide       Patates                        30.0
                       Soğan                          10.0
Metalaxyl              Üzüm                           1.0
                       Et                             0.5
                       Kabak                          0.2
                       Patates, ayçiçeği, süt, yumurta       0.05
Methabenzthiazuron     Mercimek, nohut, soğan,        0.05
                       ayçiçeği
                       Hububat                        0.02
Methacrifos            Hububat                        0.01
Methamidophos          Domates, biber, hıyar, marul, 0.2
                       patlıcan, kabak        
                       Soya, pamuk tohumu             0.05
                       Et, süt, yumurta               0.01
Methazole              Patates, soğan, turunçgiller   0.01
Methidathion           Şeftali, erik, kiraz, elma,    0.2
                       üzüm, armut
                       İncir, zeytin, fındık          0.05
Methiocarb             Meyveler, şeker pancarı, 
                       fındık, hububat, et, süt       0.05
Methomyl               Kiraz                          0.2
                       Sebzeler, soya, mısır, patates, 0.1
                       pamuk tohumu                   
                       Şerbetçiotu                    3.0
                       Susam, ayçiçeği                0.05
                       Et, süt                        2.0
Methyl bromid         Turunçgiller                   2.0
                       Üzüm, soğan                    0.5
                       Sebzeler                       0.1
                       Mısır, hububat                 0.05
                       Kurutulmuş meyveler            0.02
Metolachlor            Mısır, soya, şeker pancarı,    0.05
                       pamuk tohumu           
Metribuzine            Sebzeler                       0.2
                       Patates, soya                  0.05
                       Mercimek                       0.02
Mevinphos              Domates, biber, hıyar, marul, 0.05
                       ıspanak, patates, bezelye, soğan, 
                       havuç, lahana, karnıbahar      
Molinate               Çeltik                         0.05
Monocrotophos          Enginar, açiçeği, pamuk               0.05
                       tohumu  
                       Üzüm, zeytin, soya, et, süt    0.02
                       ürünleri               
                       Süt                            0.002
Monolinuron            Sebzeler                       0.1
                       Patates                        0.05
Myclobutanil           Elma, üzüm, kabak              0.2
                       Et, süt                        0.01
Noruron                Patates, pamuk tohumu          0.05
Nuarimol               elma, üzüm, kabak, şeker       0.05
                       pancarı                
Omethoate              Şeftali, erik, kiraz           1.0
                       Elma, armut                    0.2
                       Ayçiçeği, şeker pancarı               0.05
Oxadixyl               Üzüm                           0.5
                       Domates, kabak                 0.2
Oxycarboxin            Buğday, pamuk tohumu           0.05
Paraquat               Patates, şeker pancarı, pamuk  0.1
                       tohumu         
                       Çeltik, mısır, et              0.05
                       Çekirdekli meyveler,           0.02
                       turunçgiller, fındık           
                       Süt                            0.01
Parathion              Hububat                        0.05
Parathion-Methyl       Mısır, incir                   0.2
                       Domates, hıyar, biber, soğan, 0.1
                       marul, üzüm, ema, armut, 
                       şeftali, erik, kiraz           
                       Zeytin, fındık                 0.05
Penconazole            Elma, armut, üzüm              0.05
Pencycuron             Pamuk tohumu                   0.02
Pendimethalin          Soğan, ayçiçeği, pamuk         0.02
                       tohumu         
Permethrin             Havuç                          1.0
(Yağda  çözünür)       Elma, sebzeler                 0.4
                       Ayçiçeği, pamuk tohumu         0.1
                       Et (yağında)                   1.0
                       Kümes hayvanları etleri               0.1
                       Süt**                          0.1
Phenmedipham           Şeker  pancarı                 0.05
Phenthoate             Turunçgiller, zeytin           0.1
(Yağda çözünür)        Süt                            0.01
                       Sebzeler, lahana, fındık, çay,        0.05
                       et(yağında)                    
Phorate                Sebzeler                       0.05    sülphoxide ve sulpho-
                       Buğday, pamuk tohumu           0.02    ne'ları  dahil
Phosalone              Şeftali, erik, kiraz, elma,    0.05    
                       üzüm, armut, ayçiçeği, fındık
Phosfolan              Soya, pamuk tohumu             0.1
Phosmet                Şeftali, elma                  0.5
(Yağda çözünür)        Patates                        0.05
                       Et (yağında)                   1.0
                       Süt**                          0.02
Phoshamidon            Elma, armut                    0.3
                       Şeftali                        0.2
                       Enginar, pamuk tohumu          0.02
Pirimicarb             Elma, armut                    0.5
                       Şeftali                        0.3
                       Domates, hıyar, marul, biber, 0.2
                       patlıcan                       
                       Havuç                          0.1
                       Turunçgiller, şeker pancarı,   0.05
                       pamuk tohumu, süt, et          
Pirimiphos-Methyl      Elma, armut, domates, hıyar,   0.5
(Yağda  çözünür)       biber, marul, lahana           
                       Havuç, patates                 0.5
                       Et                             0.05
                       Süt**                          0.05
                       Pamuk tohumu                   0.05
Polyoxin               Elma, şeftali, domates,        0.1
                       patates, patlıcan
Prochloroz             Sığır eti, süt ve ürünleri     0.1
                       Hububat                        0.05
Procymidone            Kayısı, üzüm                   1.0
                       Domates, hıyar, marul, biber, 0.5
                       patlıcan                       
                       Soğan                          0.2
                       Ayva                           0.05
Profenofos             Mısır, soya, pamuk tohumu      0.02
                       Süt                            0.01
Promecarb              Kiraz, erik                    0.3
                       Patates                        0.05
Prometryn              Havuç, ayçiçeği, pamuk         0.05
                       tohumu         
                       Patates, mercimek, nohut       0.02
Propamocarb            Kabak                          0.2
Propanil               Çeltik                         0.05
Propargite             Şeftali, erik, elma, armut,    2.0
                       üzüm                           
(Yağda çözünür)        Çilek, domates, hıyar, biber, 0.5
                       marul, patlıcan                
                       Et(yağında)                    0.1
                       Süt **                         0.1
                       Yer fıstığı                    0.05
Propoxur               Elma, armut                    2.0
                       Patates                        0.1
                       Süt, et                        0.05
Prothiophos            Elma                           0.02
Pyrazophos             Elma, şeftali, kabak           0.05
                       Hububat                        0.01
Pyridaphenthion        Sebzeler                       0.02
Pyridate               Mısır                          0.05
Quinalphos             Meyveler, lahana               0.05
                       Patates, pamuk tohumu          0.01
Quinomethionate        Turunçgiller                   0.2
                       Meyveler ve sebzeler           0.02
Quintozene             Sebzeler                       0.02    Pentachloroaniline ve
                                                             Methyl pentachlorop-
                                                             henylsulphide dahil
                       Pamuk tohumu, buğday,          0.01
                       yer fıstığı                    
Sethoxydim             Mercimek, soya, pamuk          0.05
                       tohumu         
Simazine               Turunçgiller, mısır            0.05
                       Yumuşak çekirdekli meyveler,   0.02
                       üzüm                           
Sulphur                Meyveler, turunçgiller         10.0
                       Sebzeler                       5.0
Tebuconazole           Hububat                        0.05
Terbumeton             Yumuşak çekirdekli meyveler,   0.01
                               turunçgiller,
Terbutryne             Patates, hububat, ayçiçeği     0.02
Tetrachlorvinphos      Şeftali, erik                  0.5
                       Süt                            0.02
Tetradifon             Domates, biber, hıyar, marul, 0.5
                       patlıcan, kabak, meyveler, 
                       turunçgiller                   
                       Şerbetçiotu                    2.0
                       Pamuk tohumu                   0.02
Tetrasul               Meyveler, sebzeler             0.02
Thiabendazole          Turunçgiller, elma, armut      2.0
                       Çeltik, buğday, et, süt               0.1
Thiobencarb            Çeltik                         0.02
Thiodicarb             Sebzeler                       0.5
                       Soya, pamuk tohumu             0.1
                       Mısır                          0.02
Thiometon              Meyveler, pamuk tohumu         0.02    Sulphoxide ve sulpho-
Thiophanate-Methyl     Şeftali, kayısı, kiraz, vişne  2.0     ne'lar dahil
                       Armut, elma, ayva, yenidünya   1.0
                       Kabak, hıyar                   0.5
                       Et, süt                        0.1
Tolclofos, Methyl      Buğday, pamuk tohumu           0.05
                       Sebzeler                       0.02
Tralomethrin           Pamuk tohumu                   0.01
Triadimefon            Üzüm                           0.2
                       Kabak                          0.1
                       Elma, şeftali, şeker pancarı, 0.01
                       hububat, et, süt               
Triadimenol            Hıyar, kabak, üzüm             0.1
                       Hububat, et, tavuk             0.05
                       Süt                            0.01
Triazophos             Turunçgiller                   0.5
                       Elma, şeftali                  0.1
                       Mısır, hububat                 0.05
                       Patates, pamuk tohumu          0.02
                       Et, süt                        0.01
Trichlorfon            Şeftali, elma, armut, erik,    0.5
                       kiraz                          
                       Çilek, üzüm, domates, biber,   0.2
                       hıyar, marul, lahana           
                       Patates, zeytin, süt           0.05
Tridemorf              Üzüm, kabak                    0.1
                       Mısır, şeker pancarı, hububat,        0.02
                       ayçiçeği                       
Triflumizole           Üzüm                           0.5
                       Kuru üzüm                      0.2
Triflumuron            Elma                           0.2
Trifluralin            Şeftali, erik, kayısı, kiraz, 0.01
                       elma, armut, ayva, domates, 
                       biber, hıyar, kabak, marul, 
                       lahana
                       Havuç, soğan                   0.2
                       Ayçiçeği, pamuk tohumu         0.02
Triforine              Elma, şeftali                  1.0     Chloral hydrate olarak
                       Kabak, hıyar                   0.2
Vamidothion            Elma                           0.2     Sulphoxide ve sulpho-
                       Şeftali, erik, kiraz           0.05    ne'lar  dahil
Vernolate              Soya                           0.02
Vinclozolin            Kiraz, vişne, kayısı, üzüm     1.0
                       Ayva, domates, diğer Ssebzeler 0.5
                       Et, süt                        0.05
_______________________________________________________________________________________________
* Çevresel kaynaklardan ortaya çıkan kullanımı yasaklanmış, (ruhsatlı olmayan) 
pestisitlerin kalıntı limitleridir. Bu kalıntılar bulaşanlar olarak değerlendirilmektedir.
** Yağda çözünür Pestisit kalıntıları;Süt ürününde yağ miktarı % 2'den az ise, 
süt için verilen kabul edilebilir en  yüksek değerin yarısı, yağ miktarı  % 2'den  
fazla ise .süt için  verilen kabul  edilebiliren yüksek değerin 25  katı olarak 

yağ üzerinden uygulanır.

 

 

Ek:18 YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI

28.4.2002 tarih ve 24739 sayılı Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik hükümleri gereği yürürlükten kaldırılmıştır.

Veteriner ilaçları tolerans düzeyler ile ilgili hükümler Türk Gıda Kodeksi Tebliğleri başlığı altına yer alan Hayvansal Kökenli Gıdalarda Veteriner İlaçları Maksimum Kalıntı Limitleri Tebliği nde yer almaktadır.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ek:19   YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI


25.8.2002 tarih ve 24857 sayılı Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik hükümleri gereği yürürlükten kaldırılmıştır.

Beslenme Etiketlemesi ile ilgili hükümler Türk Gıda Kodeksi Tebliğleri başlığı altına yer alan “Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliğ” inde yer almaktadır.
 
 
 
Ek:20 YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI25.8.2002 tarih ve 24857 sayılı Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik hükümleri gereği yürürlükten kaldırılmıştır.

Beslenme Etiketlemesi ile ilgili hükümler Türk Gıda Kodeksi Tebliğleri başlığı altına yer alan “Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliğ” inde yer almaktadır.
 
 
 
 
Ek:21 YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI
 
25.8.2002 tarih ve 24857 sayılı Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik hükümleri gereği yürürlükten kaldırılmıştır.

Beslenme Etiketlemesi ile ilgili hükümler Türk Gıda Kodeksi Tebliğleri başlığı altına yer alan “Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliğ” inde yer almaktadır.
 
 
 
 
TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİ
Ek-22GIDA MADDELERİNİN NET MİKTARLARINA AİT TOLERANS DEĞERLERİ______________________________________

TOLERANS DEĞERLERİ

NET MİKTAR

g veya ml NET MİKTARIN % Sİ g veya ml

______________________________________

5 - 50 9 -

50 - 100 - 4.5

100 - 200 4.5 -

200 - 300 - 9

300 - 500 3 -

500 - 1000 - 15

1000 - 10000 1.5 -
 
 
 

  EK:23
ALÇAK VE YÜKSEK DANSITE POLIETILEN İLE İLGİLİ TEKNİK ÖZELLİKLER
Temel maddenin istenen kullanıma ve aşağıdaki belirtilen şartlara uygun olması halinde alçak ve yüksek dansite polietilenin yiyecek maddeleriyle temasında bir sakınca yoktur:
1. Ilkel madde olarak aşağıdakiler kullanılabilir:
1.1. Etilen monomerleri
1.2. Komonomer miktarı % 15'i geçmeyecek şekilde (1-8) karbon atomu içeren alken - 1 tipi olefinlerle etilenin kopolimerleri.
2. Polietilenin erime indeksi 100' ün üstünde olmalıdır .
3. Polimerlerin hazırlanması ve işlenmesi esnasında yalnız aşağıda belirtilen fabrikasyon yardımcı maddeleri aşağıda gösterilen en yüksek miktarı aşmamak üzere katkı maddesi olarak kullanılabilirler :
3.1. Işleme Kalıntıları .
3.1.01. Ca, Al, Si, Ti, Cr, V un oksitleri. Toplam olarak en çok % 0.1.
3.1.02. Sodyum karbonat, potasyum karbonat, potasyum klorür, sodyum klorür, petrolün hidrokarbon fraksiyonları ve 3.1.01 de belirtilen maddeler polietilenin ağırlıkça % 0.3 ünden az olacaktır.
3.1.03. Alçak basınç tekniğiyle üretilen polietilende Ti, Mg, Fe, Al, Si, Cr ve Cl en çok % 0.2 oranında bulunabilir .
3.2. Emülgatör ve süspansiyon artıkları . Emülgatör ve süspansiyon artıkları toplam olarak işlenmiş polimerin ağırlığının % 0.3 ünden az olacaktır.
3.2.01. Plastik ilkel maddesi etilen oksitten türetilmiş doğal yağ asitleri sınırsız.
3.2.02. Sodyum, potasyum ve amonyum alkil benzen sülfatları , ( alkil grup (C10- C20))
3.2.03. Sodyum, potasyum ve amonyumun alkil benzen sülfonatları (alkil grup (C10-C20))
3.2.04. Etilen oksitin monobazik alifatik asitler (C10-C20) ve sodyum ve amonyum sülfatlarla kondensasyon ürünleri.
3.2.05. Etilen oksitin monohidrit alifatik alkoller ve sodyum sülfatlarıyla kondansasyon ürünleri (Alkol grubu C12- C20)
3.2.06. Propilen oksitin monobazik alifatik asitler ( C12 - C20 ) amonyum tuzlarıyla (sülfatlar) kondensasyon ürünleri.
3.3. Stabilizanlar. Hepsinin toplamı polimerin en çok % 1’i oranında olacak.
3.3.01. 2-6 Ditertbutil - 4- metil fenol ve 2 - 3 - tert butil - 4 - hidroksi anisol
3.3.02. 4-4 tlyobis - ( 3 - metil - 6 -tertbutil - fenol - 1). En çok % 0.5
3.3.03. Dilauril - tiyo - dipropionat
3.3.04. Distearil - tiyo - dipropionat
3.3.05. Dimiristil - tiyo - dipropionat
3.3.06. n - oktadesil - beta - ( 4 - hidroksi -3 . 5 - ditersiyerbutil - fenil ) propionat
3.3.07. 3.5 - trimetil - 2.4.6. - tri ( 3.5 -ditertbutil - 4 - hidroksibenzil ) benzen
3.3.08. Tetra (metilen - 3.5. - diterbutil - 4 -hidroksi - hidrosinemat ) metan
3.3.09. 4 - hidroksi - 3 -metil -5 -tersiyerbutil benzil-malonik asit distearil ester. En çok % 0.5
3.3.10. 5 -4 -hidroksi - 3 - 5 - dimetil benziltiyo glikol asit stearil ester. En çok % 1.0
3.3.11. 2 (2' - hidroksi -3 - tersiyer butil - 5' metil fenil ) -5 - kloro benzo triazol. En çok % 0.3.
3.3.12. Epoksi halinde soya veya hintyağı. En çok % 0.5 . Yalnız bunların epoksi oksijen miktarı % 8'den az olacak ve iyot indisi 6'yı geçmeyecektir.
3.3.13. Tri ( nonilfenil ) fosfit ve tri ( mono - nonilfenil ) fosfit ve bunların tri ( di -no - nil fenil ) fosfit ile karışımları . En çok % 1.0
3.3.14. Bi ( 3.3 - bi ( 4- hidroksi -3 - tersiyer butil fenil ) bunatik asit )- glikol esteri . En çok % 0.5
3.3.15. Dioktadesil monosülfit. En çok % 0.2.
3.3.16. 2.5 - bi ( 5 -tersiyer butil benzoxazoyl ( 2') tiyofen . En çok % 0.05. Polietilen üretimi sırasında bu stabilizan kullanılmış ise; polietilen, ambalajlanacak maddenin içindeki yağla temas edecek şekilde kullanılamaz.
3.4. Polietilen ham maddesine kaydırıcı ve parlatıcı , bloklanmayı önleyici , antistatik antioksidan ve benzeri katkı maddelerinin ilavesi gerektiğinde aşağıdaki maddeler gösterilen miktarları aşmayacak şekilde kullanılabilir.
3.4.01. Stearik asit amidi % 0.2
3.4.02. Oleik amid asidi % 0.2
3.4.03. Erusik asit amidi % 0.2 } Bu amidlerin toplamı en çok % 0.2 olacaktır.
3.4.04. Behenik asit amidi
3.4.05. Linoleik asit amidi % 0.2
3.4.06. Gadolik asit amidi % 0.2
3.4.07. Butillendirilmiş hidroksi toluen ( 2 - 6 ditersiyer butil p-cresol. En çok % 1.0
3.4.08. N-N-bis ( 2 -hidroksi etil ) alkil ( C1 - C12 ) amin. En çok % 0.1
3.4.09. Ağırlık olarak en az % 0.081 laurik asit dietanol amid içeren şekilde doğal doymuş yağ asitlerinin dietanolamidi. En çok % 0.5
3.4.10. Silisyum dioksit . En çok % 0.6.
3.4.11. Doğal yağ asitlerinin gliserin esterleri (mono ve di gliseridler) .En çok % 2.0
3.4.12. Kalsiyum, magnezyum, mangan, aluminyum, çinko, sodyum, potasyum, stearatlar. En çok toplam % 0.5.
3.4.13. Uzun zincirli alifatik aminlerin etilenoksit ile kondensasyonundan elde edilen tersiyer amin. En çok % 0.1.
3.4.14. Bis stearil ve/veya palmitoyl etilen diamin . Toplam en çok % 2.0.
3.4.15. Tri ( 2-metil-4-hidroksi -5- tersiyer butil fenil). Butan Sulu gıdalarla temasta en çok %0.5. Yağlı gıdalarla temasta en çok % 0.1
3.4.16. Polietilen glikol mono dodesil eter ( mono etilen glikol miktarı : 0.2 yi geçmeyecek ). En çok % 0.25
3.4.17. Büyük miktarı doymuş yağ asitleri olarak , düz halkalı doğal yağ asitlerinin kolinester klorürleri. En çok % 0.15.
3.4.18. Köpük polimerlerin üretiminde kullanılan azokarbonamid. En çok % 1.0
3.4.19. p.p' - oksi bis - benzen sulfonil hidrazit . En çok % 0.5.
3.4.20. Klorlandırılmış parafin wax pudrası. En çok % 0.5.
3.4.21. Stabilleştirilmiş izobütilen ve izopren kopolimeri. En çok % 0.5.
3.4.22. 2-hidroksi - 4- n oktoksi benzofenon ( yalnız gıda tablosunun 1, 2, 4, 5 kategorisinde gösterilen yiyecek türleriyle temasta % 0.5'I geçmemek üzere .)
3.4.23. C9 dan C12 ye kadar arıtılmış izoparafin.
Sentetik parafinler aşağıda belirtilen koşullara bağlı olarak yiyeceklerin paketleme, hazırlama ve üretiminde kullanılan malzemelerin kaplanmasında ve kaplama ve/veya bu malzemeye emdirme yoluyla sakıncasızca kullanılabilir.
a ) Katkı maddesi parafin , hidrokarbon bileşimine katalitik olarak dönüştürülen karbon monoksit ve hidrojenden Fischer - Tropsch prosesiyle sentez edilmiştir. Düşük molekül ağırlıklı kısımlar damıtmayla ayrılır. Kalıntı hidrojenlenir ve bundan sonra aktif karbondan perkole edilmek suretiyle işlenir.
b) Sentetik parafinler aşağıda belirtilen koşullara uyacaktır.
3.4.23.01. Maddenin donma noktası 93 C tan fazla olmayacaktır.
3.4.23.02. Maddenin yağ miktarı % 0.5 i geçmeyecektir.
3.4.23.03. Maddenin emiciliği 0.01 i geçmeyecektir. (88 C ta didekahidro naftalen içinde 290 milimikronda)
3.4.24. Sitrik asit
3.4.25. Vanilya
3.4.26. Titan dioksit. En çok % 2
3.4.27. 1 mol dodekanol ile doyurulmuş sekiz dokuz mol etilen oksit. En çok % 0.2
3.4.28. 2-2 dihidroksi-3-di (alfametil siklo hekzil-5-5-dimetil difenil) metan. Kapak bileşimlerinde % 1, yağlı olmayan gıdalarla temasta en çok % 0.2; yağlı gıdalarla temasta oda sıcaklığında film kalınlığı en çok 0.0005 inç olursa kullanılabilecektir.
3.4.29. 4-4 tiyo bis (6 tersiyer butil-m-kresol) en çok % 0.25
3.4.30. Polietilenin su boru hatları ve eklenti yerlerinin yapımında karbon karasının stabilizatör olarak kullanılmasında hiçbir sakınca yoktur. Karbon karası borularda % 2.5, eklenti parçalarında en çok % 3 olabilir. Karbon karası ile stabilize edilmiş boru ve bağlantı parçalarından yapılmış hattaki suya hiçbir zaman floresans içeren maddeler katılamaz.
4. Yukarıda belirtilen koşullara uyan poli etilenden yapılmış ambalaj malzemeleri 4 ve 5. maddelerde belirtilen koşulların yerine getilmesi kaydıyla aşağıdaki gıda maddeleriyle temasta kullanılabilirler .
4.1. Sular ve meyve suları
4.2. Kuru ve katı yiyecek maddeleri
4.3. Sütten yapılmış maddeler
4.4. Et, balık v.b.
4.5. Meyve, sebze
4.6. Süt
4.6.01. UHT süt ve sterilize süt için kullanılacak olan polietilenden yapılmış ambalaj üzerinde hava ve gaz geçirgenliğini önleyici ikinci kat ambalaj malzemesi bulunmalıdır.
4.7. Şeker ve şekerli maddeler
4.8. Polietilenin dışında karton, teneke vb. gibi hava, gaz ve ışık geçirgenliğini önleyen bir koruyucu bulunmak koşuluyla, yağ.
4.9. Sirke ve sirkeli gıda maddeleri.
5. Ekstrakte edilebilme sınırları
5.1. 50° C ta hekzanla ekstraksiyon sonucu ağırlıkça %5.5 ten çok çözünürlük vermeyecektir.

5.2. 25° C ta ksilenle ekstraksiyon sonucu ağırlıkça homopolimerler 11.3, kopolimerler % 30 dan çok çözünürlük vermeyecektir.

 

 

 

EK:24

STIRENIN POLIMERIZASYONU İLE ELDE EDİLEN POLISTIREN VE STIRENBUTADIEN KAUÇUKLARI
İLE İLGİLİ TEKNİK ÖZELLİKLER
Stirenin polimerizasyonu ile elde edilen polistirenin ve stirenbutadien kauçukların gıda maddeleriyle temasta kullanılmasında ön görüldükleri amaca uygun düştükleri ve aşağıda belirtilen koşulları yerine getirdikleri durumlarda hiçbir sakınca yoktur:
1. Monomer olarak stiren monomer kullanılabilir.
1.1. Yağsız gıdalarla temas halinde toplam kalıntı stiren monomer miktarı polimer içinde ağırlıkça % 0.1 den çok olmayacaktır.
1.2. Yağlı gıdalarla temas halinde toplam kalıntı stiren monomer miktarı polimer içinde
ağırlıkça % 0.5 i geçmeyecektir.
1.3. Stiren monomerin içinde bulunabilecek aşağıda belirtilen çözücü maddelerin kalıntıları en çok % 0. 2 olacaktır .
1.3.01. Toluen
1.3.02. Ksilen
1.3.03. Etil benzen
1.3.04. Metil stiren
1.3.05. Divinil benzen
1.4. Polistirenin benzendeki % 1 lik çözeltisinin vizkositesi 250C ta en az 1cp olmalıdır.
2.0. Polimerlerin üretiminde hammadde veya ek fabrikasyon yardımcı maddeleri olarak aşağıdaki maddeler gösterilen miktarı geçmemek üzere kullanılabilirler:
2.1. Aşağıdaki katalizörlerin kalıntıları polimerin ağırlıkça %0.2 sinden çok olmayacaktır.
2.1.01. Tersiyer bütil perbenzoat
2.1.02. Benzoil peroksit
2.1.03. Dikümil peroksit
2.1.04. Azo bis-izobütironitril
2.1.05. Alifatik asit peroksitleri C6-C14
2.1.06. Di-tersiyer bütil hidroperoksit
2.1.07. Tersiyer bütil hidroperoksit
2.1.08. Tersiyer bütil peroksit
2.1.09. Pinen hidroperoksit
2.1.10. Kümil hidroperoksit
2.1.11. Tersiyer bütil perasatat
2.1.12. Potasyum persulfat
2.1.13. Sodyum pirosülfit
2.1.14. Poli-p-di izopropil benzen
2.1.15. Tersiyer bütil peroksi dietil asetat
2.1.16. 2.2-bis (tersiyer bütil peroksi)bütan
2.1.17. 2.2-bis (tersiyer bütil peroksi) hekzan
2.1.18. Azo-bis siklohekzanol karbonitril
2.2. Emülgatör ve suspansiyon maddeleri kalıntıları.
Aşağıda belirtilen emülsüfiye ve suspansiyon elemanlarının toplam kalıntıları işlenmiş polimerin ağırlığının %2.5’inden çok olmamalıdır.
2.2.01. Sodyum, potasyum ve amonyum alkil ve fenil alkil sülfatları, alkil grup C10-C14
2.2.02. Sodyum, potasyum ve amonyum alkil ve benzen sulfonatları ve potasyumla amonyumun alkil- benzen sulfonatları. Alkil grup C10-C20.
2.2.03. Etilen oksitin monoalifatik asitlerin (C10-C20) ve onların sodyum ve amonyum sülfatlarının kondensasyon ürünleri.
2.2.04. Etilen oksitin monoalifatik asitlerin (C10-C20) ve onların sodyum ve amonyum sulfatlarının kondensasyon ürünleri.
2.2.05. Etilen oksitin C7 ve daha çok karbonlu alkil grup içeren fenoller ve onların sodyum ve amonyum sulfatlarıyla kondensasyon ürünleri.
2.2.06. Polietilen glikol (molekül ağırlığı en az 300. etilen glikol dietilen glikolden arınmış).
2.2.07. Polietilen glikol monooleat.
2.2.08. Stearik asit ve sodyum stearat.
2.2.09. Naftalen sulfonuk asidin sodyum tuzu/formaldehit (kondanse edilmiş)
2.2.10. Polivinil alkol ( % 44’lük sulu çözeltisinin 200 Ctaki vizkositesi en az 5.cp.
2.2.11. Polivinil pirolidon ve/veya 1 değerli doymuş alifatik alkollerin (C1-C8) akrilik asit ve metakrilik asit esterleriyle vinil pirolidonun karışık polimerleri.
2.2.12. Trikalsiyum fosfat
2.2.13. Hidroksietil selüloz
2.2.14. Hidroksi metil selüloz
2.2.15. Hidroksi propil selüloz
2.2.16. Hidroksipropil metil selüloz
2.2.17. Polivinil propiyonat
2.2.18. Etilen ve/veya propilen ve/veya bütilenle maleik asit anhidrit kopolimeri (% 5 lik sulu çözeltisinin 250C taki vizkositesi en az 400 cp)
2.3. Aşağıda belirtilen suspansiyon elemanlarının toplam kalıntıları işlenmiş polimer ağırlığının % 2 sinden az olmalıdır:
2.3.01. Dikalsiyum hidrojen fosfat
2.3.02. Fosforik asitler
2.3.03. Potasyum klorür
2.3.04. Kalsiyum klorür
2.3.05. Sodyum klorür
2.3.06. Asetik asit
2.3.07. Sodyum asetat
2.3.08. Lesitin (gıda tipi)
2.3.09. Bentonit
2.3.10. Jelatin
2.3.11. Polivinil asetat
2.3.12. Poliakrilikasitler ve sodyum tuzları
2.3.13. Sodyum nonil fosfat
2.3.14. Sodyum dioktil sulfosüksinat
2.3.15. Mağnezyum sülfat
2.3.16. Sodyum sülfat
2.3.17. Aliminyum sülfat
2.3.18. Baryum sülfat (diğer çözünen baryum tuzlarını içermeyecektir.)
2.3.19. Sodyum 3-etil hekzil sulfat
2.4. Çeşitli polimerizasyon katkı maddeleri: inhibitörler, proses antioksidanları ve zincir transfer edici maddeler toplamı işlenmiş polimerin ağırlığının % 4 ünden az olmalıdır. Aşağıdakilerin kalıntıları bulunabilir.
2.4.01. Inhibitörler
2.4.01.01. 4-Tersiyer bütil katekol, en çok % 0.08
2.4.02. Proses antioksidanları
2.4.02.01. Trinonilfenil fosfit
2.4.02.02. Di-tersiyer bütil p-kresol
2.4.02.03. 2,6-ditersiyer bütil-4-metil fenol
2.4.02.04. Bis-3-3-bis (4’-hidroksi-3’-tersiyer bütil-fenil-butanik asik) glikol esteri
2.4.02.05. 2,2- metilen bis ( 4-metil - fenil-n- butil fenol)
2.4.02.06. 5,5- dimetil-difenil metan
2.4.02.07. 2-2’ dihidroksi -3.3’ -ditersiyerbütil 5,5’ dimetil-fenil metan, tek veya 2.4.02.06.’da belirtilen maddeler ile birlikte polimer ağırlığının en çok % 2’si oranında kullanılabilir.
2.4.03. Zincir transfer edici elemanlar
2.4.03.01. Terpinolen
2.4.03.02. Alfa metil stiren dimeri
2.4.03.03. Alkil merkaptanlar
2.5. pH ayarlayıcıları
2.5.01. Kalsiyum hidroksit
2.6. Antioksidan inhibitörleri
2.6.01. Beyaz mineral yağ (polimer ağırlığının en çok % 5 i)
2.7. Köpük polistirenin yapımında kullanılacak katkı maddeleri ve kullanım sınırları aşağıda verilmiştir.
2.7.01. Azo-dikarbonamid en çok % 5
2.7.02. Zincir uzunluğu C8’e kadar olan alifatik hidrokarbonlar polimer ağırlığının % 10’unu geçmemelidir.
2.7.03. Sodyum bikorbonatın veya karbonatın asetik, fumarik, malonik, sitrik veya tartarik asitlerle karbondioksit veren karışımlarının kalıntıları polimer ağırlığının % 10’unu geçmemelidir.
2.8. Polistirenin darbeye dayanıklığını arttırmak için stiren monomere eklenen katkı maddeleri.
2.8.01. Polibutadien.
Uçucu maddeleri ağırlıkça en çok % 1, toplam kül miktarı en çok % 0.3, hammaddenin vizkositesi 100 0C ta en az 35, en çok 45 cp olmalıdır.
2.8.02. Yağlama veya kalıp ayırma maddeleri. Toplam olarak aşağıda belirtilen maddeler polimer ağırlığının en çok % 8i kadar olacaktır
2.8.02.01. Tabii yağ asitleri (C12-C24) en çok % 1
2.8.02.02. Kalsiyum, mağnezyum ve çinko stearatları, en çok % 1
2.8.02.03. Butil hekzil, etil stearat
2.8.02.04. Dietil hekzil ftalat toplam olarak en çok % 3
2.8.02.05. Didesil ftalat
2.8.02.06. 2- etil hekzanik asit desil esteri, en çok % 5,5
2.8.02.07. Sakkaroz asetat izobutirat ile dibutil ftalatın aynı oranda karışımları toplam olarak en çok % 0. 2
2.8.02.08. Sıvı parafin
2.8.02.09. Oktadesil alkol
2.8.02.10. Rafine edilmiş kemik yağı, kemik katı yağları.Sabunlaşmayanlar en çok % 1 olacaktır.
2.8.02.11. Doğal yağ asitleri gliserin esterleri. En çok % 3
2.8.02.12. Organopolisiloksan ile metil ve/veya fenil grupları,silikon yağı.200C ta vizkozitesi en az 100 santistok /-97.3 cp olacaktır.
2.8.02.13. Bis-stearil ve/veya palmitoyi etilen diamin. Toplam olarak en çok % 2
2.8.02.14. Stearik asit amidi. En çok % 0.1
2.8.02.15. Oleik asit amidi. En çok % 0.2
2.8.03. Alevlenmeyi önleyiciler
2.8.03.01. Hekzabromo siklo dodekan.
Bu maddenin katıldığı kaplarda 14 gün süreyle oda sıcaklığından tutulan hindistan cevizi yağında 1 ppm den fazla brom olmayacaktır. 1000 ml köpük polimerde en çok 1 gr hekza bromo siklo dodekan bulunabilir.
3. Bitirilmiş ürünler peroksit reaksiyonu vermeyecektir.
4. Köpük polimerden yapılmayan polistiren kaplar 90oC ta 24 saat tutulduğu zaman 15 mg/dm2 den çok uçucu madde vermemelidir.Deneye alınacak numunelerin toplam yüzeyi 3 dm2, ağırlığı 10 g olacaktır.
5. Yukardaki koşullara uyan polistirenden üretilmiş ambalaj malzemeleri aşağıdaki gıda maddeleriyle temasta kullanılabilirler.
5.1. Süt ürünleri
5.2. Şeker ve şekerli gıda maddeleri
5.3. Sular, meyva suları
5.4. Yağ ve yağlı gıdalar
5.5. Kuru ve katı gıda maddeleri
5.6. Et ve balık
5.7. Sebze ve meyve

6. Stiren polimerleri alkollü gıdalarla temasta kullanılamazlar.

 

 

 EK:25
POLIPROPILEN İLE İLGİLİ TEKNİK ÖZELLİKLER
Aşağıdaki koşulları yerine getirdiği ve kullanım amacına uyduğu durumlarda polipropilenin gıda maddeleriyle temasında bir sakınca yoktur:
1. Ilkel maddeler olarak aşağıdakiler kullanılır:
1.1. Monomerler- propilen
1.2. Komonomerler.
1.2.01. Etilen
1.2.02. C4-C8 içeren alken-1 tipi olefinler.Propilen içeriği ağırlıkça % 50 den az C4-C8 içeren monemerler % 10’dan çok olmalıdır.
1.2.03. Polipropilenin 1.2.02 deki olefinlerin kopolimerlerinin bir veya daha fazlasıyla karışımı.
1.2.04. 1.2.02. deki olefinlerin çeşitli kopolimerlerinin karışımı.
1.2.05. 1.1, 1.2.02 deki olefinlerin polimerleriyle 1.2.03 ve 1.2.04 deki polimerlerin poliizobütilen, butil kauçuk ve/veya polietilen ile, propilen içeriği ağırlıkça % 50’den az olmaması koşulu ile karışımı.
2. Katkı maddeleri.
2.1. Proses kalıntıları
2.1.01. Sodyum karbonat, potasyum karbonat, potasyum klorür, petrolün hidrokarbon fraksiyonları. Toplam en çok % 0.2.
2.1.02. Ca, Al, Si, Ti, Cr, V oksitleri. Toplam en çok % 0.1.
2.2. Emülsiyon ve suspansiyon elementlerinin toplam kalıntıları işlenmiş polimerin ağırlıkça % 0.3 ünden az olacaktır.
2.2.01. Sodyum, potasyum ve amonyum alkil, benzen ve alkil-benzen sulfatları, alkil grup C10-C20 arası.
2.2.02. Sodyum, potasyum ve amonyumun alkil ve benzen sulfonatları ile potasyum ve amonyumun alkil-benzen sulfonatları,alkil grup (C10-C20)
2.2.03. Etilen oksitin monobazik alifatik asitlerle (C12-C20) kondensasyon ürünleri % 0.2.
2.2.04. Polioksietilen sorbitan monooleat. % 0.2
2.3. Stabilizanlar ve antioksidanlar, toplam en çok % 1
2.3.01. Aseton, nonil fenolve vedilauril-tiyo-diproplonatın kondensasyon ürünleri, en çok % 0.5, yağlı maddelerle temasta kullanıldıklarında en çok % 0.2.
2.3.02. 2,6-di-tert butil-4-metil fenol En çok % 1
2.3.03. 2 ve 3 tersiyer butil -4- hidroksi anisol
2.3.04. 4,4-tiyobis (3-metil-6-tertbutil-fenol-1) En çok % 0.25.
2.3.05. Dilauril-tiyo-diproplonat En çok % 0.5
2.3.06. Distearil-tiyo-dipropionat, en çok % 0.5
2.3.07. Dimisristil-tiyo-dipropionat
2.3.08. n-oktadesil-beta-(4’-hidroksi-3’-5’-ditersiyer butil fenil propionat) en çok % 0.25.
2.3.09. 1. 3. 5.-trimetil-2, 4, 6,-tri (3.5.-ditersiyer butil-4-hidroksi benzil) benzen en çok % 0.5
2.3.10. Tetra (metilen (3.5.-ditersiyer butil-4-hidroksi-) hidrosinenat) metan. En çok % 0.5
2.3.11. Tri (2-metil-4-hidroksi-5-tersiyer butil-fenil) butan. En çok % 0.1
2.3.12. 4-hidroksi-3-metil-5-tersiyer butil-benzil malonik asidin distearil esteri. En çok % 0.5
2.3.13. 4. 5.-hidroksi-3.5-dimetil benzil tiyo glikol asidinin stearil esteri. En çok % 1
2.3.14. 2-(2’-tertbutil-5-metil fenil)-5 klorobenzen triazol.En çok % 0.3
2.3.15. Trinonil fenil fosfit. En çok % 0.1.
2.3.16. Trinonil fenil fosfit, tri (mono nonil fenil) fosfit ve bunların tri (di-nonil fenil fosfit) ile karışımı. En çok % 1.
2.3.17. Diokta desil-monosülfit. En çok % 0.5.
2.3.18. Dioktadesil sülfit. En çok % 0.5
2.3.19. Bi (3.3-bi (4’-hidroksi-3-tersiyer butilfenil)-butanik asidi) glikol esteri. En çok % 0.1.
2.3.20. 2.6-bi(1-metil-oktadesli)-p-kresol. En çok % 0.3
2.3.21. Bütilli, stirenil kresoller. En çok % 0.5
2.3.22. 2(3’ tersiyer butil-2’-hidroksi-5’-metilfenil)-5-kloro benzotriazol. En çok % 0.5. Yağlı ve % 8 alkollü gıdalarda kullanılmaz.
2.3.24. Siklik neopentan tetrayl bis (oktadesil fosfit) (fosfor miktarı ağırlıkça en çok % 7.8-8.2 arası olacaktır). En çok % 0.25.
2.3.25. 4, 4-Siklohekziliden bis (2-siklohekzil) fenol. En çok % 0.1. Yağlı gıdalarla kullanılamazlar.
2.3.26. 2-hidroksi-4-n-oktoksi benzofenon. En çok % 0.5. Yağlı ve alkollü gıdalarla kullanılamaz.
2.3.27. Poli (1-1-siklohekzilen dimetilen-3.3-Tiyopropionat). En çok % 0.5. Alkollü ve yağlı gıdalarla kullanılamaz.
2.3.28. 2.2’-metilenbis (4-metil-6-tersiyerbutil fenol). En çok % 0.1. Yağlı gıda maddeleriyle kullanılamaz.
2.3.29. 1.3.5.-tri (3.5-ditersiyer butil-4-hidroksi benzil-S-triazin-2,4,6- (1H. 3H. 5H) trion. En çok % 0.25. Yağlı gıdalarla kullanılamaz.
2.3.30. 1.3.5.-tris (3.5 ditersiyer bütil-4-hidroksi hidrosinamoyl) hekzahidro-S-triazin. En çok % 25. Yağlı gıdalarla kullanılamaz.
2.3.31. Su boru hatları ve eklenti yerlerinin üretiminde kullanılan polipropilende karbon karasının stabilizan olarak kullanılmasında bir sakınca yoktur. Borularda en çok % 2.5, eklenti yerlerinde en çok % 3.
2.4. Polipropilen ham maddesine parlatıcı ve kaydırıcı, bloklanmayı önleyici, antistatik ve benzeri katkı maddelerinin katılması gerketiğinde aşağıda bildirilen maddeler karşılarında gösterilen miktarları aşmayacak şekilde kullanılabilir.
2.4.01. Kalsiyum ve magnezyum stearat.En çok % 0.4.
2.4.02. Doğal yağ asitlerinin gliserin esterleri (mono ve di gliseridler).En çok % 2
2.4.03. Potasyum ve/veya Sodyum stearat. En çok % 0.2.
2.4.04. Silisyum dioksit. En çok % 0.2.
2.4.05. Stearamid, eurikamid ve oleyamid. Toplam en çok % 0.2.
2.4.06. N, N-bis (2-hidroksi etil) alkil (C12-C18) amin. En çok % 0.15.
2.4.07. Ağırlıkça en az % 81 laurik asit dietanolamid içeren doğal doymuş yağ asitlerinin yağ asidi dietanolamidi. En çok % 0.8
2.4.08. Büyük miktarı doymuş yağ asitleri olmak üzere, düz halkalı doğal yağ asitlerinin (C8-C18) kollnester klorürleri. En çok % 0.15.
2.4.09. Köpük polimerlerin üretiminde kullanılan azodikarbonamid.
2.4.10. Alfa-(karboksimetil)-omega-(tetradisikloksi)-polioksi etilen. En çok % 0.2.
2.4.11. N- asilsarkosinler (asil grup lauril, oleoyl, ya da hindistan cevizi yağının birleşmiş yağ asitlerinden oluşur. En çok % 0.15
2.4.12. Titan dioksit. En çok % 2.
3. Ekstrakte edilebilme sınırları.
3.1. Hekzanda 500C ta ağırlıkça homopolimer % 6.5 , kopolimerler % 5.5’tan çok çözünürlük vermemelidir.
3.2. Ksilende 250C ta ağırlıkça homopolimerler % 10, kopolimerler %30 dan çok çözünürlük vermemelidir.
4. Yukarıda belirtilen koşullara uyan polipropilenden üretilmiş plastik malzeme aşağıdaki gıda maddeleriyle temasta kullanılabilirler.
4.1. Sular, meyva suları
4.2. Kuru ve katı gıdalar
4.3. Süt ürünleri
4.4. Sebze, meyva.
4.5. Et, balık.
4.6. Şeker ve şekerli maddeler.
4.7. Polipropilenin üzerinde karton, teneke gibi hava, gaz ve ısı geçirgenliğini önleyici bir koruyucu bulunması koşulu ile yağ.

 

 

 

 Ek:26
AKRILONITRIL-BUTADIEN-STIREN POLİMERLERİ İLE İLGİLİ TEKNİK ÖZELLİKLER
ABS polimerlerinin istenilen kullanım için uygun olduğu ve aşağıda belirtilen koşulları yerine getirdiği sürece gıda maddeleriyle temasta kullanılmasında bir sakınca yoktur:
1. Bu yönetmeliğin amacı için ABS polimeri deyimi devamlı bir termoplastik faz ve bir dağılmış elastomerik fazdan ibaret kabul edilecektir.
1.1. Katı termoplastik faz grup A dan ve grup B den seçilmiş en az birer, grup C den seçilmiş bir veya daha fazla monomerin kopolimerizasyonu ile hazırlanmış bir ya da daha çok polimerden oluşacaktır.
1.1.01. Grup A monomerleri.
1.1.01.01. Stiren
1.1.01.02. Alkil stiren
1.1.01.03. Halojenli stiren
1.1.02. Grup B monomerleri.
1.1.02.01. Akrilonitril
1.1.02.02. Fumaronitril
1.1.02.03. Maleonitril
1.1.02.04. Metakrilonitril.
1.1.03. Grup C monomerleri.
1.1.03.01. Akrilik famarik, itakonik, maleik, metakrilikasitler ve bu asitlerin monohidrik alkollerle C1 -C8 esterleri.
1.1.03.02. Monobazik, alifatik, karboksilik asitlerin vinil esterleri.
1.1.03.03. Doymuş monohidrit alifatik alkollerin vinil esterleri.
1.2. Elastomerik faz: Elastomerik faz aşağıdaki Elastomerlerin bir ya da birkaçından oluşur ve dağılmış elastomerik faz parçacıkları katı termoplastik fazın polimerlerini kimyasal bağ veya çekme yoluyla içerebilirler.
1.2.01. Polibutadien
1.2.02. Butadien kopolimer kauçukları.
1.2.03. Poliizopron.
1.2.04. Etilen-Propilen kopolimer kauçukları.
1.2.05. Etilen-propilen nonkonjuge dien terpollmer kauçukları.
1.2.06. Etilen-vmilasetat kopolimer kauçukları.
1.2.07. Izobuten-izopren-kopolimer kauçukları.
1.2.08. Akrilik asidin esterlerinin monhidrik doymuş alifatik alkollerle homo veya kopolimerleri.
2. Katkı maddeleri
2.1. Katalizörler. Katalizörler ve bozunma ürünlerinin kalıntıları toplam polimerin ağırlığının % 0.2 sinden az olacaktır. Aşağıdaki katalizör kalıntıları bulunabilir:
2.1.01. Benzoil peroksit. En çok % 0.2.
2.1.02. Alifatik asit peroksitleri C6-C12.
2.1.03. Tersiyer butil perbenzoat.
2.1.04. Kümil hidroperoksit.
2.1.05. Tersiyer butil hidroperoksit.
2.1.06. Dikomil peroksit
2.1.07. Di-tersiyer butil peroksit
2.1.08. Tersiyer butil peroksi dietil asetat.
2.1.09. Azo-bis-izobutironitril.
2.1.10. Potasyum persulfat.
2.1.11. Azo-di izovalerikasit nitril.
2.1.12. Sodyum pirosülfit
2.1.13. Tersiyer butil perasetet.
2.1.14. 2.2-bis (tersiyer butil peroksi) butan
2.1.15. 2.2-bis (tersiyer butil peroksi) hekzan.
2.1.16. Azo-bis siklohekzanoyl karbonitril
2.1.17. Alkil lityum bileşikleri (lityum miktarı 4 ppm’i geçmeyecek)
2.2. Emülsifiyanların toplam kalıntıları polimerin ağırlığının % 2.5’inden az olacaktır. Aşağıdaki emülsifiyanların kalıntıları bulunabilir.
2.2.01. Sodyum, potasyum ve amonyumun alkil ve fenil alkil sulfatları (alkil grup C10-C20). En çok % 2.5
2.2.02. Sodyum, potasyum ve amonyumun alkil ve benzen sulfonatları (alkil grup C10-C20). En çok % 2.5
2.2.03. Etilen oksidin monohidrik alifatik asitlerin (C12-C20) ve bunların sodyum ve amonyum sulfatlarıyla kondensasyon ürünleri.
2.2.04. Etilen oksidin monohidrik alifatik alkollerin (C12-C20) ve bunların sodyum ve amonyum sulfatlarının kondensasyon ürünlerinin toplamı.
2.2.05. Reçine asitlerinin sodyum ve potasyum tozları.
2.2.06. Etilen oksitin C7 ve daha yüksek alkil gruplu fenoller ve bunların sodyum ve amonyum sulfatlarıyla kondensasyon ürünleri.
2.2.07. En az 300 molekül ağırlıklı, etilen glikol ve dietilen glikolden arınmış, polietilen, glikol.
2.2.08. Potasyum ve amonyumalkil-benzen sulfonatları (C10-C20). En çok % 2.5
2.2.09. Sodyum stearat ve stearik asit. En çok % 1.
2.2.10. Poli-N-Vinil-N-metil asetamid. En çok % 0.4.
2.2.11. Naftalen sulfonik asidin sodyum tuzu/kondanse edilmiş formaldehit.
2.3. Süspansiyon elementlerinin toplam kalıntıları polimerin ağırlığının % 0.2 sinden az olacaktır.
2.3.01. Polivinil alkol (20° C den % 4 lük sulu çözeltide vizkozitesi en az 4 cp olacaktır.
2.3.02. Kalsiyum ve sodyum fosfatlar.
2.3.03. Kalsiyum, potasyum ve sodyum klorürler.
2.3.04. Dikalsiyum hidrojen fosfat ve trikalsiyum fosfat.
2.3.05. Asetik asit ve sodyum asetat. En çok % 0.2.
2.3.06. Jelatin
2.3.07. Polivinil piroliden, polivinil pirolidon ve/veya pirolidon un karışık polimerezasyon ürünlerinin 1.1.03.01 deki esterlerle karışımları.
2.3.08. Hidroksietil selüloz.
2.3.09. Sodyum nonil fosfat
2.3.10. Sodyum dioktil sulfosüksinat.
2.3.11. Poliakrilik asitler ve sodyum tuzları.
2.3.12. Polivinil asetat.
2.3.13. Bentonit.
2.3.14. Fosforik asitler.
2.3.15. Sodyum potasyum abietat, hidroabietat, dehidroabietat.
2.3.16. Sodyum, magnezyum ve aluminyum sulfatlar.
2.4. ABS polimerlerinin içinde bulunabilecek aşağıda belirtilen çözücü maddelerin kalıntıları en çok % 0.2 olacaktır:
2.4.01. Toluen
2.4.02. Etil benzen
2.4.03. Etil Asetat.
2.4.04. Butil asetat.
2.4.05. Dioksan
2.5. Stabilizanlar
2.5.01. Çinko oksit ve çinko sulfit. En çok % 1.
2.5.02. Ultraviole stabilizanı olarak aşağıdakiler kullanılabilir:
2.5.02.01. 2(2’-hidroksi-5’-metilfenil) benzotriazol. En çok % 0.3
5.5.02.02. 7-(5’-metil-6’-n-butoksi benzotriazol-(2)-3 fenil kumarin. En çok % 0.1.
2.5.03. Diftalat. En çok % 0.9.
2.6. Antioksidanlar toplam olarak ağırlıkça polimerin % 2’sinden çok olmayacaktır.
2.6.01. Trinonil fenil fosfit.
2.6.02. 2.6-ditersiyerbutil-4-metil fenol
2.6.03. 2.2-metilenbis (4-metil-6-tersiyer butil fenol). En çok % 0.1 Yağlı ve alkollü gıdalarla kullanılamaz.
2.6.04. Dilauril tiyo dipropionat
2.6.05. Butilli, stirenli kresoller. En çok % 0.5.
2.6.06. 2.2’dihidroksi-3.3’-disiklohekzil-5.5’-dimetil-difenilmetan.
2.6.07. 2.2’dihidroksi-3.3’-ditersiyer butil-5.5’-dimetil difenil metan.
2.6.08. 4.4’-tiyobis (3-metil-6-tersiyerbutil fenol-1). En çok % 0.25.
2.6.09. n-oktadesil-beta-(4’-hidroksi-3.5’-ditersiyerbutil-fenil) propionat. En çok % 0.25
2.6.10. Bis-(3.3-bis (4’-hidroksi-3’tersiyer butil fenil)butanik asit glikol esteri. En çok % 0.2.
2.6.11. Tetrametilen (3.5.-ditersiyerbutil-4-hidroksi hidrosinemat) metan. En çok % 0.2.
2.6.12. N-n-alkil-N’ (karboksimetil)-N.N’tirimetilen diğlisin (alkil grup C14 -C18). En çok % 1.35 oda sıcaklığının üstünde kullanılamaz.
2.6.13. 1.3-butandiol.
2.6.14. 2-tersiyerbutil-alfa-(3-tersiyerbutil)-4-hidroksi fenil-p-kumenilbis (p-nonilfenil fosfit. (Fosfor ağırlıkça % 3.8-4 arası). En çok % 1.35, oda sıcaklığının üstünde kullanılamaz.
2.6.15. 2.2’-metilenbis (6-tersiyerbutil-4-etil fenol). En çok % 0.6.
2.6.16. Tri-(2-metil-4-hidroksi-5-tersiyerbutil fenil) butan. En çok % 0.25. Yağlı gıdalarla kullanılamaz.
2.7. Antistatik maddeler.
2.7.01. Alkil sulfonatlar. En çok % 2.5.
2.7.02. Polipropilen glikol (molekül ağırlığı 1800-4000 arası). En çok % 5
2.7.03. Doymuş doğal yağ asitlerinin monogliseridleri. En çok % 0.2.
2.7.04. N.N-bis (2-hidroksietil) alkil (C12-C18) amin. En çok % 0.1 .Paketleme maddesi olarak kullanıldığında en çok % 2.
2.7.05. Düz molekül zincirli doğal yağ asitlerinin kolinester klorürleri. Içlerinde doymuş yağ asidi (C8-C18) oranı yarıdan fazla olmalıdır. En çok % 0.15.
2.7.06. Içlerinde ağırlıkça en az % 81 laurik asit dietanolamid bulunan doğal doymuş yağ asitlerinin dietanolamidi. En çok % 0.2. Kalınlığı 0.1 mm’yi geçmeyen, bir kullanımlık bardakların yapımında kullanıldığında en çok % 1.5
2.7.07. Alkil sulfat, izooktilfenil oksietil alkol,sodyum pirofosfat ve potasyum asetat karışımları. En çok % 0.005.
2.8. Kaydırıcı ve parlatıcılar toplam olarak en çok % 8 oranında bulunabilirler.
2.8.01. Kalsiyum stearat.
2.8.02. Çinko stearat. En çok % 0.5.
2.8.03. Butil, oktil hekzil stearatlar.
2.8.04. Di-(2-etil-hekzil) ftalat ve didesil ftalat. En çok toplam % 3.
2.8.05. 2-etil hekzan asidi desil esteri. En çok % 5.5.
2.8.06. Toplamları % 2’yi aşmamak üzere eşit oranlarda sakkaroz asetat izobutirat ve dibutil ftalat karışımı.
2.8.07. Parafin.
2.8.08. Oktadesil alkol.
2.8.09. Rafine kemik yağı (erimeyen kısım en çok % 1).
2.8.10. Doğal yağ asitlerinin gliserin esterleri. En çok % 4.
2.8.11. Alifatik doymuş asitlerin (C14-C24) esterleri ile sertleştirilmiş balina yağını da içeren tek değerli doymuş alifatik alkollerin (C12-C24) çeşitli karışımları. En çok % 4.
2.8.12. Organo polisiloksanın metil ve/veya viskositesi 20° C ta en az 100 santistok / 97.3 cp olan fenil (silikon yağı) grupları ile karışımı.
2.8.13. Bis-stearil ve/veya palmitoyl etilen dieamin karışımı. Toplam en çok % 2.
2.8.14. Içinde en çok % 0.2 monoetilen glikol bulunan polietilen glikol
2.8.15. Stearamid. En çok % 0.1.
2.8.16. Oleik amid. En çok % 0.02.
2.9. Zincir transfer edici elemanlar ve dolgu maddeleri.
2.9.01. Terpinolen.
2.9.02. Alfa-metil stiren dimeri.
2.9.03. Alkil merkaptanlar.
2.9.04. Silisyum dioksit.
2.9.05. Grafit.
3. Özellikler.
3.1. Polimerize formda monomerler olan 1.12 B grubu monomerlerin nitril içeren monomerlerinde % 3.5 ten az azot bulunmayacaktır.
3.2. Toplam kalıntı stiren monomerleri (alkil ve halojenli stiren monomerleride dahil) % 0.5’i, diğer monomerlerin kalıntısı % 0.2’yi geçmeyecektir.
3.3. Bitirilmiş ürünler peroksit reaksiyonu vermeyecektir.
3.4. Bitirilmiş ürünler dolgu maddelerinden dolayı gıda maddesine koku ve tat bakımından hiç bir etki yapmamalıdır.
3.5. Işlenmiş polimer polimerize şeklindeki grup A ve B monomerlerinden ağırlıkça % 65 ten az içermeyecektir.
3.6. Köpük polimerlerin üretiminde kullanılan azodikarbonamid en çok % 2 oranında olacaktır.
3.7. Köpük polimerden yapılmayan ABS kaplar 90° C da 24 saat tutulunca desimetre kareye 15 mg’dan çok uçucu madde vermeyecektir. Uçucu kısım monomer akrilonitril içermemelidir. Deneye alınacak numunenin toplam yüzeyi 3 dm², ağırlığı 10 gr olacaktır.
4. Yukarıda belirtilen koşullara uygun ABS polimerlerinden üretilen kaplar aşağıdaki gıda maddeleriyle temasta kullanılabilirler:
4.1. Süt ürünleri
4.2. Şeker ve şekerli maddeler
4.3. Yağ ve yağlı maddeler
4.4. Sular ve meyve suları
4.5. Kuru maddeler
4.6. Et, balık
4.7. Sebze, meyve

5. ABS polimerleri alkollü içkilerle temasta kullanılamazlar. 

 

 

 Ek:27
MELAMIN FORMALDEHIT-ÜRE FORMALDEHIT DÖKÜMLER İLE İLGİLİ TEKNİK ÖZELLİKLER
Melamin formaldehit ve üre formoldehit reçinelerin dökülmüş malzeme şeklinde gıda maddeleriyle temasta kullanılmasında, kullanım amacına ve aşağıdaki koşullara uyduğu durumlarda bir sakınca yoktur:
1. Ilkel maddeler.
Melamin formaldehit reçineleri 1 mol melamin ile 3 moldan çok olmamak koşulu ile formaldehit reaksiyona sokularak elde edilir. Melamin fraksiyonunun bir kısmı üre ve benzoguanin ile yer değiştirebilir. Üre formaldehit reçineleri 1 mol üre ile en çok 2 mol formaldehit reaksiyona sokularak hazırlanır.
2. Katkı maddeleri
2.1. Katalizörler. En çok toplam % 1
2.1.01. Formik asit
2.1.02. Asetik asit
2.1.03. Laktik asit
2.1.04. Malik asit
2.1.05. Tartarik asit
2.1.06. Sitrikasit
2.1.07. Hidrolorik asit
2.1.08. Sulfirik asit
2.1.09. Fosforik asit
2.1.10. Sodyum hidroksit
2.1.11. Potasyum hidroksit
2.1.12. Amonyak
2.1.13. Kalsiyum hidroksit.
2.1.14. Magnezyum hidroksit
2.1.15. Yukarıda belirtilen maddelerin tuzları
2.1.16. Ftalik anhidrit.
2.1.17. Tetrakloroftalik anhidrit.
2.2. Lubrifiyanlar. Toplam en çok % 1
2.2.01. Stearik asit
2.2.02. Çinko, kalsiyum ve magnezyum stearatlar
2.2.03. Dioktil ftalat.
2.2.04. Montanik asidin etandiol ve 1, 3-butandiol ile esteri.
2.2.05. Metil ve/veya fenil grubuyla organopolisloksanlar (vizkozitesi 20° C de en az 100 santistik/97.3 cp)
2.2.06. Parafin
2.3. Polimerizasyon kontrol elemanları
2.3.01. Hekzametilen tetraamin
2.3.02. Magnezyum karbonat.
2.4. Dolgu maddeleri.
2.4.01. Selüloz.
2.4.02. Kaolin.
2.4.03. Işlenmemiş ağaç talaşı
2.4.04. Pamuk elyafı
2.4.05. Kireç
2.5. Pigmentler ve boyar maddeler.
2.5.01. Alüminyum
2.5.02. Alüminyum hidrat
2.5.03. Potasyum ve/veya alüminyum silikat.
2.5.04. Alüminyum mono, di, tri stearatlar.
2.5.05. Baryum sülfat
2.5.06. Bentonit
2.5.07. Dimetil, oktadesil, amonyum iyonu ile geliştirilmiş bentonit
2.5.08. Yanmış amber.
2.5.09. Kalsiyum karbonat
2.5.10. Kalsiyum silikat
2.5.11. Kalsiyum sülfat
2.5.12. Karbon karası
2.5.13. Kobalt oksit-alüminyum oksit
2.5.14. Diatome toprağı
2.5.15. Demir oksitleri
2.5.16. Magnezyum oksit.
2.5.17. Magnezyum silikat (talk)
2.5.18. Sienna toprağı
2.5.19. Silis
2.5.20. Titan dioksit
2.5.21. Titan dioksit-magnezyum silikat
2.5.22. Baryum sulfat-titan dioksit
2.5.23. Çinko karbonat
2.5.24. Çinko oksit
2.5.25. Ek-36’da anılan boyar maddeler.
3. Ekstrakte edilebilme sınırları:
a) Damıtık su
b) Ağırlıkça % 3 asetik asit
c) Hacımca % 10 sulu etanol ile 80° C de ekstrakte edilince 100 mm’ye ya da 1 ml ye 3 mikrogramdan daha fazla formaldehit çözünmemelidir.
4. Yukarıda belirtilen koşullara uyan melamin ve üre formaldehit dökümler aşağıdaki gıda maddeleriyle temasta kullanılabilirler:
4.1. Yağ yağlı gıda maddeleri
4.2. Kuru ve katı gıda maddeleri
4.3. Süt ürünleri
4.4. Et, balık
4.5. Sebze, meyve
4.6. Şeker ve şekerli gıda maddeleri

4.7. Su ve meyve suları

 

 

 Ek:28
DOYMAMIŞ POLIESTER REÇİNELERİ İLE İLGİLİ TEKNİK ÖZELLİKLER
Doymamış poliester reçinelerinin gıda maddeleriyle temasta kullanımlarında, kullanım amacına ve aşağıdaki koşullara uyduğu durumlarda bir sakınca yoktur:
1. Poliester reçineleri 1.1’deki asitlerin bir yada fazlasıyla 1.2 deki alkollerin bir ya da fazlasının kondensasyonu ve bunu izleyerek 1.3’ teki maddelerin bir ya da fazlasıyla kopolimerizasyonundan oluşur.
1.1. Asitler
1.1.01. Akrilik asit
1.1.02. Adipik asit
1.1.03. Azelaik asit
1.1.04. Fumarik asit
1.1.05. Malik asit
1.1.06. Orto, meta, paraftalik asitler
1.1.07. Halojenlenmiş ve hidrojenlenmiş ftalik ya da reçine asitleri
1.1.08. Sebasik asit
1.1.09. Doğal yağ asitleri ve dimerleri
1.1.10. Itakonik asit
1.1.11. Metakrilik asit
1.1.12. Trimelitik asit
1.1.13. Benzoik asit
1.1.14. Klorendik (hekzakloro-endometilen-tetrahidroftalık) asit
1.1.15. Pelargonik asit
1.1.16. Karbik (endometilen-tetrahidroftalik) asit
1.1.17. Izoftalik asit
1.1.18. Tereftalik asit
1.2. Alkoller
1.2.01. Butilen glikol
1.2.02. Dietilen glikol
1.2.03. Dipropilen glikol.
1.2.04. 2,2- dimetil-1.3 propandiol
1.2.05. Etilen glikol
1.2.06. Gliserol
1.2.07. Hidrojenlenmiş bisfenoller
1.2.08. 4.4-izopropiliden difenol-epiklorhidrin
1.2.09. 4.4.-izopropiliden difenolün-polioksipropilen eterleri (2-7.5 mol propiliden 1. oksit içerir)
1.2.10. Mannitol
1.2.11. Nonanol
1.2.12. Propilen glikol
1.2.13. Pentaeritritol
1.2.14. Trimetiloletan
1.2.15. Trimetilol propan
1.2.16. 2.2.4.-trimetil-1.3- pentandiol
1.2.17. Triskolodedekan dimetanol
1.2.18. Alfametilglikosit.
1.2.19. Sorbitol
1.3. Çapraz bağlama elemanları
1.3.01. Adipik, siyanürik, maleik, metakrilik ve ftalik asitlerin allil esterleri
1.3.02. Gliserol, sorbitol, pentaeritritol ve trimetilolopropanın allil eterleri.
1.3.03. Divinil benzen
1.3.04. Metil akrilat
1.3.05. Metil metakrilat
1.3.06. Alfametil stiren
1.3.07. Stiren
1.3.08. Vinil asetat
1.3.09. Vinil toluen
1.3.10. Butil akrilat
1.3.11. Butil metakrilat
1.3.12. Etil akrilat
1.3.13. Etil hekzil akrilat
2. Katkı maddeleri:
2.1. Inhibitörler. Toplam inhibitörler reçinenin ağırlıkça % 0.08 inden çok olmayacaktır.
2.1.01. Benzokinon. En çok % 0.01
2.1.02. Di-tersiyerbutil hidrokinon
2.1.03. Di-tersiyer butil katekol
2.1.04. 2,6-di-tersiyer butil-p-kresol
2.1.05. Hidrokinon
2.1.06. 2,5-difenil-p-benzokinon
2.1.07. Toluhidrokinon
2.1.08. Tersiyer butil hidrokinon
2.1.09. 2 değerlikli fenol. En çok % 0.05
2.2. Hızlandırıcılar. Toplam hızlandırıcılar reçinenin ağırlıkça % 1.5 inden çok olamaz.
2.2.01. Anilin ya da toluidinin tersiyer amini (azot miktarı en çok % 0.1)
2.2.02. Benzil trimetil amonyum klorür. En çok % 0.05.
2.2.03. Kobalt naftenat, kobalt oktoat.Toplam olarak en çok % 0.03 kobalt bulunabilir.
2.2.04. Bakır naftenat
2.2.05. Bakır oktoat
2.2.06. Kalsiyum naftenat
2.2.07. N.N-dietilanilin % 0.4.
2.2.08. N.N-dimetil anilin. En çok % 0.4.
2.2.09. N.N-dimetil-p-toluidin
2.2.10. Etilen guanidin hidroklorür. En çok % 0.05
2.2.11. Çinko naftenat
2.2.12. Çinko oktoat
2.3. Katalizörler
2.3.01. Benzoil peroksit
2.3.02. Tersiyer butil perbenzoat
2.3.03. Klorobenzoil peroksit
2.3.04. Kumen hidroperoksit
2.3.05. Di-tersiyer butil-peroksit
2.3.06. Diklorobenzoil peroksit
2.3.07. Dikümil peroksit
2.3.08. Siklohekzanon peroksit
2.3.09. Lauril peroksit
2.3.10. Metil etil keton peroksit
2.3.11. Tersiyer butil peroktoat
2.3.12. Tersiyer butil hidroperoksit
2.3.13. Asetil aseton peroksit
2.3.14. Metil-izobutil keton peroksit
2.3.15. Tersiyer butil-per-3.5.5.-trimetil hekzanoat
2.3.16. 2.2-bis (tersiyer butil peroksi)-butan
2.3.17. Azo-bis-izobutironitril
2.3.18. P-mentan hidroperoksit
2.4. Inhibitörler, hızlandırıcılar ve katalizörler için çözücüler toplam olarak reçine ağırlığının en çok % 8 ini, her bir çözücü reçine ağırlığının % 4 ünü geçmeyecek.
2.4.01. Dibutil ftalat
2.4.02. Dimetil ftalat
2.4.03. Dietilen glikol
2.4.04. Butil benzil ftalat (ağırlıkça % 1 den fazla dibenzil ftalat içermeyecek)
2.4.05. Trifenil fosfat
2.4.06. Beyaz mineral yağ
2.4.07. Fenollerin (C12-C20) alkil sulfonik asit esterleri
2.4.08. Di-izobutil ftalat
2.4.09. Di-siklohekzil ftalat
2.4.10. Trietil fosfat. En çok % 2
2.4.11. Metil alkol
2.5. Lubrifiyanlar ve şekillendiriciler
2.5.01. Sıvı parafin. En çok % 2
2.5.02. Trikloro etil fosfat
2.5.03. Stearik asit ve sodyum kalsiyum, magnezyum ve çinko tuzları. En çok %5
2.5.04. Hidrojenlenmiş kastor yağı. En çok % 15
2.2.05. Polivinil asetat
2.2.06. Polivinil alkol (viskositesi 20° C de 5 cp)
2.5.07. Polistiren
2.5.08. Klorlanmış mumlar
2.5.09. Polietilen glikol (molekül ağırlığı 1000 den çok olacak)
2.5.10. Selülosteariasetat
2.5.11. Metil ve/veya fenil gruplu organopolisloksan (viskozite 20° C de en az 100 santıstok/97.3 cp)
2.5.12. Lesitin
2.5.13. Montanik asidin etandiol ve 1.3-butandiol ile esteri
2.6. Dolgu maddeleri (sınırsız)
2.6.01. Asbest
2.6.02. Cam lifleri
2.6.03. Doğal ve yapay lifler
2.6.04. Alüminyum oksit ve lifleri
2.6.05. Kalsiyum karbonat
2.6.06. Kalsiyum sülfat
2.6.07. Silika
2.6.08. Alüminyum, mağnezyum, sodyum, potasyum ve kalsiyum silikatlar
2.6.09. Baryum sülfat
2.6.10. Kaolin
2.6.11. Talk
2.6.12. Titan dioksit
2.6.13. Kastor yağı
2.6.14. Polietilen glikol (molekül ağırlığı en az 6000)
2.7. Optik ağartıcı olarak % 1 oranında 7-(5’-metil-6’-n-butoksi-benzotriazol (2)-3-fenil kumarin ve bu optik ağartıcıyı parlatmak için de % 9 oranında disiklohekzil ftalat kullanılabilir.
3. Özellikler:
3.1. Mekanik sürtünmeyle karşılaşacak lifli ürünlerin gıda ile temas edecek yüzlerinde lif bulunmamalıdır.
3.2. Bitmiş ürün peroksit reaksiyonu vermemelidir.
3.3. Suyla ekstrakte edildiğinde % 1 den fazla ekstrakt vermemelidir.
3.4. Uçucu madde miktarı % 0.5 ten çok olmamalıdır.
3.5. Işlenmiş ürün iyice pişirilmiş olup kullanılmadan önce buhar veya en az 80° C sıcaklıktaki yıkama suyu ile iki saat süre ile temizlenmelidir.
4. Yukardaki koşullara uyan doymamış poliester reçineleri aşağıdaki gıda maddeleriyle temasta kullanılabilirler:
4.1. Süt ve süt ürünleri
4.2. Su ve meyve suları
4.3. Kuru maddeler
4.4. Şeker ve şekerli maddeler
4.5. Yağ ve yağlı maddeler
4.6. Et, balık
4.7. Sebze, meyva
4.8. Çapraz bağlama elemanı olarak stiren monomer kullanılmamak koşuluyla alkollü gıdalar.

 

 

 Ek:29
YİYECEK MADDELERİYLE TEMASTA KULLANILAN ASETAL REÇİNELER İLE İLGİLİ TEKNİK ÖZELLİKLER
Kullanma amacına ve aşağıdaki koşullara uyduğu durumlarda asetal reçinelerin yiyecek maddeleriyle temasta kullanılmalarında bir sakınca yoktur.
1. Ilkel madde olarak aşağıdakiler kullanılabilirler.
1.1. Monomer
1.1.01. Formaldehit, trioksimetilenin (trioksan) oligomeri şeklinde de olabilir.
1.2. Komonomerler. Toplam en çok % 6
1.2.01. Etilen oksit
1.2.02. Butandiol diglisit eter
1.2.03. Butandiol formal
1.2.04. 1-3 dioksan
1.2.05. 1-3 dioksolan
1.2.06. Pivalolakton
1.3. Polimerin akışkanlığı gram/10 dakika için 20 yi aşmamalıdır (190° C 2160 g )
2. Katalizör ve polimerizasyon yardımcı maddeleri
2.1. Katalizör. Toplam en çok % 1
2.1.01. Etilamin
2.1.02. Trietilamin
2.1.03. Tri-n-butilamin
2.1.04. Difenilamin
2.1.05. Metil-di-n-stearilamin
2.1.06. Dimetil-dioktadesil-amonyum asetat
2.1.07. Trifenil fosfit
2.1.08. Alüminyum klorür
2.1.09. Demir (III) klorür.
2.1.10. Bor triflorür
2.1.11. Bor tirflorür-eter kompleksi
2.2. Polimerizasyon ayarlayıcıları ve inhibitörler. Toplam en çok % 1
2.2.01. Formaldehit dimetil asetat (methiylal)
2.2.02. Formaldehit dibutil asetat (Butilal)
2.2.03. Sodyum florür. En çok % 0.3
2.2.04. Sodyum klorür
2.2.05. Kalsiyum florür
2.2.06. Sodyum karbonat
2.2.07. Kalsiyum karbonat
2.2.08. Magnezyum karbonat
3. Polimerin üretiminde aşağıdaki fabrikasyon yardımcı maddeleri gösterilen sınırları aşmamak koşuluyla kullanılabilirler
3.1. Stabilizanlar
3.1.01. Poliamidlerin yapısında yalnızca aşağıdaki maddeler bulunabilir.
3.1.01.01. Monomer kalıntıları ve düşük moleküllü bağlama elemanları. Toplam en çok % 2.
3.1.01.02. Katalizör veya reaksiyon ayarlayıcıları ve bunların bağlama elemanları
3.1.01.02.01. Sülfürik asit, fosfarik asit ve bunların sodyum ve kalsiyum tuzları.
3.1.01.02.02. Asetik asit
3.1.01.02.03. Propionik asit
3.1.01.02.04. Adipik asit
3.1.01.02.05. Benzoik asit
3.1.01.02.06. Butilamin. En çok % 0.2
3.1.01.02.07. Siklohekzilamin. En çok % 0.2 toplam en çok % 0.5
3.1.01.02.08. Stearilamin
3.1.01.02.09. N.N-Dimetilaminokapron asidi.
3.1.01.02.10. Doymuş yağ asitleri (C6-C10)
3.1.01.02.11. Stearik asit
3.1.01.02.12. Kaprolaktam ve C-alkil (C1-C3)-substitiye edilmiş kaprolaktamın sodyum bileşikleri. En çok % 1.0
3.1.01.02.13. Stearilizosiyanat
3.1.01.02.14. Siklohekzilizosiyanat
3.1.01.02.15. Hekzametilendiizosiyanat
3.1.01.02.16. Toluylendiizosiyanat
3.1.01.02.17. Difenilmetan-4-4’-dizosiyanat
3.1.01.02.18. Katalizör ve/veya bağlama elemanları. Toplam en çok % 1.5
3.1.01.03. Uzun moleküllü maddeler
3.1.01.03.01. Bifenol-A-biglisideter. En çok % 0.2.
3.1.01.03.02. Di-(3.4-epoksi) siklohekzenil-dimetil metan. En çok % 1.0
3.1.01.03.03. Metilenbikaprolaktam
3.1.01.03.04. Ditersiyerbütilperoksit. En çok % 0.5
3.1.01.04. Kristalizasyon ayarlayıcıları
3.1.01.04.01. Düz zincirli dikarbonik asitleri (C2-C4) poliamidleri ve diaminler
3.1.01.04.02. Serbest aromatik aminleri kullanılamazlar.
3.1.02. Bitirilmiş üründe tat ve koku değişikliği yapmamak koşuluyla üre ve melamin reçineleri 3.1.01. ve 3.1.02. maddelerinin toplamı en çok % 1.5
3.1.03. Poli-N-vinil-prolidon
3.1.04. Disiyandiamid
3.1.05. Risinoleik asidin kalsiyum tuzları. Toplam en çok % 1.0
3.1.06. Tetra metilen (3.5-ditersiyer-Bütil-4-Hidroksinamat) metan. Toplam en çok % 1.0
3.1.07. 1.6-Hekzandiol-bi (3.5 ditersiyer-bütil-4-hidroksi fenil) propionat. En çok % 0.5
3.1.08. 2.6 Di-tersiyerbütil-4-metil fenol
3.1.09. Tersiyer bütil-hidroksianisol
3.1.10. 1.1’-Bi-(2-metil-4 hidroksi-5-tersiyer Toplam en çok % 0.5
bütil-fenil) bütan
3.1.11. 2.2’-Metilen-bi-(4-metil-6-tersiyer bütil fenol)
3.1.12. % 15-25’i beta-dietilamino-etilmetakrilat. % 75-85’i metakrilik asidin metil esterinden oluşan polimer karışımı. En çok % 0.05
3.2. Kaydırıcılar. Toplam en çok % 0.5
3.2.01. Bi-stearoyl ve/veya palmitoyl-etilendiamin. En çok % 0.2
3.2.02. Kalsiyum, mağnezyum ve çinko stearatlar. En çok % 0.3
3.2.03. Montanik asidin etandiol veya 1.3 - bütandiol ile esteri. En çok % 0.2
3.2.04. Doymuş ve doymamış doğal yağ asitlerinin gliserin esterleri. En çok % 0.3
3.2.05. Metil ve/veya fenil gruplar ile organopilisiloksan (silikon yağı) (viskozitesi 20° C ta en az 97.3 cp). En çok % 0.2.
3.3. Dolgu maddeleri olarak cam pamuğu ve tebeşir karışımı, 5-20 mikrometre
4. Ekstraksiyon
4.1. Formaldehit homopolimerlerinin ekstraktlarında 3 mikrogramdan fazla, formaldehit kopolimerlerinin ekstraktlerinda 5 mikrogram/ml den fazla formaldehit bulunmayacaktır .
4.2. Distile su ekstraksiyonunda 2 mikrogram/ml den fazla amin azotu bulunmayacaktır .
5. Bor en çok % 0.008, flor en çok % 0.006 oranında bulunabilir.
6. Bitirilmiş ürün gıda maddelerinde tat ve koku değişikliği yapmamalıdır.
7. pH sı 2.5’ten daha düşük olan maddeler esetal reçinelerle temasta kullanılamazlar.
8. Asetal reçineler içme suyu kabı olarak kullanılamazlar.
9. Asetal reçineler yalnızca aşağıdaki gıda maddeleriyle temasta kullanılabilirler.
9.1. Kuru ve katı gıda maddeleri
9.2. Et ve balık

9.3. Sebze ve meyve

 

 

 

 Ek:30
GIDA MADDELERİYLE TEMASTA KULLANILAN POLIVINILIDEN KLORÜR REÇİNELERİ İLE İLGİLİ TEKNİK ÖZELLİKLER
Kullanım amacına ve aşağıdaki koşullara uyduğu durumlarda poliviniliden klorür (PVDC) reçineleri gıda maddeleriyle temasta kullanılabilirler:
1. Ilkel madde olarak aşağıdakiler kullanılabilir:
1.1. Monomerler
1.1.01. Viniliden klorür
1.1.02. Akrilonitril
1.1.03. Akrilik, metakrilik ve itakonik asitlerin C1-C18 doymamış alifatik alkollerle esterleri
1.1.04. Stiren ya da vinil sulfonik asit. En çok % 2
1.1.05. Malik asit, akrilik asit, itakonik asit, metakrilik asit, akril ve metakrilamidler, metilolakrilamid, metilol metakrilamid. Toplam en çok % 3.
1.2. Stiren ve/veya alfa metil stiren ve/veya alfa metil stiren ve/veya vinil toluen. En çok % 15
2. Aşağıdaki fabrikasyon yardımcı maddeleri gösterilen sınırları aşmamak koşuluyla polimerin üretiminde kullanılabilirler:
2.1. Katalizörler. Katalizörler toplam olarak bitirilmiş ürünün en çok % 5’iolabilir.
2.1.01. Azo izo butirik asit dinitrili. En çok % 0.2
2.1.02. Benzoil peroksit
2.1.O3. Diizopropil perkarbonat
2.1.04. Lauril peroksit
2.1.05. Potasyum persulfat
2.1.06. Sodyum bisulfit
2.1.07. Hidrojen peroksit
2.2. Emülgatörler. Emülgatörler toplam olarak bitirilmiş ürünün en çok % 3’ü olabilir.
2.2.01. Düz zincirli ve dallanmış doymuş C12-C20 alifatik karbonik asitlerin sodyum, potasyum ve amonyum tuzları
2.2.02. Hidroksi oktadekan sodyum sulfonat
2.2.03. C12-C20 oksi yağ asitlerinin sodyum, potasyum ve alüminyum tuzları ve onların sülfolanmış ve asetillendirilmiş ürünleri
2.2.04. Alkil sülfat C11-C20
2.2.05. Alkil sülfonat C12-C20
2.2.06. Alkil aril sülfonat
2.2.07. Alkil, alkilaril ve asil etilenoksit ve onun sülfolanmış ürünleri
2.2.08. 20 etilenoksit gruplu polioksietilen sorbitan monooleat ve polmitat
2.2.09. Sülfosüksinik asidin C4-C16 doymuş alifatik alkollerle esterlerinin sodyum, potasyum ve amonyum tuzları.
2.3. Kolloid önleyiciler. Kolloid önleyiciler toplam olarak bitirilmiş ürünün en çok % 1I olabilir.
2.3.01. Metil selüloz
2.3.02. Hidroksietilselüloz
2.3.03. Hidroksipropilselüloz
2.3.04. Hidroksimetil propil selüloz
2.3.05. Polivinil alkol. (% 4 lük sulu çözeltide 20oC ta viskozite en az 5-cp)
2.3.06. Polivinil pirolidon (%5 lik sulu çözeltide 20oC ta viskozite en az 34 -38 cp)
2.3.07. Vinil pirolidonların vinil asetat ve/veya ortalama molekül ağırlığı 20000 in üstünde propionatla polimer karışımı.
2.3.08. Sodyum ve potasyum aljinat
2.4. Stabilizatörler
2.4.01. Sodyum fosfat
2.4.02. Potasyum stearat
2.4.03. Epokside soya yağı/epoksi oksijen miktarı % 8 den az, bitirilmiş ürün üzerinden hesaplanınca en çok % 1 olmalıdır.
2.4.04. Salisilik asidin P-tersiyerbütilfenil esteri. En çok % 0.75
2.4.05. 2.6-ditersiyerbütil-4-metilfenol. En çok % 0.05
2.5. Kaydırıcılar
2.5.01. Stearamid. En çok % 0.2
2.6. Yumuşatıcı olarak yalnız aşağıdakiler kullanılabilir.
2.6.01. Monomer halinde yumuşatıcılar
2.6.01.01. Asetiltribütilsitrat
2.6.01.02. Dibütilsebakat
2.6.02. Polimer halinde yumuşatıcılar
2.6.02.01. Abipik asitin 1,3 ve 1,4 bütandiol ile pollesteri (ortalama molekül ağırlıkları 1000) ve bunların asetillendirilmiş serbest hidroksil grupları
2.6.02.02. Adipik asit ve/veya azelaik asidin 1, 2 propandiol 1, 3 ve 1,4 bütandiol veya 1,6 hekzahdiolla poliesterleri (ortalama molekül ağırlığı 1000 in üstünde)
3. Bitirilmiş ürün peroksit reaksiyonu vermeyecek ve en çok % 0.3 uçucu madde bulunacak.
4. PVDC reçineleri yalnızca aşağıdaki gıda maddeleriyle temasta kullanılabilirler:
4.1. Kuru ve katı gıda maddeleri
4.2. Yağ ve yağlı gıda maddeleri
4.3. Et ve balık
4.4. Sebze ve meyve
4.5. Sular ve meyve suları
4.6. Şekerli maddeler
4.7. Monomer olarak stiren kullanılmaması koşulu ile alkollü gıdalar.

 


 

 

 Ek:31
REÇİNESEL VE POLIMERIK KAPLAMALAR İLE İLGİLİ TEKNİK ÖZELLİKLER
Metal, kağıt, karton veya çeşitli plastiklere aşağıdaki koşullar uyarınca ve kesintesiz olarak tabaka halinde uygulanacak polimerik ve reçinesel kaplamalar gıda maddeleriyle temasta kullanılabilirler:
1. Ilkel reçine olarak aşağıdakiler kullanılabilirler:
1.1. Kurutucu yağlar, bunların trigliseridleri ya da asitleri
1.1.01. Akgürgen yağı
1.1.02. Kastor yağı
1.1.03. Odun yağı
1.1.04. Hindistan cevizi yağı
1.1.05. Mısır yağı
1.1.06. Pamuk tohumu yağı
1.1.07. Rafine balık yağı
1.1.08. Kendir tohumu yağı
1.1.09. Keten tohumu yağı
1.1.10. Haşhaş tohumu yağ
1.1.11. Kabak çekirdeği yağı
1.1.12. Yabani safran yağı
1.1.13. Susam yağı
1.1.14. Soya yağı
1.1.15. Ayçiçek yağı
1.1.16. Iç yağı
1.1.17. Ceviz yağı
1.2. Yukarda adı geçen yağı asitleri ya da trigliseridlerden tekrar elde edilen yağlarla aşağıdaki poliollerin esterleri:
1.2.01. Bütilen glikol
1.2.02. Etilen glikol
1.2.03. Pentaeritritol
1.2.04. Polietilen glikol
1.2.05. Polipropilen glikol
1.2.06. Propilen glikol
1.2.07. Sorbitol
1.2.08. Trimetilol etan
1.2.09. Trimetilol propan
1.3. Sentetik kurutucu yağlar
1.3.01. Bütadien ve metilstiren kopolimeri
1.3.02. Bütadien ve stiren kopolimeri
1.3.03. Bütadien-stiren-maleikanhidrit kopolimeri
1.3.04. Polibütadien
1.4. Doğal reçineler ve türevleri
1.4.01. Potasyum rengine ya da daha soluk renge inceltilmiş doğal reçineler
1.4.01.01. Çam reçinesi
1.4.01.02. Iç yağı reçinesi
1.4.01.03. Ağaç reçinesi
1.4.02. 1.4.01 deki reçinelerle aşağıdaki poliollerin esterleri:
1.4.02.01. 4.4-sec-bütiliden difenil-epiklorhidrin (epoksi) (2)
1.4.02.02. Dietilen glikol
1.4.02.03. Etilen glikol
1.4.02.04. Gliserol
1.4.02.05. 4 - 4’-izopropilidendifenol - epiklorhidrin. ( epoksi)
1.4.02.06. Metil alkol
1.4.02.07. Pentaeritritol
1.4.03. 1.4.02 deki reçine esterlerinin aşağıdakilerle tepkime ürünleri:
1.4.03.01. Maleik anhidrit
1.4.03.02. 1.5 teki orto, meta, para sübstitüe edilmiş fenol formaldehitler
1.4.03.03. Fenol formaldehit
1.4.04. Reçine tuzları
1.4.04.01. Kalsiyum rezinat
1.4.04.02. Çinko rezinat
1.5. Formaldehidin aşağıdaki fenollerle reaksiyonundan oluşan reçineler:
1.5.01. Metil, etil, propil, izopropil ve bütil fenoller
1.5.02. Para-tersiyer-amilfenol
1.5.03. 4,4’-sekonder-bütilidendifenol
1.5.04. Para-tersiyer bütilfenol
1.5.05. Orto, meta, para kresoller
1.5.06. Para- siklohekzilfenol
1.5.07. 4,4’- izopropiliden difenol
1.5.08. Para-nonifenol
1.5.09. Para-oktilfenol
1.5.10. 3-pentadesil fenol
1.5.11. Fenol
1.5.12. Fenil-orto-kresol
1.5.13. Para-fenilfenol
1.5.14. Ksilenol
1.6. 1.6.01 ve 1.6.02 deki asitlerin 1..6.03 ve 1.6.04 teki alkollerle tepkimesinden oluşan polister reçineleri:
1.6.O1. Polibazik asitler
1.6.01.01. Adipik asit
1.6.01.02. Difenolik asit
1.6.01.03. Fumarik asit
1.6.01.04. Izoftalik asit
1.6.01.05. Malik asit
1.6.01.06. Ortoftalik asit
1.6.01.07. Sebasik asit
1.6.01.08. Tereftalik asit
1.6.01.09. Terpen-maleik asit karışımı
1.6.01.10. Trimellitik asit
1.6.01.11. 1.1 teki yağlardan elde edilen dimerize yağ asitleri
1.6.02. Monobazik asitler
1.6.02.01. Benzoik asit
1.6.02.02. Tersiyer-bütil benzoik asit
1.6.02.03. 1.1 deki yağlardan türetilen yağ asitleri
1.6.02.04. Yalnız yağ ya da yağ asidi bazlı alkid reçinelerle kullanılmak üzere 1.4’ teki doğal reçineler
1.6.03. Polihidrik alkoller
1.6.03.01. Bütilen glikol
1.6.03.02. Dietilen glikol
1.6.03.03. Yalnız alkollü içkilerle temasta kullanılacak poliester reçine kaplamalarda kullanılmak üzere 2.2-dimetil-1.3-propandiol
1.6.03.04. Etilen glikol
1.6.03.05. Gliserol
1.6.03.06. Mannitol
1.6.03.07. Alfa-metil glukosit
1.6.03.08. Pentaeritritol
1.6.03.09. Propilen glikol
1.6.03.10. Sorbitol
1.6.03.11. Trimetilol etan
1.6.03.12. Trimetilol propan
1.6.04. Monohidrik alkoller
1.6.04.01. Setil alkol
1.6.04.02. Desil alkol
1.6.04.03. Lauril alkol
1.6.04.04. Miristil alkol
1.6.04.05. Oktil alkol
1.6.04.06. Stearil alkol
1.7. Epoksi reçineler
1.7.01. (Alkoksi (C10-C16)-2,3-epoksi propan, (Alkil grupları çift sayılı , en çok % 1 C10’ın en az % 48 C12 en az % 18 C14 karbon atomu içermesi ve oda sıcaklığında kuru gıdalarla kullanılması şartı ile.
1.7.02. 4.4’-sekonder- butiliden- difenol- epiklorhidrin
1.7.03. 4.4’-izoporopiliden difenol- epiklorhidrin
1.7.04. 1.7.02 ya da 1.7.03 teki maddenin 1.1 deki yağlar ve yağ asitleri ile tepkime ürünleri
1.7.05. 4.4’- sekonder-bütilidendifenil- epiklorhidrin’in ya da 4.4’- izopropiliden difenol- epiklorhidrin’in aşağıdaki maddelerin bir ya da birkaçıyla kimyasal tepkime ürünleri
1.7.05.01. Mono, di ya da tirimetilolfenolün allil eteri
1.7.05.02. 4.4’- sekonder- bütilidendifenol formaldehit
1.7.05.03. 4.4’-izopropilidendifenol- formaldehit
1.7.05.04. Melaminformaldehit
1.7.05.05. Fenolformaldehit
1.7.05.06. Üreformaldehit
1.7.06. Epokside bütadien
1.7.07. Fenol novolak reçinelerinin epiklorhidrinle tepkimesinden oluşan glisid eterleri
1.8. Aşağıdakilerin bir yada birkaçından elde edilmiş terpen reçineleri:
1.8.01. Dipenten
1.8.02. Alfa-pinen
1.8.03. Beta-Pinen
1.9. Üreformaldehit ve triazin formaldehit reçineleri
1.9.01. Üreformaldehit
1.9.02. Metil, etil, propil, bütil izopropil ya da izobütil alkolle geliştirilmiş üreformaldehit ve melaminformaldehit
1.9.03. 2.4.02 deki amin katalizörlerle geliştirilmiş üre formaldehit
1.9.04. Benzoguanamin-formaldehit
1.9.05. Melaminformaldehit
1.9.06. 2.4.02 deki ve aşağıdaki amin katalizörleriyle geliştirilmiş melamin formaldehit
1.9.06.01. Dimetilamin-2-metil-1-propanol
1.9.06.02. Metilpropanolamin
1.9.06.03. Trietanolamin
1.10. Vinil reçineler
1.10.01. Polivinil asetat
1.10.02. Polivinil alkol
1.10.03. Polivinil bütiral
1.10.04. Polivinil formal
1.10.05. Poliviniliden klorür
1.10.06. Polivinilprolidon
1.10.07. Polivinilstearat
1.11. Selülozik reçineler
1.11.01. Karboksimetilselüloz
1.11.02. Selülozasetat
1.11.03. Selülozasetat-bütirat
1.11.04. Selülozasetat-propionat
1.11.05. Etil selüloz
1.11.06. Etil hidroksietil selüloz
1.11.07. Hidroksipropil melit selüloz
1.11.08. Hidroksipropil metil selüloz
1.11.09. Metil selüloz
1.11.10. Nitroselüloz
1.12. Stiren polimerleri
1.12.01. Polistiren
1.12.02. Alfa-metil Stiren polimer
1.12.03. Akrilonitril ve/veya alfa-metil stiren ile kopolimerize edilmiş stiren
1.13. Polietilen ve kopolimerleri
1.13.01. Etilen-etil akrilat kopolimeri
1.13.02. Izobütilakrilattan türetilmiş toplam polimer birimlerinden ağırlıkça % 35ten fazla içermeyen etilen-izobütil akrilat kopolimerleri
1.13.03. Etilen-vinil asetat kopolimeri
1.13.04. Polietilen
1.14. Polipropilen
1.15. Akrilikler ve kopolimerleri
1.15.01. Etilakrilat ve/veya stiren ve / veya metakrilik asit ile kopolimerize edilmiş akrilamid, daha sonra kopolimer formaldehit ve bütanol ile tepkimeye sokulmuş.
1.15.02. Akrilik asit ve aşağıdaki esterleri
1.15.02.01. Etil
1.15.02.02. Metil
1.15.03. Metakrilik asit ve aşağıdaki esterleri
1.15.03.01. Bütil
1.15.03.02. Etil
1.15.03.03. Metil
1.15.04. Metakrilik asit veya aşağıdakilerden biri veya birkaçıyla kopolimerize edilmiş etil ve metil esterleri:
1.15.04.01. Akrilik asit
1.15.04.02. Etil akrilat
1.15.04.03. Metil akrilat
1.16. Elastomerler
1.16.01. Bütadien-akrilonitril kopolimeri
1.16.02. Bütadien-akrilonitril-stiren kopolimeri
1.16.03. Bütadien-stiren kopolimeri
1.16.04. Bütil kauçuk
1.16.05. Klorlanmış kauçuk
1.16.06. 2-kloro-1.3-bütadien (neopren)
1.16.07. Doğal kauçuk (doğal latex ve doğal latex katıları, dumanlı veya dumansız)
1.16.08. Poliizobütilen
1.16.09. Kauçuk hidroklörür
1.16.10. Stiren-izobütilen kopolimeri
1.16.11. Metakrilonitril-polibütadien kopolimerleri (en çok % 41 metakrilonitril birimi bulunabilir) % 8 den az alkollü gıdalarla temasta kullanılmak üzere
1.17. Poliamid reçineleri
1.17.01. % 20 den çok monomer asidi içermeyen ve dimerize sebze yağı asitleri ile etilendiaminden elde edilmiş poliamid yalnızca oda sıcaklığını aşmayan sıcaklıktaki gıdalarla temasta kullanılabilir.
1.17.02. Maksimum asit değeri 5, maksimum amindeğeri 8.5 olan ve % 10’dan az monomer asit içeren dimerize sebze yağı asitleri ile toplam reçinenin % 10 unu aşmayacak şekilde etilen diamin ve 4,4-bi(4-hidroksifenil) pentonoik asitten elde edilmiş poliamid reçinesi oda sıcaklığının üstüne çıkmamak ve poliamid reçinesinin miktarı bitmiş kaplamanın cm2 nde 2 mgr’ı aşmamak koşulu ile
1.18. Silisler
1.18.01. Metil hidrojen polisiloksan, dimetil polisiloksan ve metilfenil polisiloksandan kaynaklanan siloksan reçineleri.
2. Aşağıdaki fabrikasyon yardımcı maddeleri gösterilen sınırları aşmamak koşuluyla reçinesel kaplamanın üretim ve işlenmesinde kullanılabilirler:
2.1. Plastifiyanlar
2.1.01. Asetil tribütil sitrat
2.1.02. Asetil trietil sitrat
2.1.03. Bütil ftalil bütil glikolat
2.1.04. Bütil sterat
2.1.05. Para-tersiyer-bütil fenil salisilat
2.1.06. Dibütil Sebakat
2.1.07. Dietil ftalat
2.1.08. Diizobütil adipat
2.1.09. Diizooktil ftalat
2.1.10. Epoksidize soya yağı (iyot indisi maksimum 14, peroksit sayısı en az % 6
2.1.11. Etil ftalil etil glikolat
2.1.12. 2.-etilhekzil difenil fosfat
2.1.13. di-2-etilhekzil ftalat
2.1.14. Gliserol
2.1.15. Gliseril monooleat
2.1.16. Gliseril triasetat
2.1.17. Mono izo propil sitrat
2.1.18. Propilen glikol
2.1.19. Sorbitol
2.1.20. Mono-di- ve tristearil sitrat
2.1.21. Trietil sitrat
2.1.22. Trietilen glikol
2.1.23. 3(2-ksenoksil)-1,2 epoksipropan
2.2. Gevşeticiler
2.2.01. N.N’-Distearoyl etilendiamin
2.2.02. Linoleik asid amid
2.2.03. Oleik asid amid
2.2.04. Palmik asid amid
2.2.05. Petrolatum
2.2.06. Polietilen mumu
2.2.07. Polioksietilen glikol monooleat (polioksietilen molekül ağırlğı 300 den büyük)
2.2.08. Politetra-floroetilen
2.2.09. Silisler (vizkozitesi 300 sentistoktan az olmamak üzere). Dimetil polisiloksanlar ve/veya metilfenilpolisiloksanlar. Metilfenil polisiliksan 4 siloksi birime kadar olan siklosiloksanlardan ağırlıkça % 2’den fazla içermeyecektir:
2.3. Yüzey parlatıcılar
2.3.01. Pamukyağı ve yenebilir diğer yağlar
2.3.02. Dibütil sebakat
2.3.03. Dioktil sebakat
2.3.04. Gliseril monosterat
2.3.05. Lanolin
2.3.06. Beyaz mineral yağ
2.3.07. Hurma yağı
2.3.08. Parafin
2.3.09. Petrolatum
2.3.10. Stearik asit
2.4. Katalizörler ve çapraz bağlama elemanları
2.4.01. Silisler için (kalay katalizör miktarı 100 kısım siloksan reçinede 1 kısım geçmeyecek)
2.4.01.01. Dibütilkalay dilaurat
2.4.01.02. Kalay (11) oleat
2.4.01.03. Tetrabütil titanat
2.4.02. Epoksi reçineler için
2.4.02.01. Siyanoguanidin
2.4.02.02. Dibütil ftalat (%8 e kadar alkol içeren içkilerle kullanılacak 4500 lt. kapasiteli kapların kaplamasında)
2.4.02.03. Dietilnetriamin
2.4.02.04. Difenilamin
2.4.02.05. Etilendiamin
2.4.02.06. Izoftalildihidrazid.
2.4.02.07. 4,4’-metilendianilin (%8 e kadar alkol içeren içkilerle kullanılacak 4500 lt. kapasiteli kapların kaplamasında).
2.4.02.08. N-oleyl-1, 3-propandiamin (en çok ağırlıkça % 10 dietilaminoetanol içerecektir.)
2.4.02.09. 1 mol polietilen glikol 400’ün klorhidrin dieterinin dehidrohalojenasyon koşullarında 2 mol N-oktadesil trimetilendiamin ile tepkimesinden oluşan poliamin (oda sıcaklığını aşmamak üzere)
2.4.02.10. Salisilik asit 4500 lt. lik kapların % 8 alkol içeren içkilerle kullanım için
2.4.02.11. Stannous 2-etilhekzanoat (reçinenin ağırlıkça % 1’ini aşmayacak)
2.4.02.12. Stiren oksit (4500 lt.lik kaplarda en çok % 8 alkol içeren içkilerde kullanım için)
2.4.02.13. Tetraetilen pentamin
2.4.02.14. Eş mol. sayısında yağ asitleriyle tepkimeye girmiş tetraetilen pentamin
2.4.02.15. Tri (dimetilaminometil) fenol ve onun 2.8.02 deki tuzların yağ asitleriyle hazırlanmış tuzları
2.4.02.16. Trietilen tetramin
2.4.02.17. Trimellitik anhidrit-çapraz bağlama elemanı olarak ve reçinen ağırlıkça % 15 ini aşmamak üzere
2.5. Ultraviole stabilizanlar
2.5.01. 2(2’-hidroksi-5’ metilfenil) benzotriazol. En çok % 0.3
2.5.02. 7-(5’metil-6’-n-bütoksibenzotriazol- (2)-3-fenil kumarın. En çok % 0.1
2.6. Yüzey aktif maddeler
2.6.01. Poli (2-(dietilamino) etilmetakrilat) fosfat (minimum gerçek viskozitesi 25o C taki su içinde 9.0 desilitre/gr dan az olmayacak)
2.6.02. Sodyum dioktil sülfosüksinat
2.6.03. Sodyum dodesil benzensülfonat
2.6.04. Sodyum lauril sülfat
2.7. Antioksidanlar
2.7.01. Bütillenmiş hidroksianisol
2.7.02. Bütillenmiş hidroksitoluen
2.7.03. Guaiac zamkı
2.7.04. Dilauril tiyodipropionat
2.7.05. Nordihidroguairatik asit
2.7.06. Propil gallat
2.7.07. Distearil tiyodipropionat
2.7.08. Tiyodipropionik asit
2.7.09. 2,4,5-trihidroksi bütirofenon
2.8. Kurutucular. 2.8.01’deki metallerin asitlerle tepkimesinden oluşan 2.8.02 deki tuzlar
2.8.01. Metaller
2.8.01.01. Alüminyum
2.8.01.02. Kalsiyum
2.8.01.03. Seryum
2.8.01.04. Kobalt
2.8.01.05. Demir
2.8.01.06. Lityum
2.8.01.07. Magnezyum
2.8.01.08. Manganez
2.8.01.09. Çinko
2.8.01.10. Zirkonyum
2.8.02. Tuzlar
2.8.02.01. Kaprat
2.8.02.02. Kaprilat
2.8.02.03. Izodekanoat
2.8.02.04. Linoleat
2.8.02.05. Naftenat
2.8.02.06. Neodekanoat
2.8.02.07. Oktoat (2-etil hekzoat)
2.8.02.08. Oleat
2.8.02.09. Palmitat
2.8.02.10. Rezinat
2.8.02.11. Risinoleat
2.8.02.12. Soyat
2.8.02.13. Stearat
2.8.02.14. Tallat
2.9. Mumlar
2.9.01. Parafin
2.9.02. Polietilen
2.9.03. Balık yağı
2.9.04. Spermaçeti
2.10. Çeşitli dolgu maddeleri
2.10.01. Amonyum nitrat
2.10.02. Amonyum potasyum fosfat
2.10.03. Kalsiyum asetat
2.10.04. Kalsiyum etil asetoasetat
2.10.05. Kalsiyum gliserofosfat
2.10.06. Kalsiyum sodyum ve potasyum oleatlar.
2.10.07. Kalsiyum sodyum ve potasyum risinoleatlar
2.10.08. Kalsiyum, sodyum ve potasyum stearatlar
2.10.09. Hidrojene kastor yağı
2.10.10. Setil alkol
2.10.11. Desil alkol
2.10.12. Disodyum hidrojen fosfat
2.10.13. Etil asetoasetat
2.10.14. Lauril alkol
2.10.15. Lesitin
2.10.16. Magnezyum, sodyum ve potasyum sitrat
2.10.17. Magnezyum gliserofosfatlar
2.10.18. Magnezyum stearat
2.10.19. Mono, di ve trikalsiyum fosfat
2.10.20. Monodibütilamin pirofosfat (demir için kenetleyici olarak)
2.10.21. Mono, di ve trimagnezyum fosfat
2.10.22. Miristil alkol
2.10.23. Oktil Alkol
2.10.24. Fosforik asit
2.10.25. Hidrojene polibüten
2.10.26. Polietilen oksit
2.10.27. Sodyum pirofosfat
2.10.28. Kalay (II) klörür
2.10.29. Kalay (II) stearat
2.10.30. Stearil alkol
2.10.31. Tetrasodyum pirofasfat
2.10.32. Alüminyum bütilat (epoksi reçineler için)
2.10.33. Alüminyum sterat
2.10.34. Amonyum lauril sülfat
2.10.35. Boraks (koruyucu olarak)
2.10.36. Potasyum hidroksit (akrilat ester kaplamalarda)
2.10.37. Potasyum persülfat (akrilat ester kaplamalarda)
3. Bitmiş reçinesel kaplama uygun gıda benzeri çözeltilerle sıcaklık ve zaman kontrollu olarak ekstrakte edildiği zaman aşağıdaki koşullara uymalıdır:
3.1. 4,5 litreden az hacimli kapların kaplamasında kullanılan kaplama 0.08mg/cm2 den fazla kloroformda çözünebilen madde vermemelidir.
3.2. 4,5 litreden büyük kaplar için bu miktar 0.29 mg/cm2 den fazla olmamalıdır.
3.3. Film ya da kağıt, karton gibi tabakalara yapılan kaplamalarda. Bu çözünürlük 0.08 mg/cm2 den az olmalıdır.
4. Polimerik ve reçiesel kaplamalar yalnızca aşağıdaki gıda maddeleriyle temasta kullanılabilir:
4.1. Kuru ve katı gıdalar
4.2. Sular ve meyve suları
4.3. Yağ ve yağlı gıdalar
4.4. Süt ürünleri
4.5. Et ve balık
4.6. Sebze ve meyve
4.7. Şeker ve şekerli gıdalar

 

 

 Ek:32
POLIETILEN FTALAT POLIMERLERI İLE İLGİLİ TEKNİK ÖZELLİKLER
Polietilen ftalatpolimerlerinin kullanımı amaçlarına ve aşağıdaki koşullara uydukları durumlarda gıda maddeleriyle temasta kullanılmalarında bir sakınca bulunmayacaktır:
1. Ilkel madde olarak aşağıdaki monomerler kullanılabilir:
1.1. Etilen glikol
1.2. 1.4.butandiol
1.3. 1.3 dihidroksimetil siklohekzan
1.4. Tera ftalik asit
1.5. Izoftalik asit
1.6. Azelaik asit
1.7. Sebasit asit
1.8. Dimetil tereftalat
1.9. Dimetil izoftalat
1.10. Dimetil azelat
1.11. Dimetil sebakat
2. Aşağıdaki yardımcı maddeler gösterilen sınırları aşmamak koşuluyla kullanılabilir:
2.1. Stabilizanlar
2.1.01. Tri (nonilfenil) fosfit, (tri/mono nonil fenil) fosfit ve tri (di nonil fenil) fosfitle karışık olarak en çok % 0.20
2.1.02. Bis-polioksietilen-hidroksimetil fosfonat. En çok % 0.05
2.2. Emulsifiyanlar
2.2.01. Sodyum dodesil benzen sulfonat
2.3. Fabrikasyon yardımcı maddeleri ve dolgular
2.3.01. Sodyum montanat. En çok % 0.4
2.3.02. Titan dioksit. En çok % 2
2.3.03. Cam elyafı (5 ile 20 mikron arası canlı)
2.4. Katalizör kalıntıları. Aşağıdaki elementlerin oksitleri en çok aşağıda gösterilen oranlarda kullanılabilirler.
2.4.01. Antimuan 350 ppm.
2.4.02. Galyum 20 ppm.
2.4.03. Germanyum 80 ppm.
2.4.04. Kobalt 50 ppm.
2.4.05. Lityum 130 ppm.
2.4.06. Mangan 80 ppm
2.4.07. Çinko 80 ppm
3. Polietilen ftalat polimerlerinin ekstrakte edilebilme koşulları ve sınırları gıda maddelerinin tipine ve kullanım koşullarına göre aşağıdaki gibidir:
3.1. Damıtık suyla 2 saat 1200C’de (2500 F) tutulduğunda gıdayla temas eden yüzeyin 1 cm2 sine 0.2 mg’dan çok kloroformda çözünebilen madde vermeyecektir.
3.2. N-heptanla 2 saat 650C (1500 F) de tutulduğunda gıdayla temas eden yüzeyin 1 cm2 sine 0.2 mg’dan kloroformda çözünebilen madde vermeyecektir.
3.3. % 50’lik etanol çözeltisiyle 24 saat 490 (1200 F) de tutulduğunda gıdayla temas eden yüzeyin 1 cm2 sine 0.2 mg’dan kloroformda çözünebilen madde vermeyecektir.
4. Yukardaki koşullara uyan polietilenftalat polimerleri aşağıdaki gıda maddeleriyle temasta kullanılabilirler.
4.01. Kuru gıdalar
4.02. Sular , meyve suları , tabii ve yapay sodalar
4.03. Yağlar yağlı gıda maddeleri
4.04. Süt ürünleri
4.05. % 50’den az alkol içeren içkiler

4.06. Alkolsüz aromalı içecekler

 

 

 

 Ek:33
POLIVINIL KLORURLER İLE İLGİLİ TEKNİK ÖZELLİKLER
1. Polivinil klorürlerin gıda ambalajında kullanılması, bunların yapılarının Tarım ve Köyişleri Bakanlı?ınca kabulüne ba?lıdır.
2. Polivinil klorür imalatçıları di?er imalatçıların Bakanlı?a vermeye zorunlu oldukları belgeleri Bakanlı?a verecek ve bu hususta Bakanlıkça istenen bilgileri temin etmeye zorunludur.

3. Bakanlıktan izin almadan polivinil klorürlerin gıda ambalajında kullanılması yasaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ek:34
POLIKARBONATLAR İLE İLGİLİ TEKNİK ÖZELLİKLER
Aşağıdaki şartları yerine getirdiği ve kullanım amacına uyduğu takdirde polikarbonatın gıda maddeleri ile temasında bir sakınca yoktur:
1. Ilkel madde olarak aşağıdakiler kullanılır:
1.1. 4.4’-Dihidroksi-difenil-2.2.-propan
1.2. 4.4’-Dihidroksi-difenil-1.1-Siklohegzan
1.3. 2.6 Bis (2’Hidroksi-5’-metil-benzil) 4 metil fenol. En fazla %1.0
1.4. Difenilkarbonat
1.5. Fosgen
1.6. 4.4’-Dihidroksi-difenil-3.3’-oksindol. En fazla %1.0
1.7. 3.3-Bis (3-Metil-4 hidroksifenil)-2 indolinon. En fazla %1.0
2. Polikarbonatın % 5’lik çözeltisinin vizkozitesi metilenklorid içerisinde 250 C’de en az 0,5 cp olmalıdır.
3. Polikarbonattan mamul bitmiş ürün içerisinde aşağıda adı geçen maddeler yine belirli oranlarda kullanılabilir:
3.1. Karalizör kalıntıları.
3.1.01. Trietilamin.Toplam en fazla %0,05
3.1.02. Tribütilamin
3.2. Emulgatör kalıntıları.
3.2.01. Lauril sülfat. Toplam en fazla %0.1
3.2.02. Kaka oyağı alkil sülfat
3.3. Çözelti kalıntıları.
3.3.01. Metilen klorid. En fazla %0.001
3.3.02. Monoklor benzol. En fazla %0.05
3.4. Stabilizan veya antioksidan kalıntıları.
3.4.01. Tri-sikloheksilfenil-fosfit. En fazla %0.05
3.4.02. 2-(2’Hidroksi-5’metilfenil)-benztriazol. En fazla %0.6
3.4.03. Tris-(3-Etiloksetenil-3) Metil-fosfit. En fazla %0.1
3.4.04. Tris (nonfenil) fosfit, yani Tris (mono-nonil-fenil) fosfit ve Tris (di-nonil-fenil) fosfit bileşikleri. En fazla %0.1
3.4.05. n-oktadezil-(4’hidroksi-3’.5’-ditersiyer butil-fenil) propionat. En fazla %0.3
3.4.06. Tetrakis-(2.4-ditersiyer butil-fenil-4.4’-bifenilen-difesfonit. En fazla %0.3
3.4.07. Sodyumhidrojensülfit
3.4.08. Tris (2.4-ditersiyer butil-fenil)-fosfit en fazla %0.3
3.5. Tampon veya nötralize maddelerinin kalıntıları.
3.5.01. Sodyum hidroksit
3.5.02. Fosforik asit
3.6. Kaydırıcı kalıntıları.
3.6.01. Kalsiyum stearat. Toplam en fazla : 0.1
3.6.02. Etandiollu ve/veya 1.3-butandiollü montanik asitlerin esterleri ve bu esterlerin esterleşmemiş montanik asitlerle olan bileşikleri bunların kalsiyum tuzlarında olduğu gibi. Toplam en fazla %0.1
3.6.03. Alifatik doymuş asitlerin, bir değerlikli alifatik doymuş alkollerle (C12-C14) olan esterleri.
3.6.04. Pentaeritriester, doymuş düz sayılı alifatir monokarbonik asitleri, zincir uzunluğu C14-C22. En fazla %1.0
4. Katkı maddeleri olarak şunlar kullanılabilir:
4.1. Cam elyafları, 5-10 m
4.2. Stirolun kopolimerizatları, metil-metakrilat ve glisidilmetakrilat (oranları: 4:4:2) disperge yardımcı maddesi olarak. En fazla %1.0
5. Bitmiş üründeki sülfat külü miktarı %0.5 den fazla olmamalıdır.(katkı maddelerinin varlığında (örneğin : Cam elyafları, pigmetler) bu durum gözönüne alınmalıdır.)
6. Kullanılacak malzemede şekil ayırıcı madde olarak şunlar kullanılabilir:
6.1. Çinko stearat
6.2. Metil ve/veya fenil grupları ihtiva eden organopolisiloksan (silikonyağı) (vizkozitesi 200C’de en az 100 santistok olmalıdır.)
7. Polikarbonatlar; stirol, butadien ve akrilonitrilin bileşik polimerisatları ile karıştırabilirler; ancak toplam karışımdaki polikarbonat miktarı daha fazla olmalıdır. 6’da adı geçen şekil ayırıcı maddelere ilaveten bu karışımlarda şunlar da kullanılabilir.
7.1. Gliserin ester, tabii doymuş ve doymamış yağ asitleri. En fazla %1.0
7.2. Alifatik doymuş asitlerin (C12-C24) olan esterleri, ve de katılaştırılmış spermyağı formunda. En fazla %1.0
8. Özellikler:
8.1. Bitmiş ürün içerisindeki gıdayı koku ve tad açısından etkilememelidir.
8.2. Distile su ile 6 saat reflux ısısında ekstre edildiği zaman ağırlıkça %0.15’den fazla toplam ekstraktif vermemelidir.
8.3. %50’lik etil alkolle reflux ısısında ekstrakte edildiği zaman ağırlıkça %0.15’den fazla toplam ekstraktif vermemelidir.
8.4. n-Heptanla sıcaklığında ekstre edildiği zaman ağırlıkça %0.15’den fazla toplam ekstraktif vermemelidir.
9. Yukarıdaki koşullara uyan polikarbonattan üretilmiş ambalaj maddeleri aşağıdaki gıda maddeleriyle temasta kullanılabilirler:
9.1. Sular, meyve suları,
9.2. Kuru, katı gıda maddeleri
9.3. Yağlar ve yağlı gıda maddeleri
9.4. Tuzlu gıda maddeleri
9.5. Asitli gıda maddeleri

9.6. Alkollü içkiler

 

 

 

  Ek:35
POLIAMITLER İLE İLGİLİ TEKNİK ÖZELLİKLER
Aşağıdaki şartları yerine getirdiği ve kullanım amacına uyduğu takdirde poliamidin gıda maddeleri ile temasında bir sakınca yoktur:
1. Ilkel madde olarak aşağıdakiler kullanılır:
1.1. (C6-C12) düz zincirli aminokarbonik asit ve onun laktamları.
1.2. Adipikasit, aselaik asit, sebalik asit, dodekandikarbonik asit ve heptadekandikarbonik asitli heksamasitendiamin.
1.3. Izoftalik ait.
1.4. 2.2-Bis (4’-aminosikloheksil)-propan.
1.6. 3.3’-dimetil-4.4’ diaminodisikloheksil-metan. Bu monomerin bitmiş ürün içerisindeki kalıntı miktarı 0.2 mg/kg’ı geçmemelidir.
1.7. Teraftalikasit veya onun dimetilesteri.
1.8. 1.6-diamino-2.2.4-trimetilhegzan.
1.9. 1- amino-3- aminometil-3.5.5-trimetil-siklohekzan.
1.10. Tüm özellikleri uygun olduğu takdirde polietilen.
1.11. Polivinilprolidon (molekül ağırlığı ortalama 700.000), en fazla %1.0 Genel karışımda poliamid kısmı, diğer kısımdan daha fazla olmalıdır.
2. Poliamidin üretiminde ve işlenmesinde aşağıda adı geçen maddeler gösterilen miktarı geçmemek üzere kullanılabilirler:
2.1. Monomerlerin kalıntısı ve alçak moleküllü değişmiş ürünlerinin kalıntısı. En fazla %2.
2.2. Katalizörlerin veya reaksiyon düzenleyici ve onların değişmiş ürünlerinin kalıntısı. Katalizor ve/veya onların değişmiş ürünlerinin toplam miktarı %1.5’u geçmemelidir.
2.2.01. Sulfirik kasit, fosforik asit ve onların sodyum kalsiyum tuzları,
2.2.02. Asetik asit
2.2.03. Propionik asit
2.2.04. Adipik asit
2.2.05. Benzoik asit
2.2.06. Siklohegzilamin. En fazla % 0,2
2.2.07. Sterialamin. En fazla 0.5
2.2.08. C6-C10 zincir uzunluğunda doymuş yağ asitleri.
2.2.09. Stearik asit
2.2.10. Kaprolaktamin sodyum bileşikleri ve C-Alkil (C1-C3) substiue kaprolaktam. En fazla %1.0
2.2.11. Stearil izo siyanat
2.2.12. Sikloheksil izo siyanat
2.2.13. Hegzametilen diizo siyanat
2.2.14. Tolien diizo siyanat
2.2.15. Difenilmetan-4.40’-diizosiyanat.
2.3. Zincirleyici ve/veya molekül uzatıcı maddeler.
2.3.01. Bisfenol-a.bisglisidether. En fazla %0.2
2.3.02. Metilenbiskaprolaktam
2.3.03. Ditersiyer butilperoksid. En fazla % 0.5
2.4. Kristalizasyon düzenleyici.
2.4.01. Poliamid, düzzincirli (C2-C4) dikarbonik asitlerin
2.4.02. Zincir uzunluğu C2-C4 diaminler
2.4.02.01. Serbest aromatik aminler gıda maddesi içerisine veya gıda benzeri çözücülere geçmemelidir.
2.4.02.02. Yüzeyde peroksit reaksiyonu vermemelidir.
3. Katkı maddeleri olarak şunlar kullanılabilir:
3.1. Grafit
3.2. Kizelik asit
3.3. Silikat
3.4. Kaolin
3.5. 5-20 um çapında cam elyafları
3.6. 5-20 um çapında cam bilyalar
4. Eğer hammaddeye kaydırıcı ilave ediliyorsa yalnız aşağıda adı geçenler katılabilir. Adı geçen katkı maddelerinin toplam miktarı %2’yi geçemez.
4.1. Bis-stearoil ve/veya bis-palmitoil-etilendiamin
4.2. (C4 -C24 )alifatik doymuş asitlerin, bir değerlikli alifatik doymuş alkollerle (C4 -C24 ) olan esterleri.
4.3. Etandiollü montanikasit esterleri ve/veya 1.3-butandiollu mentanikasit esterleri ve bu esterlerin esterleşmemiş montanik asitlerle olan bileşikleri, bunların kalsiyum tuzlarında olduğu gibi.
4.4. Kalsiyum, magnezyum, aluminyum ve çinko stearal
4.5. 10’dan daha fazla karbon atomu ihtiva eden bir değerlikli doymuş alifatik alkoller.
4.6. Sıvı parafinler
4.7. Metil ve/veya fenilgrupları ihtiva eden organopolisiloksan (Silikonyağı) 200 C’deki vizkozitesi 100 santistok,
4.8. Oksetil stearil amin. En fazla %0.5
5. Stabilizanlar;çinkosülfid hariç toplam miktarlaı %1 den fazla olmamalıdır.
5.1. n-oktadezil-p (4’hidroksi-3’5’-ditersiyerbutilfenil)-propionat
5.2. 2.6-ditersiyerbutil-4-metilfenol
5.3. Tetrakis-metilen (3.5-ditersiyerbutil-4 hidroksi-hidrosinemat)metan.
5.4. Tris (nonfenil) fosfit yani Tris (mono-nonfenil) fosfit, ve Tris-(dinonfenil)fosfit bileşik olarak.
5.5. Bakır-I-karbonat ve/veya bakır I asetat. En fazla %0.005
5.6. Bakır-I-bromid. En fazla %0.0175
5.7. Bakır-I-iyodid. En fazla %0.0025
5.8. Potasyum bromid. En fazla %0.2
5.9. Çinkosülfid. En fazla %1.5
5.10. N.N’-bis-3-(3.5-ditersiyer butil-4-hidroksifenil)-propionil- hegzametilendiamin. En fazla %1.0; satibilizanla muamele görmüş poliamid alkol ihtiva eden gıda maddeleriyle temasta kullanılamaz.
5.11. Tris (2-2 ditersiyerbutil-fenil)fosfit. En fazla %1.0
5.12. Tetrakis-(2.4.ditersiyerbutil-fenil) 4.4’-bifenilen-difosfonit. En fazla %0.2
5.13. Bis-(3-tersiyerbutil-5-metil -2-hidroksifenil)metam. En fazla %1.0
6. Optik parlatıcı olarak şunlar kullanılabilir.
6.1. P-metilsülfonülfenil-3-(P-klorfenil)-priazolin. En fazla %0.05
6.2. 2.5.-bs 5’-tersiyerbutil-benz oksazolil (2’)-tiofen. En fazla %0.05
7. Özellikler.
7.1. Bitmiş üründeki çinko miktarı %1.0’dan fazla olmamalıdır.
7.2. Bitmiş ürün içerisine konulan maddeyi koku ve tad açısından etkilememelidir.Eğer gıda maddesinin dış yüzeyini su teşkil ediyorsa, bunun polyamidden mamul bitmiş ürün içerisine konulabilmesi için, bitmiş ürünün uzun bir sıcaklık muamelesine dayanıklı olması gerekir.
7.3. Epilson, kaprolaktamin polimerizasyonu ile elde edilen naylon-6 reçinelerinde ekstre edilebilme sınırları;
7.3.01. Damıtık su ile reflux sıcaklığında 8 saat ekstre edildiğinde reçine ağırlığının %1 inden fazla çözünürlük vermemelidir.
7.3.02. %95’lik etil alkol ile reflux sıcaklığında 8 saat ekstre edildiği zaman reçine ağırlığının %2’sinden fazla çözünürlük vermemelidir.
7.3.03. Etil asetat ile reflux sıcaklığında 8 saat ekstre edildiği zaman reçine ağırlığının %1’inden fazla çözünürlük vermemelidir.
7.3.04. Benzen ile reflux sıcaklığında 8 saat ekstre edildiği zaman reçine ağırlığının %1’inden fazla çözünürlük vermemelidir.
7.4. Hegzametilen-diamin ve adipik asitin yoğunlaştırılması ile elde edilen naylon 66 reçinelerinde ekstrakte edilebilme sınırları
7.4.01. Damıtık su ile reflux sıcaklığında 8 saat ekstre edildiği zaman reçine ağırlığının %1.5’dan fazla çözünürlük vermemelidir.
7.4.02. %95’lik etil alkol ile reflux sıcaklığında 8 saat ekstre edildiği zaman reçine ağırlığının %1.5’den fazla çözünürlük vermemelidir.
7.4.03. Etil asetat ile ile reflux sıcaklığında 8 saat ekstre edildiği zaman reçine ağırlığının %0.2’sinden fazla çözünürlük vermemelidir.
7.4.04. Benzen ile reflux sıcaklığında 8 saat ekstre edildiği zaman reçine ağırlığının %0.2’sinden fazla çözünürlük vermemelidir.
8. Yukarıdaki koşullara uyan poliamitden üretilmiş ambalaj maddeleri aşağıdaki gıda maddeleriyle temasta kullanılabilirler:
8.1. Süt ürünleri
8.2. Yağ ve yağlı gıdalar
8.3. Kuru ve katı gıda maddeleri
8.4. Sular, meyve suları
8.5. Et ve et ürünleri, balık tavuk
8.6. Alkollü içecekler
8.7. Tuzlu ve baharatlı gıdalar

8.8. pH 3.5’un altındaki asitli gıdalar için aside dayanıklı diğer malzemelerle kaplanarak veya koeksrude edilerek kullanılmalıdır.

 

 

 EK:36
PLASTİKLERDE KULLANILACAK BOYAR MADDELER İLE İLGİLİ TEKNİK ÖZELLİKLER
Boya Boya Indeks
Tip Indeks No Ismi Kimyasal Yapısı
A 11660 Pigment yellow 5 2-nitroanilin asetil asetanilid
11665 4-nitroanilin asetanilid
A 11670 Pigment yellow 6 4-kloro-2 nitroanilin asetilasetanilid
A 11680 Pigment yellow 1 3-nitro-4-toluidin asetil asetanilid
A 11710 Pigment yellow 3 4-kloro-2-nitroanilin
2-asetilasetat oksilidid
A 11730 Pigment yellow 2 4-kloro-2-nitroanilin
2-asetilasetat oksilidid
A 12710 Pigment yellow 10 2,5-dikloranilin
3 metil-1 fenil - 5 pirazolon
A 20040 Pigment yellow 16 3,4-dikloranilin ( 2 mol)
N.N diasetoasetil 3,3 dimetil benzindin
A 21095 Pigment yellow 14 3,3-diklora Benzidin
2 asetil-asetotoluidid (2 mol)
A 21100 Pigment yellow 13 3.3-diklorobenzidin
2,4-asetil asetil asetotoluidid (2 mol)
A 21090 Pigment yellow 12 3,3-diklorobenzidin
asetil asetanilid
A 21090 Pigment yellow 81 4 kloro-2 nitroanilil asetanilid-4 kloro-2 metilanilid
A 21108 Pigment yellow 83 3,3’- dikloro benzidin- 4 kloro- 2,5 dimetoksi asetil asetanilid (2 mol)
A 20045 Pigment yellow 77 2,5-dikloroanılın-N.N-diaseto-asetil- 3,3’-dimetil benzidin
A 11725 Pigment orange 1 2 metoksi- 4 nitroanilin asetilasetanilid-2 metilanilid
A 12075 Pigment orange 5 2,4-dinitroanilin
naftol
A 12730 Pigment orange 2 nitro-4 toluidin
3 metil-1-fenil-5-pirazolon
A 21110 Pigment orange 13 3,3-dikloro benzididin
3 metil -1-fenil-5 pirazolon

A 21160 2-dianisidin
asetilasetanilid (2 mol)
A 71105 Pigment orange 43 Tetrakarboksi naftanik asit 1,2-diaminobenzen
A 12480 Pigment brown 1 2,5-dikloroanilin
3 oksi-2,5 (dimetoksi-2 haftalidin)
A 12070 Pigment red 1 4-nitroanilin
2 naftol
A 12085 Pigment red 4 2 kloro 4 nitroanilin
2 naftol
A 12120 Pigment red 3 2 nitro-4 toluidin
2 naftol
A 12150 Solvent red 1 1,2-(metoksi-1’-fenilazo)-2 hidroksi naftalen
A 12310 Pigment red 2 2,5-dikloranilin
3 oksi-2-naftanilid
A 12335 Pigment red 8 5 nitro-2 toluidin
4’kloro-3-oksi-2-naftanilid
A 12350 Pigment red 18 2 nitro-4 toluidin
3 oksi 3’nitro-naftanilid
A 12370 Pigment red 112 2,4, 5-trikloro anilin
3 oksi-2-nafto-2-toluidid
A 12385 Pigment red 12 4 nitro- 2 toluidin
3 oksi-2 nafto-2 toluidid
A 12420 Pigment red 7 4 kloro-2 toluidin
4’-kloro-3 oksi-2-nafto-2 toluidid
A 13440 Pigment red 10 2,5-dikloro anilin
3 oksi-2 nafto 4-toluidid
A 12460 Pigment red 9 2,5 dikloranilin
3 oksi -2-nafto-2-anisidid
A 12490 Pigment red 5 2 metoksi-5-NN’-dimetil-sulfonamido anilin
5 kloro
3- oksi -2 dimetoksi - 2 naftanilid
A 12500 Pigment red 16 2 metoksi-4-nitroanilin
3 oksi N-naftil-2-naftamid
A 14830 Pigment red 54 1-naftilamin
1 naftol-5 sulfonik asit (kalsiyum tuzu)
A 15630 Pigment red 49 2-naftilamin-1 sulfonik asit 2 naftol (kalsiyum tuzu)

A 15850 Pigment red 57 4 toluidin-3 sulfonik asit
3 oksi-2 naftoik asit (kalsiyum tuzu)
A 15860 Pigment red 52 6 kloro-3-toluidin- 4 sulfonik asit
3 oksi 2, naftoik asit (kalsiyum tuzu)
A 15865 Pigment red 48 5 kloro-4 toluidin-2 sulfonik asit 3 oksi-naftonoik asit (kalsiyum tuzu)
A 15880 Pigment red 63 2-amino-1 naftolen sulfonik asit
3 hidroksi-2 naftoik asit (kalsiyum tuzu)
A 21120 Pigment red 38 3,3’dikloro benzidin
3 karboksiletil-1-fenil-5-pirazolon
A 21205 Pigment red 37 3,3 dimetoksibenzidin
3 metil-1-(4’-toly)-pirazolon-5
A 58000 Pigment red 83 1,2-dioksi antrakinon (alizarın)(kalsiyum, demir, aluminyum lakı)
A 73360 Pigmen red 181 6,6’-dikloro-4,”-dimetil tiyoindigo
A 73365 Vat Red 2 5,5, ‘6,6’-tetrakloro-4,4’ dimetil tiyoindigo
A 42535 Pigment Violet 3 N-tetra,penta,hekza, metillenmiş tri 4 - amino fenil metanların molibdat kompleksi 60005 Vat violet 9 6,6-dibromo-iso violantron
A 73380 5,4-dikloro-6,6’-dimetil-2,2’-bis(tiyonaften indigo)
A 73385 Pigment red 145 5,5-dikloro-7.7 dimetil-tiyoindigo
A 73395 Pigment violet 38 5,5-dikloro-4, 4,’ 7-7,- tetrametil-tiyoindigo
(vat violet 3)
A 24410 Direct blue 1 0-dianisindin
8-amino-1 naftol 5-7 disulfonik
A 61554 Solvent blue 35 1,4-di-n-butilamino-antrakinon
A 69900 Vat blue 4 N, dihidro-1,2’-1,2-antrakinon-azin (indrathrane)
A 69825 Pigment blue 64 3,3’-dikloro indantron
(vat blue 6)
A 73000 Pigment blue 66 Indigo
(vat blue 1)
A 74100 Pigment blue 16 Ftalosiyanın
A 74140 Kısmen sulfolanmış kobalt ftalosiyanin
kompleksi
A 74160 Pigment blue 15 Bakır-ftalosiyanın kompleksi
A 10006 Pigment green 8 1-nitroso-2-naftol, Fe-Na chelate
A 10020 Pigment green 12 1-nitroso-2 naftol -6 sulfonik asit, Fe-Na chelate
A 74260 Pigment green 7 Bakır-hekzadeka-kloro- ftalosiyanini
B 77000 Aliminyum
B 77120 Pigment white 1 Baryum sulfat
B 77220 Kalsiyum karbonat
B Kalsyum sülfat
B Alümino (Al2O3)
B 77891 Pigment white 6 Titan dioksit
B Aluminum stearat
B Talk
B Kadmiyum sülfür,kadmiyum selenio sülfür
B 77489 Sarı demir oksitleri
B 77788 Pigment yellow 53 Ti, Ni veSb nin karışık oksitleri TiO2 % 72-94, Sb2O3 % 5-20 NIO % 1-8
B Ma?nezyum ferrit
B Bakır ferrosiyanür
B Amber topra?ı %8 Mn3O4 ile kalsiyum ve alüminyum silikat, karbonat ve sulfatların karışımı
B Sienna topra?ı Do?al demir oksitleri

B 77510 Pigment blue 27 Ferriferro siyanür ( prusya mavisi )
B 77007 Pigment blue 29 Ultramarin blue ( Al - Na silikat kompleksi )
B 77346 Pigment blue 28 Alüminyum oksit - kobalt oksit

B 77492 Pigment yellow 42 Demir oksit hidrat
B 77491 Pigment Red 101 Fe ( II, III oksit ) , Si O2
B 77346 Pigment Green 17 Krom oksit
B Al2O3 -Cr2O3
B Ultramarın green (sulfatlanmış silikat
kompleksi
B 77266 Pigment Black 7 Karbon karası
B 77499 Pigment Black 11 Kara demir oksitleri (magnetit )

NOT: A harfi organik boyaları, B harfi ise inorganik boyaları göstermek

Ek:37
ÜRETİM YERLERİNDEN NUMUNE ALMA PLANI 1
(Denetleme Seviyesi I)

NET AĞIRLIK 1 KG veya DAHA AZ
Parti Büyüklüğü(N) NumuneBüyüklüğü (n) Kabul edilebilirlik sayısı (c)
4800 veya daha az 6 1
4801-24000 13 2
24001-48000 21 3
48001-84000 29 4
84001-144000 48 6
144001-240000 84 9
240000 den fazla 126 13

NET AĞIRLIK 1 KG DAN BÜYÜK FAKAT 4,5 KG DAN KÜÇÜK
Parti Büyüklüğü(N) Numune Büyüklüğü(n) Kabul edilebilirlik sayısı(c)
2400 veya daha az 6 1
2401-15000 13 2
15001- 24000 21 3
24001-42000 29 4 42001-72000 48 6
72001-120000 84 9
120000 den fazla 126 13

NET AĞIRLIK 4,5 KG’DAN FAZLA
Parti Büyüklüğü (N) Numune Büyüklüğü(n) Kabul edilebilirlik sayısı(c)
600 veya daha az 6 1
601-2000 13 2
2001-7200 21 3
7201-15000 29 4
15001-24000 48 6
24001-42000 84 9

42000 den fazla 126 13

 

Ek:38
ÜRETİM YERLERİNDEN NUMUNE ALMA PLANI 2
(Denetleme Seviyesi II)

NET AĞIRLIK 1 KG veya DAHA AZ
Parti Büyüklüğü(N) Numune Büyüklüğü(n) Kabul edilebilirliksayısı (c)
4800 veya daha az 13 2
4801-24000 21 3
24001-48000 29 4
48001-84000 48 6
84001-144000 84 9
144001-240000 126 13
240000’ den fazla 200 19

NET AĞIRLIK 1 KG DAN BÜYÜK FAKAT 4,5 KG DAN KÜÇÜK
Parti Büyüklüğü(N) Numune Büyüklüğü(n) Kabul edilebilirlik sayısı(c)
2400 veya daha az 13 2 2401-15000 21 3 15001-24000 29 4
24001-42000 48 6 42001-72000 84 9 72001-120000 126 13 120000 den fazla 200 19
 
NET AĞIRLIK 4,5 KG DAN FAZLA
Parti Büyüklüğü (N) Numune Büyüklüğü(n) Kabul edilebilirlik sayısı(c)
600 veya daha az 13 2
601-2000 21 3
2001-7200 29 4
7201-15000 48 6
15001-24000 84 9
24001-42000 126 13
42000’den fazla 200 19

 

 

Kaynak: kkgm.gov.tr

 

 

 
gıda danışmanı üretim izni gsm ruhsatı gıda üretim zini gıda güvenliği hayvan sağlığı
gıda danışmanlığı zirai mücadele danışmanlık hizmeti ISO 22000 HACCP 3 gds gıda sicili
tarım hayvancılık hayvan ıslahı kanunu veteriner hekim hayvanların verimleri ziraat mühendisi
kimya mühendisi biyolog veteriner hekimliği mesleğinin icrası gıda mühendisi  bulaşıcı hayvan hastalıkları
  info@emegingucu.com Anasayfa